Relationships between National and Eu Long-Term Funding Budget Expenditure on the Agricultural Sector in PolandAbstract

The aim of this article was to evaluate the growth of the funds directed from the national budget and the EU in the implementation of agricultural policy in Poland in the long term - in the period 2000-2014 (15 years) highlighting the period before and after accession to the EU, as well as particular emphasis on the first full budget perspective (2007-2013), in which Poland participated. Overall expenditure was studied in national and EU agricultural budget on the agricultural sector in Poland. This provided a basis to illustrate the relationship of national and EU funding budget expenditure of the Polish agricultural sector.

Keywords

EU budget; State budget; Agricultural policy; Agricultural finance; Agriculture; EU funds union

Coroczne opinie budżetu rolnego dla lat 2000-2014 sporządzone przez Andrzeja Czyżewskiego w formie ekspertyz dla Kancelarii Senatu RP bazujących na analizie projektów i wykonania ustaw budżetowych za poszczególne lata.

Czyżewski A., 2013. Krajowe i unijne finansowanie wydatków w budżecie rolnym Polski w 2013 roku - udziały i proporcje. Rocz. Nauk. SERiA 15, 5, 43-47.

Czyżewski A., Matuszczak A., 2011. Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego. W: Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Program Wieloletni 2011-2014. Red. B. Wieliczko. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 79-125.

Czyżewski A., Matuszczak A., 2012. Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w latach 2000-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020. W: Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Program Wieloletni 2011-2014. Red. B. Wieliczko. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Czykier-Wierzba D., 2005. Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i rolnictwa. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Red. M. Adamowicz. SGGW, Warszawa, 351-359

Published : 2014-12-31


Czyżewski, A., & Matuszczak, A. (2014). Relationships between National and Eu Long-Term Funding Budget Expenditure on the Agricultural Sector in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 21-29. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/473

Andrzej Czyżewski  kmigz@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland
Anna Matuszczak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)