Functioning of a Farm Advisory System According to the Farmers of the Opole VoivodeshipAbstract

Farm advisory system is a unique form of long-lasting education of framers and rural area dwellers. This attribute is significant as far as a transformation of European agriculture is concerned which resulted in creating a farm advisory system for the territorial scope Europe. The effectiveness of the system depends on many factors mainly, however, on active trust of farmers in the knowledge they acquire. The case study uses a questionnaire data collecting method in the households of the Opole voivodeship. On their basis the place and aim of a farm advisory organisation in the system of both agricultural knowledge and information have been determined as well as kinds of knowledge sought by farmers. The respondents' evaluation of the significance of this institutional structure in the development of households and in the local development has also been presented. A question of the use of regional internet platforms in the realisation of farm advisory system tasks has been considered. The case study ends with conclusions and recommendation referring to the challenges to be faced by the regional structures of a farm advisory system.

Keywords

Agricultural advisory; Agriculture; Information system in agriculture; Training

Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P., 2010. Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole.

Brodziński Z., 2013. Uwarunkowania rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w kontekście oczekiwanej współpracy środowisk naukowych z praktykami. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 142.

Chyłek E.K., 2012. Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce. Zag. Doradz. Roln. 4, 22-41.

Chyłek E.K., 2012. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. CPF Agrolinia, Warszawa.

Drygas M., 2012. Postulowany system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r. w świetle wymogów Komisji Europejskiej. Biuro Analiz Sejmowych BAS 2255/12, Warszawa.

Drygas M., 2013. Przesłanki do rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w Polsce. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 37.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFPROW). 2011. KOM (2011) 627. Wersja ostateczna.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001,(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1991, (WE) nr 1254/1996, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001. Dz. U. L 270 z 21.10.2003.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFPROW). 2005. Dz. U. UE L 277/1 z 21.10.2005.

Tomczak F., 2009. Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej. W: Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa. Red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 188.

Wiatrak A.P., 2013. Doradztwo rolnicze w literaturze - stan badań krajowych i europejskich nad doradztwem rolniczym. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 21-33.

Zawisza S., 2013. Potrzeby doradcze w świetle opinii rolników i przemian systemu doradztwa rolniczego w Polsce. W: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Red. J. Kania, L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków, 82-104.

Published : 2014-12-31


Sokołowska, S. (2014). Functioning of a Farm Advisory System According to the Farmers of the Opole Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 123-132. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/482

Stanisława Sokołowska  s.sokolowska@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.