Professional Activity Oof Working-Age Inhabitants of the Wielkopolskie Voivodeship


Abstract

The main purpose of the paper was to defi ne the determinants of professional activity of working age population. The professional activity of the investigated population, taking into account selected demographic features, namely gender, age, place of residence, were discussed in the article. The inquiry research was carried out in 2013 on the area of the Wielkopolskie voivodeship on 386 people at production age. In addition to the primary data, the secondary data originating from the Social Security Offi ce and Eurostat were used. The conducted research proves that the vast majority of the inquired was professionally active. Among the professionally active, the employed under a contract of employment in full-time employment dominated. Only few of the inquired undertook an additional job. Among women, the main reason for increase of professional activity was obtaining low income from the basic source of income. The investigated women obtained lower incomes than the men. 

Keywords

Activity rate of population

Balcerzak-Paradowska, B. (2014). Przedsiębiorczość kobiet a życie rodzinne. Czy praca na własny rachunek sprzyja godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi. In: A. Rajkiewicz, J. Orczyk (Eds.), Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia Profesora Mieczysława Kabaja (p. 122-124). Warszawa: IPiSS.

Borowska, A. (2013). Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Econ. Manag., 3, 152-153,160.

Cichocki, S., Saczuk, K., Strzelecki, P., Tyrowicz, J. (2013). Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2013. Narodowy Bank Polski (p. 33). Retrieved May 6th 2015 from: www. nbp.pl.

Czajka, Z. (1997). Rynek pracy a system edukacji. Praca Zabezp. Społ., 3.

Czajka, Z. (2003). Systemy emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwań (p. 89). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Czapliński, J. (2013). Indywidualna jakość i styl życia. In: J. Czapliński, T. Panek (Eds.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki jakości życia Polaków (p. 192). Warszawa. Retrieved May 27th 2015 from: www.diagnoza.com.

Dolny, E., Meller, J., Wiśniewski, Z. (1990). Zarys polityki zatrudnienia (p. 76-79). Warszawa: PWE.

Eurostat (2015). Activity rates by sex. Retrieved March 25th 2015 from: www.eurostat.org.

Eurostat (2015). Person employed part-time. Retrieved March 23rd from: www.eurostat.org.

Furmańska-Maruszak, A. (2014). Przemiany demografi czne a aktywność zawodowa ludności w Polsce. Stud. Ekon., 167, 24-25. Retrieved June 29th 2015 from: http.bazekon. icm.edu.pl.

Głogosz, D. (2013). Pozarodzinna opieka nad dziećmi jako instrument stymulowania wzrostu zatrudnienia kobiet (wybrane problemy). In: B. Balcerzak-Paradowska (Ed.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania (p. 321-322). Warszawa: IPiSS.

GUS (2014). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Warszawa: GUS. Retrieved May 4th 2015 from: www.stat. gov.pl.

GUS (2014). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa: GUS. Retrieved April 23rd 2015 from: www.stat.gov.pl.

GUS (2015). Wskaźnik zatrudnienia w województwie wielkopolskim. Bank Danych Regionalnych. Warszawa: GUS. Retrieved April 23rd 2015 from: www.stat.gov.pl.

Kołaczek, B. (2014). Polityka społeczna wobec problemu niezdolności do pracy. In: A. Rajkiewicz, J. Orczyk (Eds.), Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia Profesora Mieczysława Kabaja (p. 141). Warszawa: IPiSS.

Kotlarz, D. (2007). Ekonomia rynku pracy (p. 12). Katowice: Wyd. AE.

Kotowska, I. E., Matysiak, A., Styrc, M., Pailhé, A., Solaz, A., Vignoli, D. (2010). Życie rodzinne i praca. Drugie europejskie badanie jakości życia (p. 20). Dublin: Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy.

Kotowska, I. E., Saczuk, K., Strzelecki, P. A. (2014). Rynek pracy. In: I. E. Kotowska (Ed.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków.

Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny (p. 18-19, 51-52). Warszawa: MPiPS i CRZS. Retrieved May 27th 2015 from: www.diagnoza.com.

Kotowska, I. E. (2008). Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności. In: J. T. Kowalewski, P. Szukalski, Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej (p. 16-17). Łódź: Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej UŁ.

MPiPS (2014). Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2013 roku. Retrieved May 6th 2015 from: www.mpips. gov.pl.

Ratajczak-Tuchołka, J. (2010). Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce (p. 5-6). Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Strzelecki, P., Saczuk, K., Grabowska, I., Kotowska, I. E. (2013). Rynek pracy. In: J. Czapliński, T. Panek (Eds.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki jakości życia Polaków (p. 122). Warszawa. Retrieved May 27th 2015 from: www.diagnoza.com.
Download

Published : 2015-12-31


Łuczka, W., & Jabłońska-Poruczek, L. (2015). Professional Activity Oof Working-Age Inhabitants of the Wielkopolskie Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 737-745. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.78

Władysława Łuczka  luczka@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Lidia Jabłońska-Poruczek 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.