part 5. - seed-transmitted viruses

SEED-TRANSMITTED VIRUSES

 1. BŁASZCZAK W. 1963. Seed Transmission of Narrowleavedness of Yellow Lupin (NYL). Genet. Pol. 4: 65-77.
 2. BŁASZCZAK W. 1964. Przenoszenie się chorób wirusowych przez nasiona. Post. Nauk. Roln. 11 (2): 41-56. tab. bibl.
 3. BŁASZCZAK W., KOWALSKA C. 1966. Wpływ niektórych czynników na występowanie i przenoszenie wirusa wąskolistności łubinu żółtego przez nasiona. Acta Agrobot. 19: 93-104. il. tab. bibl. sum.
 4. BŁASZCZAK W., KOWALSKA C. 1967. Występowanie wirusa wąskolistości w nasionach łubinu żółtego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 70: 115-126. bibl. rez. sum. Choroby wirusowe roślin i terminologia chorób wirusowych roślin. Mat. Konf. Wirusol. Kom. Ochr. Roś. PAN w Warszawie w dniach 8-9. XI. 1964.
 5. BŁASZCZAK W., KOWALSKA C. 1967. Występowanie wirusa wąskolistności w nasionach łubinu żółtego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 70: 115-126.
 6. FIEDOROW Z. 1979. Występowanie chorób wirusowych bobiku w latach 1975-1977. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 226: 89-97. il. tab. bibl. rez. sum.
 7. FIEDOROW Z. 1981. Transmission of bean yellow mosaic virus by horse bean seeds. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 244: 103-108.
 8. FIEDOROW Z. 1984. Przenoszenie wirusów z nasionami bobiku. Ochr. Roś. 6: 13.
 9. FIEDOROW Z., RAKOWSKA A. 1990. Podatność łubinu białego na wirus żółtej mozaiki fasoli (BYMV). Mat. 30 Sesji Naukowej IOR. Część II-Postery. Poznań 1990: 149-152. tabl. bibl. sum.
 10. GOŁĘBNIAK B. 1979. Przenoszenie wirusa mozaiki ogórka z nasionami łubinów wąskolistnego i żółtego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 226: 99-102. tab. bibl. rez. sum.
 11. JEŻEWSKA M. 2000. Identification of seed - transmitted barley stripe mosaic virus in Poland. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 47.
 12. KRYCZYŃSKI S., PADUCH-CICHAL E., SKRZECZKOWSKI L. J. 1988. Transmission of three viroids by seed and pollen of tomato plants. Proceedings of the International Seminar "Viroids of Plants and Detection", Warsaw, August 12-20, 1986: 55-82.
 13. KRYCZYŃSKI S., PADUCH-CICHAL E., SKRZECZKOWSKI L. J. 1988. Transmission of three viroids through seed and pollen of tomato plants. Journal of Phytopathology 121 (1): 51-57.
 14. KRYCZYŃSKI S., SAWICKA B., ZAKRZEWSKA E. 1986. Transmission of tomato mosaic virus by seed from plants inoculated at various times and the efficiency of tomato seed disinfection methods. Annals of Warsaw Agricultural University SGGW-AR, Horticulture 13: 61-67.
 15. MACIAS W. 1987. Namnażanie się wirusa mozaiki pomidora (TMV) na nasionach pomidorów. Mat. XXVII Sesji Nauk. IOR Poznań IOR 1987. Cz. II Postery: 77-82. il. bibl. sum.
 16. MACIAS W. 1988. Przenoszenie wirusa mozaiki pomidora z nasionami i ich odkażanie. Ochr. Roś. 11/12: 13-15.
 17. MAJEWSKI A., GRZYBCZAK J. 1967. Ograniczenie zawirusowania łubinu żółtego drogą sortowania nasion. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 70: 127-138.
 18. POJNAR E. 1971. Rozprzestrzenianie się wirusa mozaiki tytoniowej w owocach pomidora. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 115: 121-125. bibl. rez. sum. Choroby wirusowe roślin. Mat. Konf. Wirusol. Komitetu Ochr. Roś. PAN w Warszawie w dniach 17-18. XI. 1969.
 19. POSPIESZNY M. 1982. Niektóre właściwości wirusów właściwej mozaiki bobiku i plamistości nasion bobiku. Pr. Nauk. IOR 24 (1): 61-75 i 291-298.
 20. POSPIESZNY M. 1984. Przenoszenie wirusa żółtej mozaiki fasoli z nasionami łubinu żółtego i bobiku. Mat. XXIV Sesji Nauk. IOR Poznań IOR: 291-297. tab. bibl. rez. sum.
 21. POŚPIESZNY H. 1985. Występowanie wirusów w materiale siewnym łubinu żółtego wyprodukowanym w 1983 roku w Polsce Zachodniej. Pr. Naukowe IOR 28 (1): 91-96.
 22. POŚPIESZNY H., WIATR K. 1988. Przenoszenie wirusa żółtej mozaiki fasoli (Bean yellow mosaic virus) z nasionami niektórych odmian łubinu żółtego badanych w COBORU w latach 1985-1987. Pr. Naukowe IOR 29 (2): 7-11. tabl. bibl. sum. rez.
 23. POŚPIESZNY H., WÓJTOWICZ A. 1989. Detection of bean yellow mosaic virus (BYMV) in yellow lupin seeds by the enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Lupin Newsletter.
 24. SKARŻYŃSKA A. 1987. Występowanie wirusa mozaikowego zwijania liści PSBMV w nasionach ogrodowych odmian grochu uprawnego w Polsce. IHAR (pr. doktorska).
 25. SZYNDEL M. 1998. Przenoszenie wirusów z nasionami w zależności od lokalizacji wirusów na i w nasionach. Referat wygłoszony na zebraniu Oddziału Warszawskiego PTFiT, Warszawa 20. 05. 1998. (niepublikowane).
 26. TWARDOWICZ-JAKUSZOWA A. 1969. Badania nad wirusem ostrej mozaiki grochu (Pisum virus Smith). Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 94: 167-194. il. tab. bibl. rez. sum.
 27. ZIELIŃSKA L., POŚPIESZNY H. 1988. Zastosowanie immunoelektronomikroskopii do wykrywania wirusa żółtej mozaiki fasoli w nasionach łubinu żółtego. Mat. 28 Sesji Naukowej IOR. Część II - Postery. Poznań 1988: 73-78. il. tabl. bibl. sum.