part 3. - diseases of seedlings

DISEASES OF SEEDLINGS

 1. ARSENIUK E., SCHAREN A. L., CZEMBOR H. J. 1991. Pathogenicity of seed transmitted Fusarium spp. to triticale seedlings. Mycotoxin Research 7, 121-127.
 2. ASIEGBU F.O., KACPRZAK M., JOHANSSON M., STENLID J., MAŃKA M. 1999. Biochemical interactions of conifer seedling roots with Fusarium spp. Can. J. Microbiol. 45: 923-935.
 3. BALUL W. 1959. Dowiadczenia nad patogenicznocią gatunków Fusarium występujących na dyni oleistej. Pr. Nauk. IOR 1 (3): 163-186. il. tab. bibl. rez. sum.
 4. BARTŁOMIEJCZAK J., BARTŁOMIEJCZAK K. 1978. Askochytozy na grochu konserwowym, odporność odmian oraz hodowla odpornościowa w wietle literatury i wstępnych testowań w SHRO Nochowa. Hodowla Roślin 3/4: 38-45, tab. 2, bibl.
 5. BARTYŃSKA M., KOCHMAŃSKA A. 1998. Chorobotwórczoć wybranych grzybów wobec nasion i siewek gipsówki (Gypsophila paniculata L.) Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 333, Sesja Naukowa z. 57, Tom II: 675-679.
 6. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M. 1984. Fusarium Genus as Citrinin-like Compound and Zearalenone Producer. Phytopath. Z., 109, 115-116.
 7. CHEŁKOWSKI J., VISCONTI A., MAŃKA M. 1984. Production of trichothecenes and zearalenone by Fusarium species isolates from wheat. Die Nahrung, 28/5, 493-496.
 8. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M. 1983. The Ability of Fusaria Pathogenic to Wheat, Barley and Corn to Produce Zearalenone. Phytopath. Z., 106, 354-359.
 9. CHEŁKOWSKI J., GOLIŃSKI P., MAŃKA M., TROJANOWSKA K., WIEWIÓROWSKA M., SZEBIOTKO K. 1983. Mycotoxins in cereal grain. Part IX. Zearalenone and Fusaria in wheat, barley, rye and corn kernels. Die Nahrung, 27/6, 525-531.
 10. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M., GOLIŃSKI P., VISCONTI A. 1985. Pathogenicity of Fusarium avenaceum Isolates from Cereals and their Ability to Produce Substance with Yellow Fruorescence. Phytopath. Z., 112, 344-347.
 11. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M., PERKOWSKI J., KWAŚNA H., VISCONTI A. 1988. Zearalenone formation by Fusarium crookwellense (Burgess, Nelson and Toussoun) isolates from Poland and their pathogenicity towards cererals. Mycotoxin Research. European Seminar "Fusarium - Mycotoxins, Taxonomy, Pathogenicity", 36-40.
 12. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M., KWAŚNA H., VISCONTI A., GOLIŃSKI P. 1989. Fusarium sporotrichioides Sherb., Fusarium tricinctum (Corda) Sacc. and Fusarium poae (Peck) Wollenw. - Cultural Characteristics, Toxigenicity and Pathogenicity towards Cereals. J. Phytopath., 124, 155-161.
 13. CZYŻEWSKA S. 1971. Patogenicznoć grzybów z rodzaju Alternaria wyizolowanych z Crambe abyssinica Hochst. Acta Mycol. 7 (2): 171-240. il.
 14. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1968. Dalsze badania nad ustaleniem składu gatunkowego Fusarium na lnie w Polsce. Acta Mycol. 4 (1): 39-51. il. tab. bibl. sum.
 15. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1969. Z badań nad patogenicznocią grzybów z rodzaju Fusarium występujących na lnie (Linum usitatissimus L.). Pr. Nauk. IOR 10, z. 2: 87-116, tab. 8, rys. 2, bibl. rez. sum.
 16. DAHM H., STRZELCZYK E., MAŃKA M. 1997. Production of cellulolytic and pectolytic enzymes by Fusarium oxysporum Schlecht., Rhizoctonia solani Kühn and Trichoderma viride Pers. ex Gray - Phytopathol. Pol. 13, 19-30.
 17. FURGAŁ-WĘGRZYCKA H. 1984. Badania nad patogenicznocią grzybów wywołujących choroby grochu i peluszki ze specjalnym uwzględnieniem gatunków z rodzaju Fusarium i Ascochyta . Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Rolnictwo 39: 63-72. bibl. tab. rez. sum.
 18. GOLIŃSKI P., WNUK S., MAŃKA M., LEPOM P., KLOSS H. 1988. Formation of avenacein Y by Fusarium avenaceum Fries. Sacc. from Germany and pathogenicity of the isolates to cereal seedlings. Mycotoxin Research. European Seminar "Fusarium - Mycotoxins, Taxonomy, Pathogenicity", 46-48.
 19. GOOS M. 1967. Zgorzele siewek roślin warzywnych. Hasło Ogrodn. -Roln. nr 2: 49-50.
 20. GÓRAL T., ARSENIUK E., CZEMBOR H. J., SOWA W., KRYSIAK H. 1994. Effect of seedborne inoculum on Septoria (Stagonospora ) nodorum blotch incidence in triticale and wheat under field conditions. Hod. Rol. Aklim. Nasien. 38 (3-4), 235-240.
 21. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony owsa. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 2: 16. tabl.
 22. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony pszenicy ozimej. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 2: 19-21.
 23. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony pszenżyta ozimego. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 2: 43.
 24. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony rzepaku ozimego. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 2: 51.
 25. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony grochu sienego i jadalnego. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 2: 55.
 26. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony kukurydzy. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 3: 10.
 27. JAŃCZAK C. 2000. Program ochrony jęczmienia ozimego. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 4: 46-48.
 28. JAŃCZAK C., PAWLAK A. 2000. Program ochrony pszenicy jarej. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 4: 19-21.
 29. JAŃCZAK C., PAWLAK A. 2000. Program ochrony jęczmienia jarego. Ochrona przed chorobami. Ochrona Roślin vol. 44. 4: 39-42.
 30. JAROWAJA N. 1974. Badania nad mikroflorą zgorzeli siewek buraka cukrowego w warunkach nowej technologii uprawy. Cz. I. Gaz. Cukr. 8: 205-208.
 31. JAROWAJA N. 1974. Cz. II. Gaz. Cukr. 12: 324-326.
 32. JAROWAJA N. 1975. Black leg in sugar beet grown under new cultivation conditions. VII Int. Plant Prot. Congr. Mixon 21-27 VIII 1975: 232-301.
 33. KACPRZAK M., ASIEGBU F.O., MAŃKA M. 2000. Zmiany odczynu i aktywności peroksydazy w korzeniach siewek sosny zwyczajnej i świerka pospolitego pod wpływem infekcji Fusarium spp. i Rhizoctonia solani. Sylwan, 144 (4): 99-103.
 34. KACPRZAK M., ASIEGBU F.O., MAŃKA M. 2000. Lignifikacja ścian komórkowych w korzeniach siewek sosny zwyczajnej, świerka pospolitego i modrzewia europejskiego po infekcji przez Fusarium spp. i Rhizoctonia solani. Sylwan, 144 (4): 105-113.
 35. KACPRZAK M., ASIEGBU F.O., DANIEL G., MAŃKA M. 2000. Changes in root structure of Scots pine seedlings infected with Rhizoctonia solani observed under fluorescence and electron microscopes. Phytopathol. Pol. 19, 127-140.
 36. KAZNOWSKI L. 1921. Wpływ wielkoci nasion buraków cukrowych na zgorzel siewek. Ziemianin (Poznań) 72: 233-237.
 37. KLICZOWA K. 1969. Dwuletnie badania nad skutecznością działania niektórych metod stosowania fungicydów przeciwko grzybom powodującym zgorzel siewek. Biul. IOR z. 45: 57-65, il. rez. sum.
 38. KORONA A. 1992/93. Podatność roślin pszenżyta jarego na fuzariozę kłosów. Biul. Inform. ART w Olsztynie 34: 95-102.
 39. KOZŁOWSKA C. 1961. Badania nad zwalczaniem grzybów wywołujących zgorzel siewek sosny i osiki. Prace IBL: 39-58.
   
 40. LOGRIECO A., MAŃKA M., ALTOMARE C., BOTTALICO A. 1990. Pathogenicity of Fusarium graminearum Chemotypes towards Corn, Wheat, Triticale and Rye. J. Phytopath. 130, 197-204.
 41. LUTYŃSKA R. 1968. Badania nad chorobami cebuli nasiennej powodowanej przez grzyby z rodzaju Botrytis w rejonie warzywniczym woj. krakowskiego. Acta Mycologica vol. 4: 22.
 42. ŁACICOWA B. 1963. Badania nad morfologią i biologią Fusarium poea (PK) Wr. oraz patogenicznocią tego gatunku względem siewek pszenicy. Annales UMSC Sec. C. 18, 17: 419-439.
 43. ŁACICOWA B. 1964. Badania nad morfogią i biologią Helminthosporium triseptatum Drechsl. oraz patogenicznocią tego gatunku względem siewek pszenicy. Annales UMSC Sec. C. 19, 18: 283-305.
 44. ŁACICOWA B. 1966. Badania nad występowaniem Helminthosporium gramineum RBH. na materiale siewnym jęczmienia. Annales UMSC Sec. C. 21, 12: 157-166.
 45. ŁACICOWA B., KIECANA I. 1979. Badania nad chorobami lnu (Linum usitatissimum L.) uprawianego na Lubelszczyźnie. R. N. R. t. 8, z. 2: 95-106, tab. 2, rys. 3.
 46. ŁACICOWA B., KIECANA I., PIĘTA D. 1991. Podatność różnych odmian jęczmienia jarego na porażenie przez Fusarium culmorum (W. G. Sm.)Sacc. i Fusarium graminearum Schwabe. Mat. 31 Sesji Naukowej IOR. Część II. Postery. Poznań: 85-90.
 47. ŁACICOWA B., PIĘTA D., KIECANA I. 1989. Choroby podsuszkowe jęczmienia jarego. Ochrona Roślin 6: 3-4.
 48. MACIEJOWSKA Z. 1965. Zgorzel siewek warzyw i jej zwalczanie. Hasło Ogrod. Roln. nr 12: 384.
 49. MACIEJOWSKA Z. 1970. Zgorzel siewek roślin kapustnych i jej zwalczanie. Pr. Nauk. IOR z. 12, 1: 205-226.
 50. MAŃKA K., GIERCZAK M., STRZELCZYK A., SZAJER C. 1968. Dalsze badania nad zamieraniem siewek cisa (Taxus baccata L.) w Wierzchlesie. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Le. Wydział Nauk Rol. i Leśn. PTPN. 25: 165-175. bibl. rez. sum.
 51. MAŃKA K., BURKOT-KLONOWA L. 1971. Różne rodzaje próchnic lenych i zgorzel siewek sosny zwyczajnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 127: 57-65. bibl. rez. sum.
 52. MAŃKA K., GIERCZAK M. 1971. Porównanie dwóch metod izolowania grzybów zgorzelowych Rhizoctonia solani Kühn i Fusarium oxysporum Schlecht z porażonych siewek sosny zwyczajnej. Pr. Post. Nauk Roln. 127: 67-74.
 53. MAŃKA K., GIERCZAK M. 1971. O czynnikach sprawczych zgorzeli siewek sosny zwyczajnej w woj. poznańskim. Pr. Post. Nauk Roln. 127: 87-95.
 54. MAŃKA K., GIERCZAK M., PRUSINKIEWICZ Z. 1968. Zamieranie siewek cisa (Taxus baccata L.) w Wierzchlesie na tle zespołów saprofitycznych grzybów środowiska glebowego. Pr. Kom. Nauk Rol. i Kom. Nauk Le. Wydział Nauk Rol. i Leśn. PTPN. 25: 177-195. bibl. sum.
 55. MAŃKA M. 1980. Auxin and Giberellin-like Substances Synthesis by Fusarium Isolates Pathogenic to Corn seedlings. Acta Microbiol. Polonica, Vol. 29, No 4, 365-374.
 56. MAŃKA M. 1980. Cellulolytic and Pectolytic Activity of Fusarium Isolates Pathogenic to Corn Seedlings. Acta Microbiol. Polonica, Vol. 30, No 1, 25-32.
 57. MAŃKA M., VISCONTI A., CHEŁKOWSKI J., BOTTALICO A. 1985. Pathogenicity of Fusarium Isolates from Wheat, Rye and Triticale towards Seedlings and their Ability to Produce Trichothecenes and Zearalenone. Phytopath. Z., 113, 24-29.
 58. MAŃKA M., CHEŁKOWSKI J. 1985. Phytotoxicity and Pathogenicity of Fusarium nivale towards Cereal Seedlings. Phytopath. Z., 114, 1-5.
 59. MAŃKA M. 1988. Cellulolytic Activity of Three Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. Isolates Pathogenic towards Wheat Seedlings. Phytopath. Z., 122, 113-117.
 60. MAŃKA M. 1988. Pathogenicity of Fusarium graminearum Schwabe isolates from Poland towards seedlings of cereal species. Mycotoxin Research. European Seminar "Fusarium - Mycotoxins, Taxonomy, Pathogenicity", 11-14.
 61. MAŃKA M. 1988. Pathogenicity of Fusarium species occurring on cereals in Poland towards cereal seedlings. Tagungsbericht der AdL der DDR Nr. 271 ("Beitrage zum 5. Internationalen Symposium: Schaderreger in der Getreideproduktion" Halle Saale vom 30.11.-4.12.1987.), 250-260.
 62. MAŃKA M., CHEŁKOWSKI J., BRAYFORD D., VISCONTI A., KWAŚNA H., PERKOWSKI J. 1989. Fusarium graminearum Schwabe (Teleomorph Gibberella zeae Schw. Petch) - Cultural Characteristics, Pathogenicity towards Cereal seedlings and Ability to produce Mycotoxins. J. Phytopath., 124, 143-148.
 63. MAŃKA M., FRUŻYŃSKA-JÓŹWIAK D. 1989. An attempt of biological control of glasshouse carnation Fusarium wilt. Acta Horticulturae, 225, 281-285.
 64. MAŃKA M., BUSZCZAK A. 1989. Wpływ różnych dawek Sadoplonu 75 w podłożu torfowym na zdrowotność i wzrost siewek i rozsady pomidorów szklarniowych. Roczniki AR w Poznaniu, 202, 115-135.
 65. MAŃKA M., FRUŻYŃSKA-JÓŹWIAK D. 1991. Wpływ dwóch dawek Sadoplonu 75 w podłożu torfowym na zdrowotność i wzrost siewek i rozsady pomidora i ogórka szklarniowego. Roczniki AR w Poznaniu, 125, 59-65.
 66. MAŃKA M., BABKIEWICZ M. 1992. Zgorzel siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w doświadczeniach infekcyjnych na glebie ze szkółki i spod drzewostanu. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. PTPN, 74, 69-75.
 67. MAŃKA M. 1993. Communities of fungi from roots and rhizosphere of yew (Taxus baccata L.) seedlings and their effect on the pathogenic root fungus Cylindrocarpon destructans (Zinss.) Scholten. Phytopathol. Pol. 5 (XVII), 51-58.
 68. MARCINKOWSKA J. 1972. Występowanie patogenicznych grzybów na siewkach astra, begonii, pomidora oraz kalafiora i kalarepy. Zeszyty Naukowe SGGW, Ogrodnictwo 7: 117-145.
 69. MARCINKOWSKA J., SZYRMER J. 1992. Etiologia zgorzeli siewek grochu ozimego (Pisum sativum L. var. arvense (L.) Poir.). Biuletyn IHAR 184: 89-92.
 70. NOWICKI B. 1994. Przyczyny zgorzeli siewek kopru ogrodowego i jej zwalczanie. Integrowane metody produkcji warzyw. Sympozjum z okazji 30-lecia Instytutu Warzywnictwa. Część I-Referaty. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice: 221-224.
 71. NOWICKI B. 1995. Grzyby powodujące zgorzel siewek marchwi. Acta Agrobotanica 48 (2): 43-48.
 72. NOWICKI B. 1996. Grzyby powodujące zgorzel siewek kopru ogrodowego. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin i środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 337-344.
 73. NOWICKI B. 1996. Zwalczanie zgorzeli siewek kopru ogrodowego. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 345-352, tab. sum. bibl.
 74. NOWICKI B. 1996. Ochrona marchwi przed zgorzelą siewek. [w:] M. Kowalik: Kowalski (red.), Nowe kierunki w fitopatologii. Materiały z Sympozjum, Kraków, 11-13 września 1996, Pol. Tow. Fitopatologiczne, Kraków: 388-389.
 75. NOWICKI B. 1997. Przyczyny zgorzeli siewek pietruszki korzeniowej. Acta Agrobotanica 50 (1-2): 35-40. tabl. bibl. sum. streszcz.
 76. OSIŃSKA B. 1971. Badania nad mikroflorą powodującą zgorzel siewek buraka cukrowego. Biul. IHAR 6: 41-45. bibl. rez. sum.
 77. OSIŃSKA B. 1973. Phytium debaryanum Hesse, sprawca zgorzeli siewek buraków. Ochr. Ro. 1: 10-13.
 78. OSIŃSKA B. 1973. Phoma betae Frank. przyczyna chorób nasion i siewek buraka cukrowego. Ochr. Ro. 3: 8-10.
 79. PIETKIEWICZ T. 1949. Siewki buraczane cierpią na zgorzel korzeniową. Gazeta Rolnicza-Chłopi 5 (16): 13.
 80. PIĘTA D. 1981. Wpływ porażenia przez Fusarium sp. na wschody oraz plonowanie różnych odmian fasoli. Rocz. Nauk Rol. ser. E 11 (1-2): 109-129. il. tab. bibl. rez. sum.
 81. PIĘTA D. 1983. Choroby korzeni fasoli (Phaseolus vulgaris L.) uprawianej na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk Rol. ser. E 13 (1-2): 177-190. il. tab. bibl. rez. sum.
 82. PIĘTA D. 1986. Próba oceny patogenicznoci Alternaria alternata Keissler dla siewek fasoli (Phaseolus vulgaris L.). Ochr. Rol. 11/12: 23-24. il. bibl.
 83. PIĘTA D. 1986. Badania nad podatnością różnych odmian fasoli na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium . Rocz. Nauk Rol. ser. E. 16 (2): 69-79. il. tab. bibl. rez. sum.
 84. PIĘTA D. 1986. Zdrowotność roślin fasoli uprawianych na Lubelszczyźnie. Ochrona Roślin 9: 14-15, fot. 2, rys. 2, bibl.
 85. PROŃCZUK M., PROŃCZUK K. 1987. Grzyby powodujące zgorzel podstawy łodygi i ich patogenicznoć w stosunku do siewek kukurydzy. Mat. XXVII Sesji Nauk. IOR Poznań IOR: 95-99 il. tab. bibl. sum.
 86. ROBAK J. 1998. Co nowego w ochronie warzyw polowych przed chorobami. Pomidory. Owoce, Warzywa, Kwiaty 6: 8-9. tab.
 87. ROBAK J. 1999. Ochrona kapustnych przed chorobami. Najnowsze zalecenia cz. I. Owoce, Warzywa, Kwiaty 10: 21. il.
 88. ROBAK J. 1999. Ochrona kapustnych przed chorobami. Najnowsze zalecenia cz. II. Owoce, Warzywa, Kwiaty 10: 21. il.
 89. SADOWSKI J. 1993. Biologiczne i chemiczne zwalczanie zgorzeli korzeni łubinu białego (Lupinus albus L.) odmiany Wat. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 70-71.
 90. SADOWSKI S., SOWA A. 1993. Zastosowanie Trichoderma harzianum i T. viride do walki ze zgorzelą korzeni bobiku (Vicia faba l. sp. minor ). Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 371-376.
 91. SANIEWSKA A. 2000. Możliwoć wykorzystania czosnku i związków czosnku w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Ochrona Roślin vol. 44. 7: 38-39.
 92. SCHAREN A.L., ARSENIUK E., SOWA W., ZIMNY J., PODYMA W. 1991. Seedling resistance of triticale and Triticum spp. germplasm to Septoria nodorum and: tritici . In: 2 nd Intrn. Triticale Symposium. Proc., Passo Fundo, RS, Brasil, October 1-5, 1990. Mexico, DF., CIMMYT: 256-259.
 93. STĘPNIEWSKA H. 1997. Nawożenie zielone w szkółkach lenych a pasożytnicza zgorzel siewek. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 49-56.
 94. TRUSZKOWSKA W., JASA A. 1968. Alternaria brassicicola (Schw.) Wilts. - wróg wschodów kapusty. Ogrodnictwo 7: 206-207. bibl.
 95. TRZEBIŃSKI J. 1906. Grzybki pasożytnicze zgorzeli korzeniowej siewek buraczanych. Wiestnik Sacharnoj Promyszl. 5: 472-478. Kijów (po rosyjsku).
 96. TRZEBIŃSKI J. 1906. Nowe dowiadczenia nad udziałem bakterii w wywoływaniu zgorzeli korzeniowej siewek buraka. Wiestnik Sacharnoj Promyszl. 7: 472-478. Kijów (po rosyjsku).
 97. TRZEBIŃSKI J. 1906. Znaczenie odkażania kłębków buraczanych w walce ze zgorzelą siewek, dowiadczenia polowe. Wiestnik Sacharnoj Promyszl. 7: 845-851. Kijów.
 98. TRZEBIŃSKI J. 1906. Zgorzel siewek buraczanych, jej powstawanie i środki zaradcze. Gaz. Cukr. 26: 321-325, 337-343, 353-360, 367-372.
 99. TRZEBIŃSKI J. 1907. Drobnoustroje zgorzeli siewek i zmiany wywołane przez nie w kiełkach buraka cukrowego. Wiestnik Sacharnoj Promyszl. 8: 586-596, 624-629, 656-661, 719-726, 785-791, 819-824 (6 częci), Kijów.
 100. TRZEBIŃSKI J. 1909. Wpływ głębokoci siewu na rozwój siewek buraka cukrowego i na zgorzel korzeniową. Wiestnik Sacharnoj Promyszl. 10. Kijów.
 101. TRZEBIŃSKI J. 1912. O zgorzeli siewek buraka cukrowego. Gazeta Rolnicza Dod. "Burak". Warszawa 1912.
 102. TRZEBIŃSKI J. 1912. Wpływ pochodzenia kłębków buraka cukrowego na zgorzel korzeniową wschodów. Wiestnik Sacharnoj Promyszl. 13: 1-20.
 103. WIERCIŃSKA E. 2000. Nowe środki ochrony roślin (15) Cruiser OSR FS produkcji firmy Novartis Crop Protection A9 - Szwajcaria. Ochrona Roślin vol. 44. 9: 19.
 104. WOJCIECHOWSKI S., CHEŁKOWSKI J. 1996. Porównanie podatności odmian pszenicy na fuzaryjną zgorzel siewek. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 391-396, tab. sum. bibl.
 105. WÓJCIK U., KUROWSKI W., WOJCIECHOWSKA-KOT H. 1990. Monokultura a zdrowotność siewek buraka cukrowego. Sympozjum Naukowe PTF i T, Szczecin 12-14 września 1990: 77-78.
 106. ZABŁOCKA W. 1930. "Czarna nóżka". Kapusta. Ogrodnictwo R. 26: 8. bibl.
 107. ZAMORSKI C., SCHOHLLENBERGER M. 1994. Early spring occurrence of Phaeosphaeria spp., Mycosphaerella graminicola and Monographella nivalis on seedling winter triticale crop. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo 38 (3-4): 91-94.
 108. ZAREMBA M. 2000. Nowe środki ochrony roślin (15) Vitavax 2000FS produkcji firmy Uniroyal Chemical Company - USA. Ochrona Roślin vol. 44. 9: 20.
 109. ZARZYCKA H. 1973. Skład biologiczny grzyba Colletotrichum lini (Westerd.) tochinai w Polsce. Biul. IOR t. 56: 195-210, tab. 3, ryc. 5, bibl.
 110. ZGÓRKIEWICZ A. 1962. Gatunki grzybów z rodzaju Fusarium wyizolowane ze zgorzelowych siewek łubinu. Biul. IOR t. XVII: 67-89.