part 2. - health status of seed material

HEALTH STATUS OF SEED MATERIAL

 1. BŁAŻEJ J. 1993. Zdrowotność i plonowanie bobiku odmiany Tibo w warunkach południowo-wschodniej Polski. Mat. 33 Sesji Naukowej IOR. Część II. Postery. Poznań 1993: 70-73.
 2. BŁAŻEJ J., BŁAŻEJ J. 1997. Zdrowotność nasion soczewicy jadalnej w siewach czystych i współrzędnych z owsem. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 73-74.
 3. BŁAŻEJ J., BŁAŻEJ J. 1997. Zdrowotność soczewicy jadalnej a plonowanie roślin. Postępy w Ochronie Roślin vol. 37 (2): 346-347. tab. bibl. sum.
 4. BŁAŻEJ J., BŁAŻEJ J. 1998. Zdrowotność jęczmienia w uprawach międzygatunkowych i międzyodmianowych. Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 493-496. il. bibl. sum.
 5. BOGUSŁAWSKI W. 1970. Metoda selekcyjna w zapobieganiu mączniakowi rzekomemu cebuli nasiennej. Pr. Nauk. IOR 12: 273-280.
 6. BOJARCZUK M., BOJARCZUK J., KRÓLIKOWSKI Z. 1970. Badanie nad wpływem niektórych gatunków grzybów glebowych na kiełkowanie nasion i wzrost siewek kukurydzy w warunkach zimnego testu. Acta Mycologica. v. 6, z. 1: 29-42.
 7. CHEŁKOWSKI J., DĄBROWSKA-PRAWDA E., KWAŚNA H. 1988. Występowanie grzybów rodzaju Fusarium w materiale siewnym pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i pszenżyta w roku 1985 i ocena jego zdrowotności. Hodowla Roślin i Nasiennictwo, Biuletyn Branżowy 1988 (1): 5-8.
 8. CHEŁKOWSKI J., KOPACKA K., TULWIN A. 1985. Wstępna ocena zdrowotności materiału siewnego pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i kukurydzy ze zbiorów 1982 roku. Hodowla Roślin, Biuletyn Branżowy 1985 (1-2): 46-50.
 9. CHEŁKOWSKI J., MAŃKA M. 1983. Wstępna ocena materiału siewnego ziarna zbóż z punktu widzenia porażenia przez patogeniczne i toksynotwórcze grzyby z rodzaju Fusarium . Nowe Rolnictwo 1: 5-8.
 10. CWALINA B., CZAJKA W., WOJNOWSKA T. 1997. Badania wstępne nad zdrowotnością rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.). Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 77.
 11. CZAJKA W. 1993. Wpływ płodozmianu na zdrowotność buraka cukrowego. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 123-127.
 12. CZAPLIŃSKA S. 1968. Obserwacje zdrowotności kilku polskich odmian lucerny pochodzących z nasion reprodukowanych w Jugosławii i w Polsce. Hod. Rol. Aklim. i Nas. t. 12, z. 6: 687-701.
 13. CZAPLIŃSKA S., JASA: 1980. Studia nad odpornością kukurydzy na fuzariozę. Hod. Rol. Aklim. i Nas. t. 24, z. 3: 257-266.
 14. CZYŻEWSKA S. 1963. Badania nad chorobami lnu przeprowadzone w IOR Biul. IOR 24: 145-173, tab., bibl. rez. sum.
 15. CZYŻEWSKA S. 1964. Wyniki prowadzonych badań nad chorobami lnu wykonane w Instytucie Ochrony Roślin. Biul. IOR 2 (4): 11-17.
 16. CZYŻEWSKA S. 1969. Choroby przenoszone przez materiał siewny i ich zwalczanie. SITR. (7) II: 1-42. tab. Mat. szkol. kursu III stopnia "Chemiczna ochrona roślin".
 17. CZYŻEWSKA S. 1970. Choroby przenoszone przez materiał siewny i ich zwalczanie. SITR. (7) II: 1-42. tab. Mat. szkol. kursu III stopnia "Chemiczna ochrona roślin".
 18. CZYŻEWSKA S. 1971. Kilka uwag o fuzariozie grochu. Ochr. Rol. 15 (5): 7-9.
 19. CZYŻEWSKA S. 1974. Occurrence of Fusarium disease on peas (Pisum sativum L.) in Poland. Prc. of the XIX International Horticultural Congress v. 1 A: 290 Warszawa.
 20. CZYŻEWSKA S. 1983. Rola nasion w przenoszeniu chorób roślin. Ogrodnictwo. z. 12: 6-12.
 21. CZYŻEWSKA S. 1983. Choroby roślin warzywnych przenoszone przez nasiona. Owoce, Warz., Kwiaty. (19): 7-8: 21 .
 22. CZYŻEWSKA S. 1985. Nasiona źródłem pierwotnej infekcji roślin. Now. Warz. 16: 89-101. tab. bibl.
 23. CZYŻEWSKA S. 1988. Alternarioza roślin krzyżowych syn. czerń krzyżowych. Hod. Rol. i Nas. Biul. branż. (1): 19-23. il. bibl.
 24. CZYŻEWSKA S., SZAFIROWSKA A. 1990. Zdrowotność nasion marchwi uprawianej metodą bezwysadkową. Biul. IHAR 175: 85-94.
 25. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1968. Aktualny stan wiadomoci o fuzariozach lnu w Polsce na podstawie dotychczasowych badań. Z. Inf. Inst. Przem. Włók. 1: 3-27, tab. 3, map. 2, bibl.
 26. DOBRZAŃSKI A., SOKOŁOWSKA A. 1999. Przypieszanie dojrzewania grochu uprawianego na nasiona. Owoce, Warzywa, Kwiaty 12: 10.
 27. DORENDA M. 1967. Stan badań nad zdrowotnością nasion roślin uprawnych w Polsce z uwzględnieniem zagadnienia przechowalnictwa. Biul. IHAR. 1-2: 139-143.
 28. DUCZMAL K. 1982. Przyczyny słabego kiełkowania nasion marchwi. Hasło Ogr. 10: 20-21.
 29. DUCZMAL K., TYLKOWSKA K. 1975. Zdrowotność materiału siewnego fasoli ze zbiorów 1971 roku. Hodowla Roślin 3: 5-9, il. bibl.
 30. DUTKIEWICZ L. 1987. Wyniki oceny zdrowotności nasion grochu ogrodowego ze zbioru w latach 1985 i 1986. Ochrona Roślin 11: 11-13, tab. 5.
 31. DUTKIEWICZ L. 1993. Laboratoryjna ocena zdrowotności nasion grochu ogrodowego (Pisum sativum L.) i fasoli (Phaseolus vulgaris L.) ze zbioru w latach 1985-1992. Biul. IHAR 188: 199-209.
 32. FILIPOWICZ A. 1981. Zdrowotność nasion a wzrost i plonowanie bobu (Vicia faba L. var. major Harz.). Hodowla Roślin 3: 10-13.
 33. FILIPOWICZ A. 1984. Występowanie chorób powodowanych przez grzyby na plantacjach bobu (Vicia faba L. var. major Harz.). Biul. Warz. XXVII: 393-416 tab. 4, fot. 6, rys. 4.
 34. FILIPOWICZ A. 1993. Plonowanie i zdrowotność różnych warzywnych odmian i rodów hodowlanych grochu (Pisum sativum L.) w warunkach nasilonego występowania fitopatogenów. Mat. 33 Sesji Naukowej IOR. Część II. Postery. Poznań 1993: 130-133.
 35. FILIPOWICZ A. 1996. Zdrowotność i plonowanie odmian i rodów hodowlanych bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.) uprawianych w monokulturze. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996. 277-283.
 36. FRENCEL I., LEWARTOWSKA E., JĘDRYCZKA M., GÓRSKI P. 1991. Ocena zdrowotności i plonowania rzepaku ozimego po zastosowaniu fungicydów Folicur, Ronilan i Rowral. Mat. 31 Sesji Naukowej IOR. Część II. Postery. Poznań 1991: 109-113.
 37. FRENCEL I., TYLKOWSKA K. 1998. Banki nasion - problem zdrowotności i zagrożeń chorobowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rolniczych z. 463: 235-244.
 38. GABIŃSKA K., NARKIEWICZ-JODKO M., SCHNEIDER J. 1991. Wpływ wieloletniego przechowywania na wartość siewną pszenżyta ozimego. Biul. IHAR 180: 43-56.
 39. GŁAZEK M., JAŃCZAK C. 1998. Znaczenie chorób fuzaryjnych zbóż. Jakość materiału siewnego. Ochrona Roślin 42 (3): 20-24. il.
 40. GOŁĘBNIAK B., HYLAK B., MAJCHRZAK K. 1997. Reakcja odmian i rodów wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) na zakażenie Fusarium avenaceum i F. culmorum. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 80.
 41. GÓRAL T., PERKOWSKI J., STACHOWIAK J., JACKOWIAK H. 2000. Effect of head infection with Fusarium culmorum on yield and quality of grain of winter triticale somaclonal lines. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 25.
 42. GRABARKIEWICZ-SZCZĘSNA J., TYLKOWSKA K., GORZAN J., SZOPIŃSKA D. 2000. Interactions between Alternaria spp. isolated from carrot seeds in biosynthesis of secondary metabolites. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 26.
 43. GRABIEC B. 1958. Obserwacje nad odpornością na suszę glebową oraz wpływem niektórych czynników na zdrowotność nasion i siewek katranu abisyńskiego. Biul. IHAR 2: 17-20. tab. bibl.
 44. GRZELAK K. 1979. Niektóre zagadnienia oceny zdrowotności nasion. Ochrona Roślin 11: 15-21.
 45. GRZELAK K. 1986. Cechy diagnostyczne grzybów z rodzaju Ascochyta w laboratoryjnej ocenie zdrowotności nasion grochu. Ochrona Roślin 10: 11-16, fot. 9, bibl.
 46. GRZELAK K. 1987. Metody badań zdrowotności nasion: Fasola - Phaseolus vulgaris. Ochrona Roślin 1: 17-19, fot. 3, bibl.
 47. GRZELAK K. 1987. Metody badania zdrowotności nasion. Ochrona Roślin 2: 12-13, fot. 2, bibl,.
 48. GRZELAK K. 1987. Metody badania zdrowotności nasion. Ochrona Roślin 4: 16-17, fot. 5, bibl.
 49. GRZELAK K. 1987. Metody badania zdrowotności nasion: Marchew - Daucus carrota L. Ochrona Roślin 6: 18-19, fot. 2.
 50. GRZELAK K. 1987. Metody badania zdrowotności nasion: Bób - Vicia faba Ochrona Roślin 11: 18-19, fot. 4.
 51. GRZELAK K., CZYŻEWSKA S. 1989. Przegląd metod badania zdrowotności nasion. Ochrona Roślin 10-11: 3-6.
 52. GRZELAK K., MAŁUSZYŃSKA E. 1992. Sklerocja oraz inne struktury patogeniczne grzybów i szkodników przenoszone z materiałem siewnym. Ochrona Roślin 10: 9-11.
 53. GRZELAK K., STEFANOWSKA J. 1982. Zdrowotność ziarna zbóż ozimych uprawianych na terenie woj. tarnowskiego. Ochrona Roślin 8: 11-12.
 54. GRZELAK K., SZUST D. 1989. Zdrowotność nasion fasoli i bobu w laboratoryjnej ocenie wartości siewnej. Ochrona Roślin 10-11: 10-12.
 55. HABDAS H., STANISZEK A., SZAFIROWSKA A. 1998. Cytologiczne i anatomiczne przyczyny złej jakości siewnej nasion. Materiały Konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu Pol. Tow. Bot. "Botanika Polska u progu XXI wieku". Gdańsk 15-19 września 1998: 180.
 56. IŁŁAKOWICZ A., GRZELAK K. 1963. Badania zdrowotności nasion koniczyny czerwonej i białej. Biul. IHAR, z. 2: 37-53.
 57. JACZEWSKA - KALICKA A. 2000. The influence of winter wheat pathogens on the quality of seeds. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 27.
 58. JANAS R., KOŁOSOWSKI S., SZAFIROWSKA A. 2000. Effect of titanium on yield and seed health status of Solanaceous vegetables. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 28.
 59. JAŃCZAK C., JANKOWSKA M., BUDNY D. 1992. Szkodliwość i objawy ważnych gospodarczo chorób bobiku. Mat. 32 Sesji Naukowej IOR. Część II. Postery. Poznań 1992: 75-81. il. bibl. sum.
 60. JESKE M., PRUSIŃSKI J., BATURO - CZAJKOWSKA A. 2000. Impact of dimetiphine, etephon and diquat on the health status of white lupinseeds (Lupinus albus L.). International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 35.
 61. JUSZCZAK M. 1987. Analiza skutków występowania chorób i szkodników zbóż w Polsce w latach 1962-1983. III Ocena skutków gospodarczych wywołanych szkodliwością chorób zbóż. Pr. Naukowe IOR 29 (2): 131-149. Poznań 1988. tabl. bibl. rez. sum.
 62. JUSZCZAK M. 1987. Analiza skutków występowania chorób i szkodników zbóż w Polsce w latach 1962-1983. Część I. Wpływ chorób i szkodników zbóż objętych rejestracją szczegółową na plony zbóż. Pr. Naukowe IOR 29 (2): 81-100. Poznań 1988. il. tabl. bibl. rez. sum.
 63. KIECANA I. 1986. Fuzarioza kłosów pszenżyta. Rocz. Nauk Rol. ser. E. 16 (2): 59-68.
 64. KIECANA I. 1986. Fuzarioza kłosów pszenżyta. Ochrona Roślin 30 (11/12): 6-8.
 65. KIECANA I. 1987. Badania szkodliwości fuzariozy kłosów Triticale i podatność materiałów hodowlanych na porażenie przez niektóre gatunki z rodzaju Fusarium . Praca doktorska. AR Lublin.
 66. KIECANA I. 1988. Badanie podatności kłosów pszenżyta na porażenie przez Fusarium spp. Rocz. Nauk Rol., Ser. E, 18 (2): 17-41.
 67. KIECANA I., PASTUCHA A. 1997. Zdrowotność jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) w zależnoci od przedplonu. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 83-84.
 68. KLIMA E. 1997. Grzyby z rodzaju Trichoderma jako czynnik ograniczający występowanie patogenów gerbery pod szkłem. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 84.
 69. KŁOCZOWSKA T., CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1960. Obserwacje nad porażeniem 4 krajowych odmian maku przez Helminthosporium papaveris Henn. st. doskonałe Pleospora calvescens Fr. Tull. Biul. IHAR 3: 68-75, tab. 5, bibl.
 70. KOLASIŃSKA K., GRZELAK K. 1993. Wpływ inkrustowania na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion strączkowych-fasola, soja, groch. Biul. IHAR 188: 275-288.
 71. KOLASIŃSKA K., WIEWIÓRA B. 1999. The influence of tannin content on germination, vigour and health of faba bean (Vicia faba L.) seeds. World Seed Conference, 6-8 September 1999, Cambridge Uk. 52.
 72. KOLASIŃSKA K., WIEWIÓRA B. 2000. Wpływ tanin na wartość siewną nasion bobiku. Biul. IHAR 215: 323-32.
 73. KOWALIK M. 1988. Ocena zdrowotności kłębków buraka ćwikłowego. Ochr. Rol. 11-12: 5-6. tab.
 74. KOWALIK M., REBY E. 1997. Zdrowotność nasion lwiej paszczy (Antirrhinum majus L.). Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 87.
 75. KOZERA W. SAWICKA E. 1970. Badania nad stopniem porażenia ziarna jęczmienia jarego przez Ustilago nuda (Jens) Rostr. w zależnoci od jego położenia w kłosie. Biul. IHAR 3-4: 3-7.
 76. ŁACICOWA. B. 1966. Badania nad występowaniem Helminthosporium gramineum Rbn. na materiale siewnym jęczmienia Annales UMSC Sec. C. 21, 12: 157-166.
 77. ŁACICOWA. B. 1987. Występowanie przetrwalników Claviceps purpurea (Fr. (Tul.) st. kon. Sphacelia segetum Lev.) w kłosach pszenżyta. Ochrona Roślin 31 (7): 3-4.
 78. ŁACICOWA. B., ORLIKOWSKI L. 1973. Próba oceny zagrożenia chorobowego zbóż przez grzyby z rodzaju Fusarium w niektórych woj. Polski - na podstawie analizy ziarna. Biul. IHAR: 3-4: 29-38, il. bibl. rez. sum.
 79. ŁACICOWA. B., FILIPOWICZ A., MACHOWICZ Z. 1974. Badania oceny zagrożenia chorobowego przez grzyby patogeniczne fasoli (Phaseolus vuigaris L.) uprawianej w Polsce, na podstawie analizy nasion. Annales UMSC 28/29: 327-341. il. tab. bibl. rez. sum.
 80. MAJCHRZAK B., MIKOŁAJSKA J. 1990. Wpływ stosowania fungicydów na zdrowotność nasion bobiku. Sympozjum Naukowe PTF i T, Szczecin 12-14 września 1990: 26.
 81. MAJCHRZAK B., MIKOŁAJSKA J. 1993. Wpływ wybranych fungicydów na zdrowotność bobiku. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993: 291-299.
 82. MAJEWSKI A. 1967. Zdrowotność a skład chemiczny nasion łubinu żółtego pastewnego. Pr. Post. Nauk Rol. t. 70: 139-151.
 83. MAŁUSZYŃSKA E. 1989. Zanieczyszczenia materiału siewnego pszenżyta przetrwalnikami sporyszu. Ochr. Rol. 10-11: 21-23.
 84. MAŁUSZYŃSKA E. 1992. Występowanie sporyszu (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) w materiale nasiennym pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack). Biul. IHAR 184: 3-9.
 85. MAŁUSZYŃSKA E., DZIAMBA S., KWIATKOWSKI J., KLIMONT K., WIEWIÓRA B. 1999. An estimation of stability of Triticale. World Seed Conference, 6-8 September 1999, Cambridge Uk. 30.
 86. MAŁUSZYŃSKA E., WIEWIÓRA B. 1999. Pomarszczenie i zdrowotność ziarniaków pszenżyta ozimego i jarego. III Sympozjum Naukowe "Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta". Międzyzdroje, 5-8 września 1999: 35.
 87. MAŁUSZYŃSKA E., WIEWIÓRA B. 2000. Pomarszczenie i zdrowotność ziarniaków pszenżyta ozimego i jarego. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 206: 167-173.
 88. MAŁUSZYŃSKA E., WIEWIÓRA B., DZIAMBA S., KWIATKOWSKI J., KLIMONT K. 2000. Seed - health and germination of Triticale from different locations. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 36.
 89. MIKOŁAJSKA J., MAJCHRZAK B., BOWSZYS J. 1993. Stan zdrowotny nasion bobiku suszonych i przechowywanych w różnych typach silosów. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 66. (plakat).
 90. MIKOŁAJSKA J., MAJCHRZAK B., KUROWSKI T., PSZCZÓŁKOWSKI P. 1997. Patogenicznoć wybranych izolatów Fusarium oxysporum dla zbóż. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 91.
 91. MICZYŃSKI K. 1953. Wrażliwoć uprawianych w Polsce odmian pszenicy na nieć Tilletia caries D. C. Tul. Rocz. Nauk Rol. ser. A, 67 (2): 69-90.
 92. MOSZCZYŃSKA E. 1996. Wpływ grzybów z rodzajów Penicillium Link. i Aspergillus Micheli ex Link. na wartość siewną ziarna pszenżyta jarego przechowywanego w zróżnicowanych warunkach środowiska. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996. 251-256, rys. bibl. sum. ang.
 93. MOSZCZYŃSKA E. 1996. Wpływ grzybów z rodzaju Penicillium i Aspergillus na wartość siewną ziarna pszenżyta ozimego przechowywanego w zróżnicowanych warunkach środowiska. Materiały z Sympozjum "Nowe kierunki w fitopatologii". Kraków 11-13 września 1996: 117-120.
 94. MOSZCZYŃSKI W., LEGOCKI J., BAKUNIAK E.,OSTROWSKI J. 1991. Współpraca badawcza Instytutu Przemysłu Organicznego z Instytutem Ochrony Roślin w okresie 40-lecia. Mat. 31 Sesji Naukowej IOR. Część I-Referaty, Poznań 1991: 81-91. tabl. sum.
 95. NARKIEWICZ-JODKO M. 1973. Obserwacje zdrowotności nasion koniczyny czerwonej w czasie przechowywania. Biul. IHAR nr 116/117, z. 5/6: 53-55, il. bibl. rez. sum.
 96. NARKIEWICZ-JODKO M. 1973. Obserwacje występowania grzybów na przechowywanych nasionach seradeli. Biul. IHAR nr 116/117, z. 5/6: 127-132, il. bibl. rez. sum.
 97. NARKIEWICZ-JODKO M. 1975. Observations sur l' etat des semences de trefle violet pendant leur conservation. Seed Scien. and Techn. vol. 3, 3-4: 731-736.
 98. NARKIEWICZ-JODKO M. 1978. Badania zdrowotności materiału siewnego przechowywanego w silosie bez dostępu powietrza. Zesz. Pr. P. N. R. 202: 131-154, il. bibl. rez. sum.
 99. NARKIEWICZ-JODKO M. 1986. Wartość siewna przechowywanego ziarna trzech zbóż w aspekcie fitopatologicznym. Zesz. Nauk. AR Wrocław. Rozprawy 55: 1-56.
 100. NARKIEWICZ-JODKO M. 1990. Wpływ grzybów przechowalniczych na wartość siewną ziarna zbóż. Sympozjum Naukowe PTF i T, Szczecin 12-14 września 1990: 37.
 101. NARKIEWICZ-JODKO M., GIL Z. 1996. Zdrowotność i jakość ziarna pszenżyta ozimego pod wpływem zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego. [w:] Hodowla, Uprawa i Wykorzystanie Pszenżyta. Materiały Sympozjum Naukowego, Międzyzdroje 1-4 września 1996, 71.
 102. NARKIEWICZ-JODKO M., GIL Z. 1997. Zdrowotność i jakość ziarna pszenżyta jarego i ozimego w zależnoci od nawożenia azotem i przedplonu. Biul. IHAR 201: 141-151.
 103. NARKIEWICZ-JODKO M., GIL Z. 2000. The influence of fungi on quality and health status of cereals during storage. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 50.
 104. NARKIEWICZ-JODKO M., GIL Z. 2000. The influence of fungi on germination capacity, quality and health status of winter barley grain during storage. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 51.
 105. NARKIEWICZ-JODKO M., GIL Z., GŁOWACKA T. 1994. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego i przedplonu na jakość i zdrowotność ziarna pszenżyta jarego i ozimego. Zesz. Nauk. AR Wrocław 244: 29-38.
 106. NARKIEWICZ-JODKO M., GIL Z., URBAN M. 1999. Wpływ herbicydów na zdrowotność i jakość ziarna odmian pszenicy ozimej. Postępy w Ochronie Roślin vol. 39 (2): 668-671. tab. bibl. sum.
 107. NARKIEWICZ-JODKO M., NOWICKI W., STRZELECKI A. 1996. Wpływ wiatła laserowego na zdrowotność ziarna zbóż. Nowe kierunki w fitopatologii. Materiały z Sympozjum, Kraków, 11-13 września 1996, Pol. Tow. Fitopatologiczne, Kraków: 327-330, tab. sum. bibl.
 108. NARKIEWICZ-JODKO M., SCHNEIDER J. 1988. Wpływ warunków przechowywania na wartość siewną i zdrowotność ziarna pszenżyta ozimego. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 32 (5\6) 1-23.
 109. NITECKA K. i in. 1973. Badania nad stanem zdrowotnym nasion pomidorów. Z. Nauk. Rol. i Leśn. 3: 53-62, il. bibl.
 110. NOWICKI B. 1986. Niektóre problemy związane ze zdrowotnością nasion roślin warzywnych. Owoce, Warzywa, Kwiaty 25 (3);8.
 111. OSIŃSKA B. 1971. Wstępne badania nad zakażeniem kłębków nasiennych buraków pastewnych przez grzyb Phoma betae Pr. Biul. IHAR 6: 37-40.
 112. OSIŃSKA B. 1978. Zdrowotność nasion buraków cukrowych i jej wpływ na kiełkowanie i polową zdolność wschodów. Biul. IHAR 134: 35-46.
 113. PAŃKA D., SADOWSKI C. 1997. Zróżnicowanie patogenicznoci wybranych izolatów Fusarium solani (Mart.) Sacc. w stosunku do grochu siewnego w warunkach szklarniowych. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 95.
 114. PIETKIEWICZ T. 1948. Czystość materiału siewnego. Chłopi 4 (7): 10.
 115. PIETKIEWICZ T. 1948. Len-roślina przemysłowa. Zwróćmy uwagę na jej choroby. Gazeta Rolnicza-Chłopi 4 (27): 8.
 116. PIETKIEWICZ T. 1948. Zdrowy materiał siewny. Wiadomoci Korespondenta Rolnego GUS 11 (8): 7-9.
 117. PIETKIEWICZ T. 1949. Przed siewem fasoli pomylmy o jej chorobach. Gazeta Rolnicza-Chłopi 5 (18): 12.
 118. PIETKIEWICZ T. 1950. Znaczenie obecnoci głowni w paszy. Poradnik Mleczarski i Jajczarski. 10 (11): 23-24.
 119. PIĘTA D. 1986. Próba oceny patogenicznoci Alternaria alternata Keissler dla siewek fasoli (Phaseolus vulgaris L.). Ochrona Roślin 11/12: 23-24, fot. 2, rys. 2, bibl.
 120. PROŃCZUK M., WIEWIÓRA B. 1999. Badania nad występowaniem sporyszu (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) w nasionach traw. Biul. IHAR 212: 257-270.
 121. ROBAK J. 1998. Ważniejsze problemy z chorobami warzyw kapustnych. Owoce, Warzywa, Kwiaty 5: 8-9.
 122. ROBAK J. 1998. Najważniejsze choroby warzyw korzeniowych i możliwoci ich zwalczania. Nowoci Warzywnicze vol. 33: 9-16. tabl.
 123. ROBAK J., ŚLUSARSKI C. 2000. Choroby papryki. Owoce, Warzywa, Kwiaty 13: 8-10.
 124. RYBAK H., NADOLNIK M. 1988. Wpływ patogenów grzybowych na kiełkowanie i wigor nasion koniczyny białej. Biul. IHAR: 168: 65-71. il. tab. bibl. rez. sum.
 125. SCHEER J. 1966. Uwagi na temat oznaczania czystości i zdrowotności nasion warzyw strączkowych. Biul. IHAR 5: 21-26.
 126. SMÓŁKO E. 1948. Ziarno do siewu powinno być zdrowe. Gazeta Rolnicza-Chłopi 4 (36): 9.
 127. SOBOLEWSKI J., ROBAK J. 1999. Choroby pomidorów pod osłonami nadal groźne. Owoce, Warzywa, Kwiaty 11: 8-10.
 128. STOMPOR-CHRZAN E. 1996. Zdrowotność i wartość siewna nasion fasoli szparagowej rozprowadzonych przez polskie firmy. Materiały z Sympozjum "Choroby roślin a środowisko". Poznań 27-28 czerwiec 1996: 269-274, tab. sum. bibl. ryc.
 129. STOMPOR-CHRZAN E. 1998. Wpływ wermikompostu na plonowanie i zdrowotność nasion fasoli. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 333, Sesja Naukowa z. 57, Tom I: 293-296.
 130. SWEDERSKI W. 1924. O zanieczyszczeniu nasion koniczyny czerwonej przetrwalnikami Sclerotinia trifoliorum Eriks. R. N. R. t. 11: 266-271.
 131. SZUST D. 1987. Zdrowotność nasion fasoli ze zbioru 1985r. na podstawie wyników oceny laboratoryjnej. Ochrona Roślin 11: 13-14, tab. 2.
 132. TOMALA-BEDNAREK J. W. 1979. Wpływ terminu siewu, wilgotności i temperatury gleby oraz dawek inokulum i usunięcia plewek z nasion, na nasilenie porażenia rajgrasu wyniosłego przez Ustilago perennas Rostr. Roczniki Nauk Rolniczych ser. E, 9 (1): 33-59.
 133. TRUSZKOWSKA W. 1970. Wyniki analizy sanitarnej nasion cebuli na tle dowiadczeń przechowalniczych. Ochrona Roślin 14, z. 2: 12-13.
 134. TRUSZKOWSKA W. 1972. Badania zdrowotności i wartości siewnej przechowywanych niełupek słonecznika (Helianthuss annus L.). Biul. IHAR nr 106-107, z. 1-2: 93-99.
 135. TRUSZKOWSKA W., PIEKARSKA J. PIETRUSZKA B. 1971. Obserwacje wartości siewnej nasion niektórych odmian koniczyny czerwonej. Pr. P. N. R. 113: 329-341.
 136. TRUSZKOWSKA W., SCHNEIDER J. 1971. Ocena wartości siewnej i analiza mikologiczna owocków katranu abisyńskiego (Crambe abyssinica Hochst.) na tle dowiadczeń przechowalnianych. Pr. P. N. R. 113: 343-360.
 137. TRUSZKOWSKA W., KRÓLOWA D., NARKIEWICZ-JODKO M. 1972. Badania zdrowotności i wartości materiału siewnego koniczyny krwisto-czerwonej (Trifolium incarnatum L.) produkowanego w woj. opolskim. Biul. IHAR nr 106-107, z. 1-2: 101-105.
 138. TURKIEWICZ A. 1988. Zwalczanie chorób grzybowych pszenżyta przenoszonych przez ziarniaki i glebę. [w:] XXVIII Sesja Naukowa IOR. Materiały, Cz. II, postery: 21-23.
 139. TYLKOWSKA K. 1981. Zdrowotność nasion fasoli a obowiązujące przepisy kwalifikacji materiału siewnego fasoli. Biul. Branż. Hod. i Nasien. 4: 45-48 il. tab. bibl.
 140. TYLKOWSKA K. 1984. Otrzymywanie zdrowych nasion roślin warzywnych. Hodowla Roślin 4: 36-39.
 141. TYLKOWSKA K. 1988. Znaczenie porażenia nasion marchwi przez Alternaria radicina M. D. et E. Rocz. AR Poznań 189: 215-230. tab. bibl. rez. sum.
 142. TYLKOWSKA K. 1995. Seed pathology and seed health testing in Poland. Seed Health Testing in the Production of Quality Seed. Proccedings of the ISTA Pre-Congress Seminar on Seed Pathology, Copenhagen, Denmark, June 6, 1995: 39-45.
 143. TYLKOWSKA K. 2000. Importance of seed health in seed production. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 23.
 144. TYLKOWSKA K. 2000. Importance of seed health in seed production. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 23.
 145. TYLKOWSKA K., DORNA H. 1990. Przydatność dwóch metod wykrywania grzybów patogenicznych w nasionach fasoli. Hod. Rol. Aklim. i Nasien. 32, 3/4: 101-109.
 146. TYLKOWSKA K., DORNA H. 1995. Relationship between health status of onion (Allium cepa ) seeds, their viability and vigour. Seed Health Testing in the Production of Quality Seed. Proccedings of the ISTA Pre-Congress Seminar on Seed Pathology, Copenhagen, Denmark, June 6, 1995: 197.
 147. WIEWIÓRA B., KOLASIŃSKA K. 2000. The influence of tannin content on seed - health of faba bean. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 37.
 148. WOLSKI T., CHOJNACKA W. 1983. Wpływ zdrowotności nasion na przezimowanie Triticale. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 258: 185-195.
 149. WOYKE H., PIELAT H. 1989. Okrelenie zdrowotności nasion grochu zielonego w normie branżowej. Ochr. Rol. 10-11: 6-10.
 150. WOYKE H., PIELAT H., ZACNA M. 1987. Zależność między zdolnością kiełkowania a porażeniem i innymi cechami nasion grochu zielonego. Ochrona Roślin 11: 10-11, tab. 4.
 151. ZAMORSKI C., SCHOHLLENBERGER M., NOWICKI B. 1997. Problematyka chorób pszenżyta w Polsce. Zesz. Nauk. AR Szczecin 175 (2) Rolnictwo 65: 527-532, ryc., sum. ang. bibl.
 152. ZARZYCKA H. 1968. Z badań nad przyczynami epidemicznego występowania fuzarioz lnu na Lubelszczyźnie. Z. Inf. Inst. Prz. Włók. 1: 22-34, tab. 4, fot. 3, bibl.