Developing Skills and Competence of Employees of the Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme Managing Body - Research FindingsAbstract

In the contemporary world it is the employees or the human capital of any company who are responsible for effective management and caring for the future of their business. Organisations change all the time which means that continual staff training should be provided. The purpose of the research was to evaluate the training policy of the managing body of the Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme (IZ RPO WK-P) and its employees' development potential. The research participants preferred mentoring (47%), coaching (27%) and briefing (26%) techniques. They also benefited from a range of educational techniques such as training courses, post-graduate studies etc. and a wide choice of subjects. Thus, it is necessary to conduct periodic research on training requirements, focusing on subjects and training techniques.

Keywords

Development potential; Professional skills; Training; Regional Operational Programme (ROP), Mentoring; Mentoring

Jędrysiak T., 2010. Wiejska turystyka kulturowa. PTE, Warszawa.

Liszewski S., 2002. Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne. W: Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołębski. PWN, Warszawa.

Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 30.09.2010 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia na obszarze powiatów województwa zachodniopomorskiego. 2010. www.stat.gov.pl.

Pilich M., Pilich P., 2001, Polska - ilustrowany przewodnik. Wyd. Sport i Turystyka, MUZA S.A., Warszawa.

Problemy turystyki i rekreacji. 2008. Red. M. Dutkowski. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin.

Rakowski D., 2008. Czynniki rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim. W: Problemy turystyki i rekreacji. 2008. Red. M. Dutkowski. Wyd. Uniw. Szczec., Szczecin.

Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego. 2003. GUS, Szczecin.

Rocznik statystyczny. 2007. GUS, Warszawa.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2001. Dz. U. Nr 62, poz. 627, art. 3, pkt 50.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2003. Dz. U. Nr 80, poz. 717, art. 2, pkt 1.

Żelazna K., 2004. Turystyka - alternatywą czy koniecznością rozwoju obszarów wiejskich. W: Turystyka w rozwoju regionalnym. Red. I. Sikorska-Wolak. SGGW, Warszawa.

Published : 2011-12-31


Michalcewicz-Kaniowska, M., & Zajdel, M. (2011). Developing Skills and Competence of Employees of the Kujawsko-Pomorskie Regional Operational Programme Managing Body - Research Findings. Journal of Agribusiness and Rural Development, 20(2), 77-87. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/723

Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska  malgosia@utp.edu.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  Poland
Małgorzata Zajdel 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.