Long-term Strategic Objectives and the Sustainable Development of Rural Areas Facing the Strategy Europe 2020Abstract

The aim of the study is to present long-term objectives of country strategic areas with reference to the Strategy Europe 2020 (that is written down into philosophy 3D - the intelligent development, the sustainable development and the development supporting the social inclusion). In the study an analysis method of source materials of the institution of the European Union and the available literature on the subject were applied. Conducted analysis showed that the agriculture sector is progressive and dynamic, what is more to a considerable degree it influences the realisation of the success of the Strategy Europe 2020.

Keywords

Rural development; Strategic goals; Sustainable development; Europe 2020 Strategy

Celej J., 2013. Polityka rolna UE w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020. Prawo Europejskie w praktyce 1 (103), 122-123.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Komunikat KE, Bruksela.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm [dostęp: 7.05.2013].

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-7060.htm [dostęp: 7.05.2013].

Hurkała T., 2011. Unia zrównoważonego rozwoju. Zielony Sztandar 44, 10, 4.

Kafel K., 2007. W gąszczu definicji zrównoważonego rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, www.ekoedu.uw.edu.pl/download/wyklady/2007/KKafel.doc [dostęp: 07.01. 2013].

Kronenberg J., Bergier T., 2010. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja Sendzimira, Kraków.

Płowiec U., 2010. Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. PWE, Warszawa.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. 2008. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), Warszawa.

The CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. 2010. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2010) 672 final, Brussels, 18 November 2010.

Published : 2013-12-31


Greta, M., & Tomczak-Woźniak, E. (2013). Long-term Strategic Objectives and the Sustainable Development of Rural Areas Facing the Strategy Europe 2020. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 73-81. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/618

Marianna Greta  kieimm@info.p.lodz.pl
Politechnika Łódzka  Poland
Ewa Tomczak-Woźniak 
Politechnika Łódzka  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.