Professionalisation and Economisation of Rural NGO's and the Activity of Their Members. An Example of Local Action Groups from WielkopolskaAbstract

Among rural non-governmental organisations there are those, which unite few members and act incidentally using mainly the resources which have been obtained from member fees, as well as those, which unite several hundreds of people and conduct regular activities characterised by high level of economisation and professionalisation. The other kind of organisations can be exemplified by local action groups. The purpose of this article is to address the question whether the high level of professionalisation and economisation has positive influence on the activities of its members or - the opposite - it constitutes a hindrance. The issue shall be addressed basing on research (carried out via the distributed surveys) conducted in 2012 on a sample of 104 respondents from local action groups located within the territory of Wielkopolska. The analysis demonstrated that the high level of economisation and professionalisation of an organisation does not imply increased activity of its members.

Keywords

Local community; Local development support; Non govermental organisation; Village; Local Action Group

Boni M., 2009. Polska 2030. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.

Czarnecki A., 2009. Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Fedyszak-Radziejowska B., 2012. Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój. In: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Eds J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 101-123.

Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Herbst J., 2008. Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej. In: Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Eds P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.

Herbst J., Przewłocka J., 2011. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Klon/Jawor, Warszawa.

Kamiński R., 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. IRWiR PAN, Warszawa.

Kłodziński M., 1995. Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy. W: Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej. Ed. L. Klank. IRWiR PAN, Warszawa.

Knieć W., 2010. Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.

Leader - czy można lepiej. Raport z debaty oraz komentarze i uwagi. 2011. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.

Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013. Raport PSDB. 2012. [Maszynopis niepublikowany], Warszawa.

Paszkowski S., 2001. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. In: Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich. Ed. M. Kłodziński. PAN, Warszawa.

Psyk-Piotrowska E., Zajda K., 2012. LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania. Wieś i Roln. [in print].

Puchała J., 2011. Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby doradcze w świetle badań. In: Stać na straży idei LEADER. Ed. L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków.

Wygnański J.J., 2008. Ekonomizacja organizacji pozarządowych. KLON/JAWOR, Warszawa.

Zajda K., 2011 a. Ekonomizacja i profesjonalizacja pracy w organizacjach pozarządowych zagrożeniem dla jej humanizacji? Case study wiejskich NGO regionu łódzkiego. Humanizacja Pracy 5, 45-62.

Zajda K., 2011 b. Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zajda K., Michalska S., 2011. Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki". Wieś i Roln. 4, 123-138.
Download

Published : 2013-12-31


Zajda, K., & Kretek-Kamińska, A. (2013). Professionalisation and Economisation of Rural NGO’s and the Activity of Their Members. An Example of Local Action Groups from Wielkopolska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 249-260. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/609

Katarzyna Zajda  katarzyna.zajda@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Poland
Agnieszka Kretek-Kamińska 
Uniwersytet Łódzki  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.