Political Participation of Rural Female Leaders Involved in the Work of Local Action Groups



Abstract

The subject of the article is political participation of rural female leaders involved in the work of local action groups. Previous analyses (disregarding the sex category) proved that the members of those organisations are politically active, but did not show whether women involved in their work were active (and if so, to what extent) - especially in the context of the low level of political participation of women living in villages. The aim was to provide the answer to the question whether the political activity of female members of local action groups can influence the form of local political relations. The article presents the results of sociological research involving a direct survey in Wielkopolskie and Podkarpackie voivodeships carried out in 2012 on the sample of 125 female members of local action groups. The majority of them displayed an average level of political participation. What distinguished the respondents against the background of women living in the country was their critical attitude to the local authorities. Many of them declared the will to stand for the next self-governmental election, among others to change the commune management. 

Keywords

Social participation; Politics; Role of women in politics; Women's position in society; Local community; Local Action Group

Burns J., 1978. Leadership, New York, NY, Harper and Row.

Cybulska A., 2013. Rządzący i rządzone? Postawy kobiet wobec polityki. Komunikat 58. CBOS, Warszawa.

Furmankiewicz M., 2006. Współpraca międzysektorowa w ramach partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich w Polsce. Stud. Reg. Lok. 2(21), 117-136.

Furmankiewicz M., 2013. Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER. Stud. Reg. Lok. 1(51), 71-89.

Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Furmankiewicz M., Thompson N., Zielińska M., 2010. Area-based partnerships in rural Poland: The post-accession experience. J. Rural Stud. 26(1), 52-62.

Futymski A, Kamiński R., 2008. Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Halamska M., 2011. Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy. Wieś i Roln. 4(153), 103-120.


Halamska M., 2009. Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP LEADER+. Wieś i Roln. 3 (144), 9-28.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010. LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. Wieś i Roln. 4(149), 104-119.

Hambleton R., Bullock S., 1996. Revitalising Local Democracy - the Leadership Options, London: Association of District Councils/Local Government Management Board. Association of District Councils. London.

Hanke K., 2006. Perspektywa tworzenia lokalnych grup działania w programie LEADER. Wieś i Roln. 3(132), 62-71.

Hipsz N., 2013. Wieś polska - dwadzieścia lat przemian. Komunikat 155. CBOS, Warszawa

Izdebski H., 2010. Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej. In: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Eds A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nielicki, I. Zachariasz. Liber, Warszawa, 11-25.

Knieć W., 2007. Władza w LGD. Kwartalnik LEADER+, 4, 18-20.

Knieć W., 2010. Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.

Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? 2002. Ed. M. Fuszara. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Michalska S., 2013. Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Roln. 2(159), 124-140.

Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich. 2012. Ed. I. Bukraba-Rylska. Scholar, Warszawa.

Między liderem a zmianą. 2010. Ed. P. Starosta. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Niżyńska A., 2011. Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Omyła-Rudzka M., 2013. Kobiety w życiu publicznym. Komunikat 34. CBOS, Warszawa.

Oś IV PROW 2007-2013. Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju. 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, Warszawa.

Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013. Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Sashkin M., Sashkin M.G., 2003. Leadership that Matters. Jossey-Bass, San Francisco.

Starosta P., Frykowski M., 2008. Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski. In: Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Eds M. Szczepański, K. Bierwiaczonk, T. Nawrocki. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 231-263.

Swianiewicz P., Klimska U., 2003. Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce. Stud. Reg. Lok. 4(14), 15-41.

Verba S., Scholzman K., Brady H., 1995. Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics, Cambridge.

Walczak-Duraj D., 2008. Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym. In: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. Ed. J. Krzyszkowski. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 125-164.

Wódz K., Wódz J., 2007. Partnerstwo społeczne i kultura dialogu - droga do przezwyciężenia deficytu demokratycznego w UE. In: Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku. Ed. K. Wódz. Scholar, Warszawa, 33-42.

Zajda K., 2011. Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Download

Published : 2014-12-31


Zajda, K. (2014). Political Participation of Rural Female Leaders Involved in the Work of Local Action Groups. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 233-244. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/497

Katarzyna Zajda  k.zajda@wp.pl
Uniwersytet Łódzki  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.