Competitive Position of Selected Regional Trade Agreements on the Global Agri-Food MarketAbstract

The study attempts to determine the CACM, MERCOSUR and NAFTA competitive position in the agri-food market taking into account selected indicators related to GDP, productivity and trade. The analysis allowed to state that only for MERCOSUR the competitive position in global food-market improved. In that groupings, compared to NAFTA and CACM, there was a bigger increase in GDP per capita and labour productivity in agriculture. Furthermore, only the share of MERCOSUR agri-food trade in world trade increased which was accompanied by a greater increase of extra-regional agri-food trade than intra-regional ones.

Keywords

North American Free Trade Agreement (NAFTA); Mercado Comun del Cono Sur (Mercosur)

Anderson K., 2006. Reducing Distortion to Agricultural Incentives: Progress, Pitfalls and Prospects. The World Bank Policy Research Working Paper. 4092, December, 2-4.

Anderson K., Valenzuela E., 2006. Do Global Trade Distortions Still Harm Developing Country Farmers? The World Bank, Development Research Group, March, 14-20.

Dell'Aquila C., Sarker R., Meilke K.D., 1999. Regionalism and Trade in Agrifood Products, Working Paper 99-5. International Agricultural Trade Research Consortium, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota.

Josling T., 2011. Agriculture. W: Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Hand-book. Red. J.-P. Chauffour, J.-C. Maur. The World Bank, Washington DC, 143-159.

Kjöllerström M., 2006. The Special Status of Agriculture in Latin American Free Trade Agreements. Rég. Dév. 23, 73-106.

Misala J., 2011. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. PWE, Warszawa.

Pawlak K., Poczta W., 2011. Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. PWE, Warszawa.

Pilarska C., 2010. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej. W: Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne. Red. Z. Dach. PWE, Warszawa, 106--108, 116.

Poczta A., 2007. Rola WTO w kształtowaniu polityki rolnej krajów OECD. W: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Red. A. Czyżewski. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 163-164.

Radło M.-J., 2008. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. W: Bieńkowski W. i inni, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Prace i Materiały nr 284. Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, 75-100.

Robertson D., 2006. International Economics and Confusing Politics. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.

Runiewicz M., 2006. Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich. WSPiZ, Warszawa.

Sapa A., Baer-Nawrocka A., 2014. Konwergencja w zakresie wydajności pracy w rolnictwie na tle intensywności handlu rolno-żywnościowego w wybranych amerykańskich ugrupowaniach handlowych. Gospodarka Narodowa nr 3 (w druku).

Stiglitz J., 2007. Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 99-100.

Śledziewska K., 2012. Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. warunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

WDI, 2013. World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx [dostęp: 22.07.2013; 20.09.2013].

WITS, 2013. World Integrated Trade Solution, http://wits.worldbank.org/wits/ [dostęp: 20.08. 2013].

World Bank, 2008. World Development Report 2008. Agriculture for Development, Washington.

Published : 2014-12-31


Sapa, A. (2014). Competitive Position of Selected Regional Trade Agreements on the Global Agri-Food Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 113-121. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/481

Agnieszka Sapa  agnieszka.sapa@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.