Get Adobe Flash player

STUDIA PODYPLOMOWE „TECHNIKA, INŻYNIERIA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W LEŚNICTWIE"

pic03.gifCel i zadania studiów: pogłębienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii pozyskania drewna (w tym właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych
w leśnictwie); planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych – w szczególności dróg i obiektów małej retencji wodnej, m. in. w świetle nowych Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach; technicznych i organizacyjnych aspektów zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także skutków pożarów i postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem.

Zajęcia, w różnych atrakcyjnych dla słuchaczy formach, poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie, IBL, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz specjaliści-praktycy z PGL LP, RDOŚ oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W programie przewidziano zajęcia z czterech przedmiotów (maszynowe pozyskanie drewna, drogownictwo leśne, mała retencja wodna w lasach oraz ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie).

Z zakresu maszynowego pozyskania drewna omawiane będą m. in. procesy technologiczne pozyskania drewna, maszyny wielofunkcyjne, systemy komputerowe oraz logistyka w procesie pozyskania z użyciem maszyn wielofunkcyjnych, wydajność, rentowność, ergonomia i bezpieczeństwo w pozyskaniu drewna, wpływ maszynowych technologii na poziom uszkodzeń środowiska leśnego.

Z zakresu drogownictwa leśnego m. in. interpretacja wskazań zawartych w Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach, etapy procesu inwestycyjnego, zamówienia publiczne w budownictwie, tryb formalno-prawny, pozwolenia na budowę i zgłoszenia, oceny oddziaływania na środowisko, faza wykonawcza i eksploatacyjna obiektu budowlanego, znaczenie badań geotechnicznych z gruntoznawstwem drogowym, urządzenia odwadniające, technologie budowy i remontów dróg leśnych, utrzymanie nawierzchni drogowych, wpływ budowli na środowisko, planowanie i optymalizacja leśnej sieci komunikacyjnej, infrastruktura techniczna w leśnictwie.

Z zakresu małej retencji wodnej m. in. cele i zadania małej retencji, przebieg realizacji inwestycji – budowa/rozbudowa, monitoring stanu technicznego obiektów małej retencji, terminy wykonawstwa robót oraz wpływ małej retencji na środowisko leśne.

Z zakresu ochrony przeciwpożarowej w leśnictwie m. in. bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz obiektów budowlanych należących do nadleśnictw, nowoczesne środki gaśnicze, urządzenia przeciwpożarowe, pojazdy i gaśnicze statki powietrzne oraz inny sprzęt wykorzystywany do działań gaśniczych na obszarach leśnych, działania kontrolno-rozpoznawcze obszarów leśnych, przyczyny pożarów lasu, straty i dochodzenia popożarowe, profilaktyka przeciwpożarowa w leśnictwie, wpływ pożarów na ekosystem leśny oraz postępowanie z powierzchniami popożarowymi.

Czas trwania studium: 165 godzin – dwa semestry (od października do czerwca). Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego – zazwyczaj 8 dwu- lub trzydniowych zjazdów (piątek – sobota, piątek – sobota – niedziela) raz lub dwa razy
w miesiącu – zazwyczaj w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku.

Warunek ukończenia studium: uzyskanie zaliczenia zajęć, wykonanie pracy dyplomowej oraz jej zaliczenie przed komisją. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (wg wzoru MEN).

Zasady naboru: kwalifikacja absolwentów studiów wyższych na podstawie przedłożonych do 30 września dokumentów. Liczba uczestników studiów: min. 26 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach kwalifikacji poinformujemy drogą elektroniczną do 15 października br.

Wymagane dokumenty: wniosek o przyjęcie, odpis dyplomu, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia, zdjęcie.

Koszt uczestnictwa: 3.800,- zł. (nie obejmuje noclegów i wyżywienia, możliwość zapłaty w dwóch ratach, I rata przed pierwszym zjazdem).

Miejsce złożenia dokumentów: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Inżynierii Leśnej, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 POZNAŃ, tel.: 61 846-61-12 lub 61 848-75-40, faks: 61 848-73-66, tel. kom. 503 066 917 lub 608 669 302, e-mail: annakrysztofiak@wp.pl lub sylgraj@up.poznan.pl. Kierownik studiów: dr inż. Sylwester Grajewski, tel. kom. 608-669-302