Publication repository

Monographs

Kamiński B. (2001): Popioły i mieszanki popiołowo-żużlowe w aspekcie bezpiecznego utrwalania nawierzchni dróg leśnych na podłożach spoistych. Rozpr. Nauk. z. 320, Rocz. AR Poznań, ss. 112.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2001): Stosunki wodne w wybranych ekosystemach Puszczy Zielonka. Wyd. AR w Poznaniu, 4 ark. wyd.

Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. (2003) Wyd. AR w Poznaniu, 53,88 ark. wyd. Pod redakcją A. T. Milera.

Czerniak A. (2004): Zanieczyszczenie i bioindykacja stref ekotonowych lasu mieszanego świeżego (LMśw) w zasięgu oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych. Rozpr. Nauk. AR w Poznaniu, nr 357, 16,6 ark. wyd.

Okoński B. (2006): Modelowanie odpływu bezpośredniego w zależności od stanów pokrycia zlewni leśnej. Seria Rozprawy Naukowe. Zeszyt 374, Wyd. AR Poznań. (ISSN:1896-1894), 6 Ark. Wyd.

Grajewski S.: (2006): Stosunki wodne oraz zdolność retencyjna obszarów leśnych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Seria Rozprawy Naukowe. Zeszyt 382, Wyd. AR Poznań. (ISSN:1896-1894), 8 Ark. Wyd.

Original scientific works

Czerniak A., Kamiński B., Grajewski S., Okoński B. (2001): Wpływ nawierzchni z łupków przywęglowych nieprzepalonych na stężenie wybranych pierwiastków w gruntach oraz igłach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leś., t.90, 7-25.

Czerniak A. (2001): Infrastruktura drogowa w warunkach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Rocz. AR w Poznaniu, 331, Leśnictwo 39, 57-64.

Czerniak A. (2001): Zabezpieczenia przeciwerozyjne i rekultywacja skarp o dużym nachyleniu. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 378, 99-109.

Czerniak A. (2001): Powierzchniowe i wgłębne wzmacnianie gruntów. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, nr 419, 47-62.

Czerniak A. (2001): Techniczne i ekologiczne aspekty stosowania odpadów przemysłowych w leśnym budownictwie drogowym. Zesz. Nauk. AR w Wrocławiu, nr 406, 85-96.

Czerniak A. (2001): Wielkogabarytowe pojemniki odizolowujące bryły korzeniowe drzew od zewnętrznego środowiska gruntowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 21, 683-690.

Czerniak A. (2001): Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne kompozytu korowo-cementowo-piaskowego przeznaczonego do wytwarzania elementów gazonowej biologiczno-technicznej obudowy skarp. ZPPNR, PAN, Warszawa.

Kamiński B., Czerniak A. (2001): Wpływ podłoża gruntowego na nośność nawierzchni tłuczniowych. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leś., t. 90, 47-59.

Kamiński B., Grajewski S., Czerniak A., Okoński B. (2001): The effect of slag pavements on the contents of selected elements in the ground, ground water and assimilatory organs of trees. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznań, Vol. 4, 2001.

Kamiński B. Czerniak A., Grajewski S., Okoński B. (2001): Effect of burned colliery shale road pavement on chemical elements concentrations in soil, groundwater and assimilative organs of trees in the road vicinity area. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznań, Vol. 4, 2001.

Kamiński B., Czerniak A. (2001): Testing an earth - cement runway of a forest airport in respect of its bearing capacity and process of washing out of some chosen elements. Forestry, Sc. Pap. of Agricul. Univ. of Poznań, Vol. 4, 2001.

Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Ocena jakości wód na wybranych obszarach nizinnych o zróżnicowanym zalesieniu. Zesz. Nauk. Bud. i Inż. Środ. Politech. Koszalińskiej, nr 20, 683-691.

Miler A.T. (2001): Wpływ zbiornika Jeziorsko na przepływy Warty w Poznaniu. Zesz. Nauk. Bud. i Inż. Środ. Politech. Koszalińskiej, nr 20, 735-743.

Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Rola terenów leśnych i łąk w tworzeniu barier biogeochemicznych. Rocz. AR Poznań, 331, Leśnictwo 39, 181-186.

Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych na wybranych siedliskach leśnych Puszczy Zielonki. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Pr. Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leś., t.90, 61-70.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2001): Infrastruktura przyrodniczo-techniczna w Puszczy Zielonka. Inż. Rolnicza, nr 8, 53-69.

Miler A., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Amount and quality of water in catchments characterised by various degrees of afforestation. Przegl. Nauk. Wydz. Inż. i Kształtowania Środ. SGGW, z.22, 89-96.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2001): Rozwiązywanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i w jego otulinie. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inż. Środ., z.21, 315-321.

Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2000): Description of water relations and content of pollutants in the waters outflows of two lowland river micro catchments with a different afforestation. Rocz. AR Poznań, Melior. Inż. Środ.

Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych w różnych siedliskach położonych wzdłuż transektów odpływu wody. ZPPNR PAN, Warszawa.

Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód w ekstensywnie użytkowanej zlewni rolniczej. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, Warszawa.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2002): Jakość wód gruntowych wybranych siedlisk Puszczy Zielonka. Czasopismo Techniczne, Inżynieria Środowiska, z.4 - Ś/2002, ISSN 0011-4561, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 77-84.

Miler A.T. (2002): Skład chemiczny oraz unosiny i zawiesiny w ciekach dwóch mikrozlewni o kontrastowym zalesieniu. Przegląd Naukowy Wydz. Inżynierii i Kształtowania Środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.

Miler A.T. (2002): Stosunki wodne w Puszczy Zielonka. Rozdział w monografii pt. Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym leśnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kamiński B., Czerniak A. Okoński B., Grajewski S. (2002): Wpływ nawierzchni popiołowo-gruntowej na stężenia metali ciężkich w gruncie oraz aparacie asymilacyjnym drzew. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Tom 92-2002, 21-33.

Kamiński B., Grajewski S., Czerniak A., Okoński B. (2002): Effect of slag pavements on the contens of selected elements in the ground, groundwater and assimilatory organs of trees. Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1(1)2002, 45-58.

Kamiński B., Czerniak A., Okoński B., Grajewski S. (2002): Wpływ nawierzchni dróg leśnych z odpadów przemysłowych na stężenie mikroelementów w aparatach asymilacyjnych drzew. Rozdział w monografii pt. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań, 871-883.

Czerniak A., Migurski A. (2002): Analiza, przetwarzanie i gromadzenie szczegółowych danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji zadrzewień przy użyciu aplikacji komputerowej. Roczniki AR w Poznaniu - CCCXLII, Melioracje i Inżynieria Środowiska nr 23, 53-61.

Czerniak A. (2002): Przyrodnicze techniczne oraz prawne aspekty gospodarowania zadrzewieniami. Inżynieria Rolnicza nr 8/2002; ISSN 1429-7264, 159-169. Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

Czerniak A. (2002): Techniczne i ekologiczne aspekty wzmacniania cementem dróg gruntowych. Inżynieria Rolnicza nr 8/2002; ISSN 1429-7264, 73-84. Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

Czerniak A. (2002): Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp przez gazonową obudowę biologiczno-techniczną,. Acta Scientarum Polonorum Architectura (Budownictwo). Warszawa.

Czerniak A. (2002): Źródła zanieczyszczeń środowiska leśnego związane z budową i eksploatacją szlaków komunikacyjnych. Czasopismo Techniczne, Inżynieria Środowiska Zeszyt 4-Ś/2002, ISSN 0011-4561, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Czerniak A. (2003): Wytrzymałość gruntocementów drogowych po rocznym okresie twardnienia. Acta Scientiarum Polonorum ser. Architectura (Budownictwo) nr 2(2), 45-56.

Czerniak A. (2003): Badania nad przydatnością różnych rodzajów cementów do stabilizacji dróg gruntowych. Inżynieria Rolnicza nr 3, ISSN 1429-7264, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej 161-173.

Czerniak A. (2003): Badania nad systemami zabezpieczającymi grunty erodujące. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej nr 21, Seria Inżynieria Środowiska, ISNN 1640-6249, 791-805.

Czerniak A. (2003): Przydatność cementu drogowo-mostowego do stabilizacji leśnych dróg gruntowych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Tom 94, Poznań, ISBN 83-7063-380-3; ISSN 0079-4708, 29-37.

Czerniak A. (2003): Wpływ mikrozbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie cementogruntów stosowanych w leśnym budownictwie drogowym. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 450-460.

Czerniak A. (2003): Wycena i analiza zadrzewień przeznaczonych do usunięcia z powodów inwestycyjnych. Roczniki AR w Poznaniu CCCLII, Leśnictwo 41, ISSN 0137-172X, 49-58.

Czerniak A., Kamiński B. (2003): Przydatność geokraty do budowy dróg leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, Tom 94, Poznań, ISBN 83-7063-380-3; ISSN 0079-4708, 39-48.

Grajewski S., Kowalkowski W. (2003): Zmienność polskich proweniencji modrzewia na powierzchni porównawczej w Siemianicach. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 290-301.

Kamiński B. (2003) - "Stabilizacja piasku średniego popiołem lotnym i cementem". Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 469 - 477.

Kamiński B., Czerniak A. (2003): Ocena stanu nawierzchni leśnej drogi tłuczniowej w Puszczy Noteckiej po 2-letnim okresie eksploatacji. Sylwan CXLVII nr 6/2003, 14-21.

Kamiński B., Czerniak A. (2003): Zastosowanie geokraty komórkowej do wzmacniania gruntowej drogi leśnej na podłożu spoistym. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 478-486.

Kamiński B., Czerniak A., Grajewski S., Okoński B. (2003): Wpływ wód powodziowych na zdrowotność drzewostanów sosnowych. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 307-318.

Kamiński B., Czerniak A., Okoński B., Grajewski S. (2003): Stężenie mikroelementów w aparacie asymilacyjnym drzew rosnących w sąsiedztwie dróg leśnych z odpadów przemysłowych. Monografia: Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-331-2, 487-500.

Krysztofiak A., Leśny J. (2003): Zmienność przestrzenna biogenów w wodzie gruntowej na terenie gospodarstwa Manieczki. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Inżynieria Środowiska. Nr 21, 569-576.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Stosunki wodne na obszarze Puszczy Zielonka. Zesz. Nauk. Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Inżynieria Środowiska. Nr 21, 609-619.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Działanie i eksploatacja małej oczyszczalni hydrobotanicznej. Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (45), T. 1, 297-306.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Rozkład obszarowy zmian retencji w Puszczy Zielonka z wykorzystaniem dla celów inżynieryjnych. Inżynieria Rolnicza. Nr 3 (45), T. 1, 307-320.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Kompleksowa charakterystyka stosunków wodnych w Puszczy Zielonka. Cześć A, Rozdz. 13 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 149-157.

Plewiński D., Miler A.T. (2003): Dynamika obiegu wody wraz z oceną jej jakości w małej zlewni nizinnej. Cześć A, Rozdz. 14 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 158-170.

Miler A.T., Krysztofiak A. (2003): Stosunki wodne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cześć A, Rozdz. 15 w monografii pt. Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Red. Miler A.T., Wyd. AR Poznań, 171-178.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2003): Jakość i zmienność stanów wód gruntowych w różnych siedliskach Puszczy Zielonka. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Prace Komisji Nauk Roln. i Komisji Nauk Leś. Tom 94, 69-82.

Miler A.T., Krysztofiak A., Grajewski S., Okoński B. (2003): Przyrodnicze walory kompleksów leśnych okolic Poznania. Zesz. Nauk. AR Kraków nr 404, Inż. Środ. z. 24, 113-125.

Czerniak A. (2004): The influence of the cement-ground road foundations on the content of heavy metals in the assimilatory organs of the trees growing in the ecotone forest area. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 13/III, 22-27, IF=0,639.

Czerniak A. (2004): Wymywalność chromu z cementogruntów drogowych w aspekcie ochrony środowiska leśnego. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus 3 (1), Kraków: 41-53.

Czerniak A. (2004): Stężenie metali ciężkich w eluatach z cementogruntów drogowych. Rocz. AR Pozn. 357, Melior. i Inż. Środ. 25: 43-51.

Czerniak A. (2004): Wpływ ruchu samochodowego na aktywność enzymatyczną poziomów próchnicznych leśnych gleb płowych. Pr. Kom. Nauk Leś. PTPN 96: 131-141.

Czerniak A. (2004): Nośność cementowogruntowych dróg leśnych. Pr. Kom. Nauk Leś. PTPN 96: 117-129.

Czerniak A. (2004): Aktywność enzymatyczna gleby leśnej sąsiadującej z drogami cementowogruntowymi (badania wstępne). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN Oddz. Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 1/2004: 107-121.

Kamiński B. (2004): Przydatność żużla i stłuczki szklanej do stabilizacji granulometrycznej leśnych dróg gruntowych. Pr. Kom. Nauk Leś. PTPN 96: 103-110.

Kamiński B., Kozłowski A. (2004): Wpływ doziarnienia piasku drobnego na wyniki stabilizacji cementem portlandzkim nawierzchni dróg leśnych. Pr. Kom. Nauk Leś. PTPN 96: 111-116.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2004): Bilans wodny Puszczy Zielonka. Rocz. AR Pozn. 357, Melior. i Inż. Środ. 25: 377-388.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2004): Zmiany retencji w wybranych siedliskach Puszczy Zielonka. PTPN, Wydz. Nauk Roln. i Leś., Prace Komisji Nauk Roln. i Komisji Nauk Leś. Tom 96, 77-86.

Miler A.T. (2005): Zmienność stanów wód gruntowych w głównych siedliskach Puszczy Zielonka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN, Warszawa, z. 506, 293-301.

Szramka H., Sobalak M. (2005): Próba oceny intensywności gospodarowania w Nadleśnictwie Łopuchówko w latach 1997-2000. Sylwan nr 12: 37-44.

Czerniak A. (2005): Wpływ ruchu pojazdów leśnych na zawartość metali ciężkich w glebie leśnych stref ekotonowych. Roczniki AR w Poznaniu, Melioracje i Inżynieria Środowiska, 26, 83-90.

Czerniak A. (2005): Zawartość dioksyn w spoiwie cementowym stosowanym w inżynierii środowiska. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nr 22, Politechnika Koszalińska, seria Inżynieria Środowiska, 573-581.

Czerniak A. (2005): Wpływ podbudów drogowo-cementowych na odczyn gleb siedliska lasu mieszanego świeżego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi nr 3, 19-33.

Miler A.T., Miler M. (2005): Trendy i okresowości zmian temperatury oraz opadów dla Poznania w latach 1848-2000. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. i Inż. Środ. Politech. Koszal., Inż. Środ. nr 22, 945-956.

Miler A.T., Kamiński B., Krysztofiak A., Sobalak M. (2005): Inwentaryzacja obszarów mokradłowych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie oraz wstępne wyniki badań hydrologicznych. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 4, 85-98.

Czerniak A. (2005): Monitoring biogeochemiczny lasu mieszanego świeżego w strefie oddziaływania cementowo-gruntowych podbudów drogowych. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk vol. 33, tom 2. Rozdz. V: Problemy monitoringu i analityki środowiska, ISBN 83-89293-16-1, 367-376.

Czerniak A. (2005): Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne cementogruntu zbrojonego włóknami polipropylenowymi. W: Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Red. Dieter Franciczek Giefing i Mariusz Bembenek. Wyd. Katedra Użytkowania Lasu AR w Poznaniu, ISBN 83-918690-1-6, 113-118.

Miler A.T., Grajewski S., Okoński B. (2005): Stosunki wodne w Puszczy Zielonka - badania dotychczasowe i perspektywy. Rozdz. 3.7 w monografii pt. Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Red. Giefing D.F., Bębenek M. Wyd. KUL AR Poznań, 125-131.

Miler A.T., Literacki D., Plewiński D. (2005): Ilościowa i jakościowa ocena stosunków wodnych w zalesionej mikrozlewni nizinnej. Rozdz. 3.8 w monografii pt. Użytkowanie lasu a trwały i zrównoważony rozwój leśnictwa. Red. Giefing D.F., Bębenek M. Wyd. KUL AR Poznań, 132-142.

Czerniak A. (2006): Horizontal and vertical migration of heavy metals leached out from forest roads cement-groun surfaces. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 2A, 42-51. Lista filadelfijska, impact factor 0,639.

Czerniak A. (2006): Formy występowania chromu w zasięgu oddziaływania leśnych dróg cementowo-gruntowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 17-29.

Czerniak A. Kayzer D. (2006): Bioindykacja leśnych stref ekotonowych w zasięgu oddziaływania dróg cementowo-gruntowych na podstawie cech fizycznych igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Sylwan 5, PTL, 59-67.

Czerniak A., Poszyler-Adamska A. (2006): Ocena immobilizacji metali ciężkich w kompozytach cementowo-gruntowych stosowanych do budowy dróg wiejskich. Acta Scientiarum Polonarum, Formatio Circumiectus 5 (1), 29-38.

Czerniak A., Poszyler-Adamska A., Górna M. (2006): Aktywność pierwiastków promieniotwórczych w glebie zadrzewienia przydrożnego. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Inżynieria Ekologiczna nr 16, 16-17.

Czerniak A., Grochowalski A., Poszyler-Adamska A. (2006): Zawartość dioksyn w popiołach z palenisk powstałych w wyniku ruchu turystycznego w lasach (badania wstępne). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 183-194.

Czerniak A., Pelc Z. (2006): Identyfikacja efektów przyrodniczych po wybudowaniu zbiornika retencyjnego "Jeżewo" w Nadleśnictwie Piaski. Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska, rocznik XV zeszyt 2(34), Warszawa, 71-80.

Czerniak A., Poszyler-Adamska A. (2006): Monitoring leśnych stref przydrożnych metodą pomiarów magnetometrycznych. Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska, rocznik XV zeszyt 2(34), Warszawa, 209-220.

Czerniak A., Poszyler-Adamska A. (2006): Zawartość dioksyn i metali ciężkich w aparacie asymilacyjnym sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) rosnących w sąsiedztwie lokalnego składowiska odpadów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 515, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.

Czerniak A., Poszyler-Adamska A. (2006): Zawartość metali ciężkich i dioksyn w środowisku glebowo-wodnym leśnej strefy ekotonowej przyległej do lokalnego składowiska odpadów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 515, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

Miler A.T., Krysztofiak A. (2006): Potencjalne zdolności retencyjne Wielkopolskiego Parku Narodowego. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/1, 45-55.

Kamiński B., Sobalak M., Kozłowski A. (2006): Stabilizacja piasków drobnych równoziarnistych Puszczy Noteckiej cementami portlandzkimi. Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/1, 171-182.

Okoński B. (2006): Bilans wodny małej zlewni leśnej o potencjalnie niskich zdolnościach retencyjnych. PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 3/1, 57-70.

Okoński B., Miler A.T. (2006): Klimatyczny bilans wodny terenów zalesionych Wielkopolski na przykładzie Puszczy Zielonka. Acta Scientarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus, nr 5 (20).

Grajewski S. (2006): Zastosowanie analizy skupień w porównawczych badaniach zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Nr 3/1, 155-169.

Grajewski S., Jankowski K. (2006): Wykorzystanie GIS do prognozowania zmian w ekosystemach leśnych. Zesz. Naukowe AR w Krakowie, ser. Inż. Środ. nr 28.

Grajewski S. (2006): Wykorzystanie leśnych baz danych w badaniach hydrologicznych. Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska, rocznik XV zeszyt 3(35), Warszawa.

Krysztofiak A., Sobalak M., Miler A.T., Kamiński B. (2006): Preliminary results of hydrological and geotechnical research conducted on marshy areas of the 'Rychtal Forests' Promotion Forest Complex. Monograph 'Assessing of soil and water conditions in forests'. Edited by Boczoń A. Forest Research Institute. Center of Excellence PROFOREST for Protection of Forest Resources in Central Europe, Warsaw, 83-95.

Grajewski S. (2006): Groundwaters in the forest areas of the Puszcza Zielonka Landscape Park. In: Assessing of soil and water conditions in forests. Monograph 'Assessing of soil and water conditions in forests'. Edited by Boczoń A. Forest Research Institute. Center of Excellence PROFOREST for Protection of Forest Resources in Central Europe, Warsaw, 7-18.

Czerniak A. (2006): "Obiekty inżynieryjne a środowisko leśne" Rozdział w książce pt. Gospodarka leśna a ochrona przyrody", Red. D. Gwiazdowicz, Wydawnictwo ORNATUS, Poznań, ISBN 83-921460-7-7, 117-143.

Conference materials

Kamiński B., Czerniak A., Okoński B., Grajewski S. (2001): Wpływ nawierzchni dróg leśnych z odpadów przemysłowych na stężenie mikroelementów w aparatach asymilacyjnych drzew. IV Krajowe Symp. nt. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Inst. Dendrologii PAN w Kórniku.

Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych w różnych siedliskach położonych wzdłuż transektów odpływu wody. Mater. Konf. Nauk. pt. "Kształtowanie Środowiska" - Uniw. Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 26-28.06.2001 r., 419-420.

Miler A.T., Liberacki D., Plewiński D. (2001): Jakość wód gruntowych w zlewni ekstensywnie użytkowanej rolniczo. Mater. Jubil. Konf. Nauk. pt. "Problemy gospodarowania wodą w glebie obszarów rolniczych w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego", Bydgoszcz, 13-14.09.2001 r.

Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A. (2001): Działalność badawczo-naukowa i dydaktyczna Katedry Inżynierii Leśnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Mater. Konf. pt. "Użytkowanie lasu i inżynieryjne zagospodarowanie lasu na wydziałach leśnych w Polsce, Badania naukowe i dydaktyka, SGGW WL, Warszawa, ISBN 83-7244-206-1, 30-37.

Czerniak A. (2002): Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp. Materiały Sympozjum pt. "Erozja Gleb i Transport Rumowiska Rzecznego", Zakopane 10-12.10.2002 r., 39-50.

Miler A.T. (2002): Skład chemiczny oraz unosiny i zawiesiny w ciekach dwóch mikrozlewni o kontrastowym zalesieniu. Materiały Sympozjum pt. "Erozja Gleb i Transport Rumowiska Rzecznego", Zakopane 10-12.10.2002 r., 96-102.

Czerniak A. (2003): Badania nad przydatnością różnych rodzajów cementów do stabilizacji dróg gruntowych. Materiały konferencyjne X Konferencji Naukowej pt. Rozwój infrastruktury ekologicznej terenów wiejskich, ISBN 83-910672-3-8, Kraków-Dobczyce, 23-25 czerwiec 2003. Organizator: AR Kraków, PTIR KTR PAN; 39-40.

Czerniak A. (2003): Zawartość chromu w eluatach z gruntocementów stosowanych w drogownictwie leśnym. Międzynarodowa Konferencja naukowa ENVIRO 2003 Kraków-Nitra 14-16 września pt. Kształtowanie i ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 3-4.

Miler A.T., Kamiński B., Czerniak A. (2003): Badania i dydaktyka z zakresu inżynierii leśnej w leśnych zakładach doświadczalnych Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu - stan obecny i perspektywy. Materiały Konferencji pt. Potrzeby przeobrażeń studiów leśnych w Polsce. Siemianice 27-28.02.2003, (ISBN 83-914188-5-5), 118-127.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2003): Działanie i eksploatacja małej oczyszczalni hydrobotanicznej. Materiały X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich rozwój i nowe technologie. Dobczyce, 23-25.06.2003, (ISBN 83-910672-3-8), 63-64.

Miler A.T., Okoński B., Grajewski S. (2003): Rozkład obszarowy zmian retencji w Puszczy Zielonka z wykorzystaniem dla celów inżynieryjnych. Dobczyce, 23-25.06.2003, (ISBN 83-910672-3-8), 65-66.

Miler A.T., Krysztofiak A., Grajewski S., Okoński B. (2003): Przyrodnicze walory kompleksów leśnych okolic Poznania. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENVIRO 2003, Kraków - Nitra, Kraków-Dobczyce 14-16.09.2003. s.8.

Miler A.T. (2003): Problemy ochrony i kształtowania środowiska leśnego. Przegląd Leśniczy. Nr 11, 18-19.

Miler A.T. (2004): Problems of Protection and Development of Forest Environment. IUFRO News. Vol. 33, 2004, Issue 1, ISSN 0256-5145, 8-9.

Miler A.T. (2004): Konferencja Naukowa "Problemy ochrony i kształtowania środowiska leśnego". Wieści Akademickie, nr 2 (77) VIII, 8-9.

Miler A.T. (2004): Konferencja Naukowa "Problemy ochrony i kształtowania środowiska leśnego". Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 1, 51-52.

Grajewski S. (2005): Groundwaters in the forest areas of the Puszcza Zielonka Landscape Park. Abstracts of Interdisciplinary training school: Assessing of soil and water conditions in forests. Warszawa/Sękocin-Białowieża, 29.08.2005-9.09.2005: 3-4.

Miler A.T., Kamiński B., Krysztofiak A., Sobalak M. (2005): Preliminary results of hydroligical and geotechnical research conducted on marshy areas of the "Rychtal Forest" Promotion Forest Complex. Warszawa/Sękocin-Białowieża, 29.08.2005-9.09.2005: 11.

Miler A. T., Grajewski S. (2006): Air Temperature and Precipitation Trends in Western Part of the Polish Lowland on the Example of Poznań. Engineering of Environmental Protection, Science - future of Lithuania. Reports from 9th Lithuanian Conference of Junior Researchers: Vilnius Gediminas Technical University, 30th March 2006: 559-564.

Drobiewska E., Sobalak M. (2006): Water Balance of Forest Areas in Krajeńskie Lakeland Engineering of Environmental Protection, Science - future of Lithuania. Reports from 9th Lithuanian Conference of Junior Researchers: Vilnius Gediminas Technical University, 30th March 2006: 565-570.

Czerniak A. (2006): Zanieczyszczenie stref przydrożnych lasu mieszanego świeżego metalami ciężkimi ługowanymi z cementowo-gruntowych podbudów drogowych. IX Sympozjum z cyklu Pierwiastki Śladowe w Środowisku. Pierwiastki Śladowe - Kryteria Jakości Środowiska Przyrodniczego, Sarnówek, 11-12.05 2006, Organizator: Komitet Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, 43-44.

Czerniak A., Pelc Z. (2006): Identyfikacja efektów przyrodniczych po wybudowaniu zbiornika retencyjnego "Jeżewo" w Nadleśnictwie Piaski. Materiały konferencyjne. Konferencja naukowa "Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - Woda w inżynierii krajobrazu" Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW Warszawa, 28.06 - 01.07. 2006, 93.

Czerniak A., Agata Poszyler-Adamska. (2006): Monitoring leśnych stref przydrożnych metodą pomiarów magnetometrycznych. Konferencja naukowa "Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - Woda w inżynierii krajobrazu" Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW Warszawa, 28.06 - 01.07. 2006, 93-94.

Czerniak A., Rojewski Ł., Kayzer D. (2006): Jakość aparatu asymilacyjnego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego generowanego przez linię elektroenergetyczną. 3rd International Scientific Conference "Influence of electromagnetic field on agricultural environment, AGROLASER 2006., Lublin 5-7.09.2006, ISBN 83-89969-80-7, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Lublinie, Katedra Fizyki AR w Lublinie, Instytut Agrofizyki w Lublinie, 34-37.

Czerniak A. (2006): Przyrodnicza rewitalizacja aglomeracji poznańskiej w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Materiały Konferencyjne, IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Postęp w Inżynierii Środowiska, Redaktor Janusz A. Tomaszek, Bystre, 21 - 23.09. 2006, ZliChŚ Politechnika Rzeszowska ISBN 83-7199-397-8, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 381-390.

Czerniak A., Grochowalski A., Poszyler-Adamska A. (2006): Monitoring dioksynowy środowiska leśnego. Materiały Konferencyjne, IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Postęp w Inżynierii Środowiska, Redaktor Janusz A. Tomaszek, Bystre, 21 - 23.09. 2006, ZliChŚ Politechnika Rzeszowska ISBN 83-7199-397-8, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 367-379.

Grajewski S., Jankowski K., Strzeliński P., Węgiel A. (2006): Przykłady zastosowań Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) gospodarstw leśnych w badaniach naukowych. XXI Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Wyd. Polit. Częstochowskiej: 77-85.

Strzeliński P., Węgiel A., Grajewski S. (2006): Geomatyka leśna na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu - osiągnięcia dydaktyczne i dorobek naukowy. XXI Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Wyd. Polit. Częstochowskiej: 166-173.

Węgiel A., Strzeliński P., Grajewski S. (2006): Wdrażanie systemu informacji przestrzennej w lasach państwowych. XXI Konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Wyd. Polit. Częstochowskiej: 187-193.

Czerniak A., Ciesielski R. (2006): Infrastruktura drogowa w warunkach zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie RDLP w Poznaniu. Materiały - Forum Leśne - Człowiek Las Drewno, wydane pod auspicjami: Polskiego Towarzystwa Leśnego, Lasów Państwowych, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA. Red. D. J. Gwiazdowicz, Poznań, 77-91.   

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE