2019 - WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Sprawozdanie z konferencji Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną

W dniach 9-11 października 2019 roku, już po raz dziewiąty, odbyła się ekonomiczno-leśna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy zarządzania gospodarką leśną. Jej organizatorem była Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współudziale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk, który uznał, że konferencja ta jest istotnym wydarzeniem mającym na celu wymianę poglądów a także dyskusję na temat problemów związanych z zarządzaniem gospodarką leśną.

Zmieniające się warunki gospodarowania oraz wzrastające oczekiwania społeczne wymuszają zmiany w prospołecznym zarządzaniu zasobami leśnymi. Zasadniczym celem konferencji była identyfikacja problemów związanych z poznaniem oczekiwań społecznych wobec zrównoważonej gospodarki leśnej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący różne jednostki naukowe tj. Uniwersytet w Koya (Irak), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Łódzki - Instytut Nauk Leśnych, Uniwersytet Szczeciński, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Konferencja odbywała się w ramach obchodów jubileuszowych 100-lecia istnienia wyższego szkolnictwa leśnego w Poznaniu. Stąd pierwsze wystąpienie, wygłoszone przez Dziekana Wydziału Leśnego prof. dr. hab. Piotra Łakomego, dotyczyło historii, stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dalszej części sesji przedstawiono dorobek poznańskiej szkoły ekonomiki leśnictwa oraz podkreślono problemy w zarządzaniu gospodarką leśną (omówiono zagadnienia związane m.in. z miejscem leśnictwa w gospodarce narodowej, wpływem polityki na zarządzanie). Kolejny referat dotyczący zagadnień związanych z możliwością i zasadnością zastosowania koncepcji controllingu w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych wygłosił prof. dr hab. Edward Nowak (UE we Wrocławiu).

Drugiego dnia zaakcentowano wiele istotnych zagadnień, które dotyczyły współczesnego postrzegania roli lasów i leśnictwa wobec zmieniających się systemów wartości i preferencji społecznych. Przedstawiono problemy wynikające z realizacji wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego w lasach państwowych i lasach prywatnych.

Podczas porannej sesji referatowej poruszono wiele zagadnień, które dotyczyły rozpoznania relacji pomiędzy społeczeństwem a jednostkami zarządzającymi lasami. Przedstawiono wyniki badań o świadomości gospodarki leśnej społeczeństwa. Uzupełnieniem tego tematu był referat przedstawiający ekonomiczne aspekty edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.

Podczas drugiej sesji referatowej prelegenci zaprezentowali tematykę związaną z ekonomicznymi konsekwencjami huraganów na działalność jednostek LP. W referatach przedstawiono skalę zniszczeń spowodowanych przez „Wichurę stulecia” w drzewostanach RDLP w Toruniu oraz RDLP w Poznaniu, a także przez wichurę z 2016 roku we wschodniej części Polski. Zidentyfikowano i omówiono problemy związane z zarządzaniem środowiskiem na terenach poklęskowych. Ponadto zaprezentowano wpływ huraganu na przychody ze sprzedaży drewna i utracone korzyści finansowe, oddziaływające na bieżący oraz przyszły wynik finansowy nadleśnictw. Uzupełnieniem tej części referatowej była prezentacja obrazująca przyczyny zamierania drzewostanów świerkowych w RDLP Piła i związane z tym problemy.  

Popołudniowa sesja rozpoczęła się referatem przedstawiającym możliwości wprowadzenia technicznych i organizacyjnych rozwiązań, które mogą zmniejszyć koszty prac związanych z inwentaryzacją lasu. Kolejny referat dotyczył systemowej regulacji umożliwiające gromadzenie informacji personalnych dostarczających precyzyjnych danych o kompetencjach pracownika i ich wykorzystania w realizacji zadań zarządzania gospodarką leśną.

 Następnym poruszanym tematem była interpretacja i podział kosztów wynagrodzeń pracowników nadleśnictw odpowiednio do wykonywanych przez nich zadań. Ważne jest opracowanie właściwej koncepcji ewidencji kosztów osobowych związanych z realizacją gospodarki leśnej. Zaproponowano odniesienie uzasadnionej części kosztów osobowych na koszt wytworzenia produktów. Ostatnie referowane zagadnienie dotyczyło określenia wpływu budownictwa drewnianego na emisję i pochłanianie dwutlenku węgla. Zwiększony udział budowli drewnianych może być jednym ze skutecznych sposobów obniżania emisji CO2.

Na zakończenie konferencji wręczono wszystkim uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w konferencji ekonomiczno-leśnej.

Tegoroczna konferencja pozwoliła na wymianę poglądów między przedstawicielami różnych środowisk. Jednocześnie wskazano na konieczność kontynuowania i rozszerzania badań w zakresie zarządzania wielofunkcyjnym gospodarstwem leśnym.

 

 

                                                                                              Kierownik i pracownicy Katedry