Assessment of the Direct Payment Schemes : SAPS and SPS in the Context of the Discussion on the CAP after 2013Abstract

This article analyses the main elements of the proposed system of direct payments to be implemented after 2013, in comparison to current support schemes in the European Union. The analysis covers basic components of each system i.e. the single payment in SPS, the single area payment in SAPS and the basic payment in the new system. More important common features and differences between the systems were also indicated. The comparative analysis carried out in this work allowed for identification of the effects of different payment schemes (especially in terms of access to support, administration system and use of the national ceiling), which was the main goal of this article.

Keywords

Common Agricultural Policy (CAP); Agriculture; Payment; Payment system

Bajek P., Chmielewska-Gill W., Grejbowicz E., Jaworska A., Poślednik A., Wołek T., 2007. WPR - nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. FAPA - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Warszawa.

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2011. Polityka rolna w warunkach globalizacji - doświadczenia GATT/WTO. PWE, Warszawa.

Dzierżawa gruntów rolnych. 2011. W: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe. Red. A. Sikorska. IERiGŻ BIP, Warszawa.

Mickiewicz B., Mickiewicz A., 2011. Problematyka dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim w latach 2004-2010. J. Agribus. Rural Dev. 2 (20), 89-101.

Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. 2011. KOM(2011) 625 [wersja ostateczna z 12.10.2011].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009. Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, 16-99, ze zm.

Sadłowski A., 2012. Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim. Wieś i Roln. 2 (155), 82-96.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana. 2010. Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, 47-199.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. 2012. Dz. U., poz. 1164 i 1529 oraz z 2013 r., poz. 311.

Wieliczko B., 2012. Zmiany w WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev. 3 (25), 291-298.

Published : 2013-12-31


Figurski, T., & Sadłowski, A. (2013). Assessment of the Direct Payment Schemes : SAPS and SPS in the Context of the Discussion on the CAP after 2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 63-72. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/593

Tomasz Figurski 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Adrian Sadłowski  adriansadlowski@wp.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.