Support for Organic Farming in Poland after 2004Abstract

Support for organic farming after 2004 till now includes two programming periods. Surcharges from the EU budget are the main source of financing in agricultural sector. Founds from PROW allocated between 2004 and 2011 grew over 135.42k EUR and all transfers grew over 408.19k EUR. The aim of the research was to analyse changes regarding support for organic farming, taking into account its features including an area of agricultural crops, permanent grasslands, vegetables and orchards. Diversification of the amount of aid for organic farming in Poland is big and depends on the structure of ecological land use and organic farms' surface.

Keywords

Ecological agriculture; Financial support; Payments for agricultural; Agriculture development programs; Rural development Programme

Brodzińska K., 2009. Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9, 3, 5-18.

Brodzińska K., 2010. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 10, 12, 12-22.

Duer I., 2007. Programy rolnośrodowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we wspólnej polityce rolnej UE. Studia i Rozprawy IUNG 2, 33-54.

Golinowska M., 2013. Rozwój rolnictwa ekologicznego. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław.

Łuszniewicz A., 1986. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowanie statystyczne. PWE, Warszawa.

Nurzyńska I., 2012. Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: Polska wieś2012. Raport o stanie wsi. Wyd. Nauk. Scholar, 175-189.

Stankiewicz D., 2009. Rolnictwo ekologiczne. Infos, Biuro Analiz Sejmowych 7(54), 1-4.

Zając K., 1974. Zarys metod statystycznych. PWE, Warszawa.

Published : 2014-12-31


Golinowska, M., & Adamska, H. (2014). Support for Organic Farming in Poland after 2004. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 31-41. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/474

Maria Golinowska  maria.golinowska@up.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Hanna Adamska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.