BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET


Abstract

The goal of this article is to identify the behavior of Generation Y on the food market. The authors used an analysis of the subject literature and results of their own surveys conducted among 364 respondents. The conducted questionnaire surveys indicate criteria for selecting the place of buying of food product. Additionally, it was verified whether these attitudes were related to sex, professional activity, place of residence and assessment of the respodents' income situation. Statistical analysis of relations between the pairs of variables was performed using Pearson's chi-square test of independence. Generation Y consumers tend to accept innovations on the food market much quicker, although purchasing conservatism often occurs there as well.The goal of this article is to identify the behavior of Generation Y on the food market. The authors used an analysis of the subject literature and results of their own surveys conducted among 364 respondents. The conducted questionnaire surveys indicate criteria for selecting the place of buying of food product. Additionally, it was verified whether these attitudes were related to sex, professional activity, place of residence and assessment of the respodents' income situation. Statistical analysis of relations between the pairs of variables was performed using Pearson's chi-square test of independence. Generation Y consumers tend to accept innovations on the food market much quicker, although purchasing conservatism often occurs there as well.

Keywords

consumer behavior; survey, Generation Y consumers; food product; independence test; correspondence analysis

Antonides, G., van Raaij, F. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M., Tańska, M. (2013). Neofobia a zachowania konsumentów na rynku nowej żywności. W: A. Olejniczuk-Merta (red.), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce. Handel Wewnętrzny, styczeń.

Babicz-Zielińska, E., Jeżewska-Zychowicz, M. (2015). Wpływ czynników środowiskowych na wybór i spożycie. Handel Wewnętrzny, nr 2 (355).

Barska, A. (2014). Attitudes of young consumers towards innovations on the food market. Management, 18 (1), 419-432.

Barska, A., Wojciech, M. (2014). Innovations of the food products from the perspective of the gen. Y consumers. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13(3), 17-27.

Bartosik -Purgat, M. (2011). Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych Europejczyków. Poznań: Wydawnictwo UE.

Cyran, K., Dybka, S. (2014). Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (np. woj. podkarpackiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347 (Ekonomia), 75-85.

Figiel, A. (2004). Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Warszawa: PWE.

Garbarski, L. Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.

Gracia, A. (2013). Consumers’ preferences for a local food product: a real choice experiment. Empirical Economics. Pobrane w dniu 20 września 2016 z http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00181-013-0738-x.

Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, 1, 108-110.

Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności- kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Hinton, P. R., McMurray, I., & Brownlow, C. (2014). SPSS explained. Routledge. Keith, M. (2011). Mobile and online marketing communications: An exploratory investigation and typology of mobile information search, perceived credibility and WOM behavior amongst generation Y. AMA Summer Educators’ Conference Proceedings, 22, 27-28.

Kicińska, J. (2009). Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (14), 85-94.

Kopertyńska, M. W. (2012). Czynniki determinujące motywację pracowników pokolenia Y. Organizacja i Kierowanie, 1A, 149.

Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2013). Przywództwo sensualne w procesie zarządzania organizacją. Przegląd Organizacji, nr 6.

Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2014). Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego. Handel Wewnętrzny, 4 (351),189-201.

Michałowska, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych. W: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców-wczoraj, dziś i jutro. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 594 (54), 67-77.

Mruk, H. (2011). Związki konsumpcji z rozwojem społeczno-gospodarczym. Konsumpcja i Rozwój, 1, 16-25.

Reisenwitz, T.H., Iber, R. (2009). Differences in generation X and generation Y: Implications for the organization and marketers. Marketing Management Journal, 19 (2), 91-103.

Solomon, M. R. (2014). Consumer behavior: Buying, having, and being. Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności. Poznań: Wydawnictwo UE.

Sojkin, B. (2016). Zakupy w sklepach sieci detalicznych mieszkańców dużych miast w Polsce. Handel Wewnętrzny, 2 (361), 374-385.

Szwacka-Mokrzycka, J. (2013). Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW,

Woszczyk, P., Czernecka, M. (red.). (2013). Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: Wydawnictwo HRP Group.

Patrzałek, W. (red.). (2002). Zachowania konsumenckie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

Walesiak, M., Gatnar, E. (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: PWN.

Wojciechowska-Solis, J., Soroka A. (2016). Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez polskich konsumentów w odniesieniu do konsumpcji światowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, tom 16 (XXXI), zeszyt 2.
Download

Published : 2017-12-31


Barska, A., & Wojciech, M. (2017). BEHAVIOR ASPECTS OF GENERATION Y CONSUMERS ON THE FOOD MARKET. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 497–505. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00339

Anetta Barska 
Magdalena Wojciech 


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.