Organic Farming as a Development Factor of Sustainable Consumption


Abstract

The market of organic products is now one of the fastest growing sectors of food production in the world and especially in the EU countries. The purpose of this article is to present the status of organic farming in Poland and in the EU countries and to show the impact of these products on sustainable consumption. The article uses data from FiBL, IFOAM and IJHARS. For the presentation of the data we used the time series, cluster analysis, and multidimensional clustering of features and objects. In Europe, in 2012, organic products were produced by approx. 320 thousand manufacturers with a total value of 22.8 billion euros, of which 250 thousand in the EU and its value amounted to 20.9 billion euros. In Poland 26 376 organic producers were registered and the value of organic products was valued at 650 thousand PLN. It is crucial for organic farming to invent capital into processing and distribution of organic products. This will provide for continual development and increase the consumer's awareness of the importance of organic food for both their health and the environment.

Keywords

Ecological agriculture; Sustainable development; Organic food; Consumption

Brzostek-Kasprzak, B., Kwasek, M. Obiedzińska, A., Obiedziński, M. (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfi kacji (80). Warszawa: Wyd. IERiGŻ-PIB.

Huma, M. (2009). Żywność zrównoważona. Pobrano 30 lipca 2015 z: http://ekonsument.pl/a142_ zywnosc_zrownowazona.html.

Kowalska, A. (2014). Rolnictwo ekologiczne. W: S. Urban (red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.

Krajewski, K., Świątkowska, M. (2006). Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi. Przem. Spoż., 12.

Krukowska, M. (2015). Niezaspokojony apetyt na ekologiczną żywność. Pobrano 30 lipiec 2015 z: http://csr.forbes. pl/europa-zwleka-z-ustaleniem-zasad-ekologicznejprodukcji-zywnosci,artykuly, 191734,1,1.html.

Norwegian Ministry of the Environment (1994). Oslo Roundtable on Sustainable Production and Consumption.

Organic agricultural land, producers, and domestic sales by country and region 2005-2012 Pobrano 17 listopada z: http://www.organic-world.net/statistics/statistics-data-tables/statistics-data-tables-excel.html?

Raporty o rolnictwie ekologicznym w Polsce. Pobrano 10 listopada z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-o- -ekologii.html

Rembiałkowska, E. (2002). Jakość żywności a rolnictwo ekologiczne. Jednodniowe warsztaty zorganizowane w ramach projektu Accompying Measure do projektu FlairFlow Europe IV. Kraków

Rembiałkowska, E. (2007). Towaroznawstwo produktów ekologicznych - specyficzne produkty typowe dla sklepów - Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne - materiały szkoleniowe dla doradców i liderów opinii.

Rośnie sprzedaż produktów ekologicznych w Internecie (2013). Pobrano 17 listopada 2014 z: https:// www.frisco. pl/stn,informacje-prasowe/art,2013-08-22.

Rynek żywności ekologicznej oraz żywności premium w Polsce. Pobrano 17 listopada 2014 z: http://www.emcg.pl/
pdf/RAPORT:%20RYNEK%20ŻYWNOŚCI%20EKOLOGICZNEJ%20ORAZ%20ŻYWNOŚCI%20PREMIUM%20W%20POLSCE.pdf.
Serdyńska, A. (2010). Żywność ekologiczna. Materiały konferencyjne.

Sołtysik, M., Sołtysik, V. (2011). Konsumpcja zrównoważona. Pobrano 18 listopada 2014 z: http://eko-edukacja.org. pl/konsument/imgturysta/files/konspekt_5_zrownowazona_konsumpcja.pdf.

Stoerring, D., Zrównoważona konsumpcja i produkcja. (2015). Pobrano 18 lipca 2015 roku z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.7.html

Willer, H., Lernoud, J. (2014). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends. Pobrano 17 listopada 2014 z: https://www.fi bl.org/fi leadmin/documents/ shop/1636-organic-world-2014.pdf.

Published : 2015-12-31


Kowalska, A. (2015). Organic Farming as a Development Factor of Sustainable Consumption. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 467-476. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.50

Anna Kowalska  anna.kowalska@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.