Economic and Hydraulic Criteria for Maintenance of Good Condition of Drainage Ditches


Abstract

The article analysed increased risk of local flooding as a result of reducing the fl ow capacity of ditches. The subject matter is important because of the possibility of reducing the effi ciency of agricultural crops as a result of malfunctioning of midfi eld ditches. The methodology was based on the fundamental equations describing the hydraulic parameters of water fl ow in the river. In order to reduce undesirable phenomenon the authors propose to perform regular maintenance, pointing to the economic justifi cation of the costs incurred related to improving the fl ow capacity of flume.

Keywords

Infrastructure; Water management

Bajkiewicz-Grabowska, E., Magnuszewska, A., Mikulski, Z. (1993). Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Bajkiewicz-Grabowska, E., Mikulski, Z. (2011). Hydrologia ogólna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Bala, W., Kwapisz, J., Wróbel, F. (1990). Wyznaczanie normatywów obsługiwania rowów melioracyjnych na podstawie badań eksploatacyjnych. Zesz. Nauk. AR Krak. Ses. Nauk.

Bykowski, J., Szafrański, Cz., Fiedler, M. (2001). Stan techniczny i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji systemów melioracyjnych. Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Środ. P. Koszal. Inż. Środ., 20, 715-723.

Bykowski, J., Kozaczyk, P., Przybyła, Cz., Sielska, I. (2007). Techniczno-ekonomiczne aspekty eksploatacji systemów melioracyjnych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 519, 47-55.

Bykowski, J., Przybyła, Cz., Rutkowski, J. (2011). Stan urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (3), 45-51.

Bykowski, J., Przybyła, C., Napierała, M., Mrozik, K., Pęciak, A. (2014). Ocena stanu technicznego infrastruktury wodno-melioracyjnej na polderze Zagórów. Inż. Ekol., 39, 42-50.

Liberacki, D., Olejniczak, M. (2013). Ocena potrzeb renowacji i modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych zlokalizowanych na wybranych ciekach w Puszczy Zielonka. Annu. Set Environ. Prot., 15: 930-943.

Nyc, K., Pokładek, R. (2009). Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w środowisku przyrodniczo-rolniczym. Wrocław: Wyd. UP we Wrocławiu.

Marcilonek, S., Kostrzewa, S., Nyc, K., Drabiński, A. (1995). Cele i zadania współczesnych melioracji wodnych. W: L. Tomiałojć (red.), Ekologiczne aspekty melioracji wodnych (s. 71-84). Kraków: Wyd. IOP PAN.

Przybyła, C., Bykowski, J., Mrozik, K., Napierała, M. (2011). Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji. Rocz. Ochr. Środ. 13, 769-786.

Rutkowski, J., Bykowski, J., Pawłowski, T., Przybyła, C., Ratajczak, P., Woźniak, P. (2011). Potrzeby w zakresie konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych podstawą koncepcji nowej maszyny. Nauka Przyr. Technol., 5, 5.

Szafrański, C., Bykowski, J., Fiedler, M. (1998). Rola melioracji w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR Krak., 335, 59, 47-55.

Walczak, N., Przedwojski, B. (2005). Wyznaczanie wartości współczynnika oporów terenów zalewowych Warty powyżej zbiornika Jeziorsko. Rocz. AR Pozn. Ser. Melior. Inż. Środ. CCCLXV, 26, 469-481.

Walczak, N., Walczak, Z. (2011). Ocena wpływu roślinności na rozkład prędkości wody na przykładzie badań terenowych w korycie Warty. Gosp. Wod. 11, 449-453.

Żelazo, J., Popek, Z. (2002). Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa: Wyd. SGGW.
http://www.wydawnictwo.pk.edu.pl/downloads

Published : 2015-12-31


Walczak, N., Hammerling, M., Bykowski, J., & Walczak, Z. (2015). Economic and Hydraulic Criteria for Maintenance of Good Condition of Drainage Ditches. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 137-146. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.15

Natalia Walczak  nwalczak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Mateusz Hammerling 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Jerzy Bykowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Zbigniew Walczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)