The Effects of Rural Development Policy in the European Union Within the Context of Leader Programme's Implementation in the Wielkopolska Voivodeship


Abstract

Paper refers to the effects of local resources activation on rural areas with reference to the assessment of Leader Programme implementation in the Wielkopolska voivodeship. Particular attention was given to the fi rst effects of Leader Programme with regard to the level of expenditure and area of activity undertaken by Local Action Groups. The paper includes the review of budgets of Local Action Groups in Wielkopolska Voivodeship, and their allocations to particular measures and years. The obtained results point out the level of budgetary spending by Local Action Groups. This analysis shows the advancement level and fi rst effects of Leader Programme's adaptation.

Keywords

Activation of rural areas; Rural development; LEADER Programme

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (2006). Dz.Urz. UE L 55, 20.2.2006, s. 27.

Hadyński, J. (2006). Program Leader+ jako przykład partnerstwa. W: Strategie zarządzania współpracą. Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.

Informacja miesięczna o realizacji PROW na lata 2007-2013 (2009). Warszawa: ARiMR.

Janiak, K. (2008). Leader szansą dla polskiej wsi. Warszawa: FAPA.

Kłodziński, M. (2008). Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020 (s. 112). Warszawa: IRWiR PAN.

Kościelecki, P., Bloch, E., Śpiewak, R., Zalewska, K. (2010). Podręcznik tworzenia systemów i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju. Opracowanie EGO s.c. dla MRiRW.

Łukasiewicz, K. (2009). Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (s. 3). Warszawa: MRiRW.

MRiRW (2011). Informacja syntetyczna z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dane narastająco według stanu na dzień 30.12.2011 roku. Warszawa: MRiRW.

MRiRW (2012). Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sprawozda nie za 2011 rok, Numer sprawozdania 5/2011. Warszawa: MRiRW.

MRiRW (2014). Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, narastająco od uruchomienia Programu na dzień 9 maja 2014 roku. Warszawa: MRiRW

PROW 2007-2013 (2009). Oś IV: Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju (s. 5). Warszawa: MRiRW.

GUS (2010). Rocznik Demograficzny 2009 (s. 72-73). Warszawa: GUS.

Ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007). Dz.U. nr 64, poz. 427.

Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 1698, s. 25.

Wojtaszczyk, K. (2005). Fundusze Strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej (s. 8). Warszawa: ASPRA-JR.

Published : 2015-12-31


Hadyński, J., & Borucka, K. (2015). The Effects of Rural Development Policy in the European Union Within the Context of Leader Programme’s Implementation in the Wielkopolska Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 49-56. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.5

Jakub Hadyński  jahad@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Karolina Borucka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.