skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  

Jak przygotować manuskrypt ?

1)  Przy składaniu artykułów do recenzji należy przesłać 2 egzemplarze wydruku pracy.

2) Tekst pracy należy przygotować w edytorze Word for Windows, czcionką Times New Roman (12 pkt), z interlinią 1,5; margines prawy 3,5 cm; strony powinny być zanumerowane.

3) Ilustracja graficzna (wykresy, tabele) oraz fotograficzna powinna być dostarczona w postaci odrębnych plików w formatach (.xls, .cdr, .jpg, .tiff)

4) Mapy, prezentujące obszar badań (lokalizacje poboru prób itp.), powinny być szczególnie starannie wykonane (z podziałką, strzałką północy, konturem Polski); zalecana jest edycja mapy w programie CorelDraw; należy unikać skanowania fragmentów gotowych map topograficznych, które na cele publikacji zawierają zbyt wiele treści

5) Pozycje literaturowe w tekście artykułu należy cytować:

Cywiński 1928, Cywiński & Kowalski 1957, Cywiński et al. 1866

6) Wykaz literatury należy przygotować według poniższych przykładów:

 czasopisma:

Czyżewska K. (1972): Stanowisko kwitnącego bluszczu w rezerwacie „Dębowiec”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 28(2): 57-58.

Kucharski L., Kurzac M. (1996): Rozmieszczenie geograficzne Huperzia selago, Diaphasium complanatum i Lepidotis inundata (Lycopodiaceae) w Środkowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 3: 131-139.

uwaga: należy podać pełną nazwę czasopisma!

rozdział w monografii:

Górski P., Czarna A., Tokarska-Guzik B. (2003): Distribution of Erechites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. in Poland. In: Phytogeographical problems of synanthropic plants. Eds A. Zając, M. Zając, B. Zemanek. Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków: 147-153.

 książki:

Faergi K., Iversen J. (1993): Bestimmngsschlüssel für die Nordwesteuropäische Pollen flora. Fischer, Jena.

 inne:

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Vol. 1. Biodiversity of Poland. – Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. T. 1. Różnorodność biologiczna Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.

7) Tabele analityczą zespołu roślinnego (zbiorowiska) należy przygotować wg wzoru:

 

Tabela_analit

Procedura recenzowania manuskryptów

  • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
  • autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji
  • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
  • kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma
  • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane

Lista recenzentów poszczególnych tomów czasopisma

Zbiorcza lista recenzentów artykułów dla danego tomu czasopisma publikowana jest przy wykazie artykułów i pełnych tekstów w PDF (zobacz zakładka: Artykuły). Od 2014 roku lista recenzentów publikowana jest na końcu zeszytu 4-go za dany rok.

Faktura bez podpisu odbiorcy

Do ostatecznej wersji pracy prosimy załączyć formularz faktury bez podpisu odbiorcy za druk artykułu w czasopiśmie Steciana.

Wzór formularza poniżej:

icon_pdf_transparent

Punktacja czasopisma STECIANA

Steciana 19 (1-4) (2015) – 7 punktów

Steciana 18 (1-4) (2014) – 4 punkty

Botanika – Steciana 17 (2013) – 3 punkty

Botanika – Steciana 16 (2012) – 5 punktów

Botanika – Steciana 15 (2011) – 6 punktów

Botanika – Steciana 14 (2010) – 6 punktów

Botanika – Steciana 13 (2009) – 6 punktów

Botanika – Steciana 12 (2008) – 6 punktów

Botanika – Steciana 11 (2007) – 6 punktów

Botanika – Steciana 10 (2006) – 4 punkty

Botanika – Steciana 9 (2005) – 4 punkty

Botanika – Steciana 8 (2005) – 4 punkty

Botanika 7 (2004) – 4 punkty

Botanika 6 (2003) – 3 punkty

Botanika 5 (2002) – 3 punkty

Botanika 4 (2001) – 3 punkty

Botanika 3 (2000) – 3 punkty

Botanika 2 (1999) – 3 punkty

Botanika 1 (1999) – 3 punkty

Back To Top
×Close search
Search