Legal Aspects of Business Development and Innovation in PolandAbstract

At the beginning of this article the basic concepts related to the topic issues are presented. The article focuses on the rationale and ideas of creating entrepreneurship and innovation. On the one hand the work's aim is to show the basic legal instruments which allow to conduct business in Poland, and to demonstrate the role of state bodies in the promotion of entrepreneurship. However, on the other hand the aim of this work is to show the legal instruments connected with competition and encourage entrepreneurs' innovativeness, taking into account the current needs and trends occurring on the market. 

Keywords

Entrepreneurship development; Innovations; Business activity; Competetiveness; Law

Drozdowski R., Matczak P., 2004. Samozatrudnienie: analiza wyników badań. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.

Matusiak K.B., 2005. Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Matusiak K.B., 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. SGH w Warszawie, Warszawa.

Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. 2012. Red. A. Bąkowski, M. Mażewska. Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.

Stawicki A., Stawicki E., Bachr J., Krüger J., Kwieciński T., Radwański M., Turno B., Wędrychowska-Karpińska A., Wiercińska-Krużewska A., Wierciński A., 2011. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Świtalski W., 2005. Innowacje i konkurencyjność. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2011. Red. A. Stawicki, E. Stawicki. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2006. Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. 2003. Dz. U. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 2004. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 2007. Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.

Wiercińska-Krużewska A., Stawicki E., 2011. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Zalewski A., 1995. Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia). W: Gospodarka miejska. Red. E. Dżbik. Wyd. SGH, Warszawa, 8.

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. 2001. Red. M. Brzeziński. Difin, Warszawa.

Published : 2013-12-31


Żak, D. (2013). Legal Aspects of Business Development and Innovation in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 28(2), 299-307. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/643

Dariusz Grzegorz Żak  zakdariusz@poczta.fm
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.