Intensity of the Production Organisation in Organic and Conventional Dairy FarmsAbstract

This paper presents a comparative analysis of the intensity of the production organization between dairy farms conducting agricultural activity in organic and conventional production systems. Study groups of farms were located in the southern (fifteen organic farms), central and eastern part of Poland (fifteen conventional farms). The study was conducted in the form of a directed interview in the marketing year 2010/2011. Area, structure of land use and crop, livestock and the size of plant and animal in the production global and commodity were specified. The analysis showed a lot of differences between the two systems of production, from the area of farm and structure of land use and finally the production outputs. Basic statistical analysis was also conducted. It showed a significant negative correlation between the area of agricultural land and a positive correlation between the livestock and intensity of organisation of production. However, the correlation coefficients between the studied variables in the analysed farm groups differed from each other.

Keywords

Ecological product; Pro-ecological production; Milk production; Arable farm

Brelik A., 2010. Stan obecny i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/2, 86-94.

Dyrektywa Rady (91/676/EWG) z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. 1991. Dz. Urz. L 375 z 31.12.1991.

Gill S., 2007. Perspektywy rozwoju krajowego przemysłu mleczarskiego w obliczu zmian konkurencyjności polskiego mleczarstwa w UE po 2013 roku. Podejście mikroekonomiczne. W: Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wyd. ZPPM, Warszawa, 46-54.

Głowacki M., 2002. Regionalne zróżnicowanie intensywności rolnictwa w Polsce. Pam. Puław. 130 (I), 213-221.

Jankowska-Huflejt H., Prokopowicz J., 2011. Wpływ wybranych czynników produkcyjnoekonomicznych na rozwój górskich i nizinnych łąkarskich gospodarstw ekologicznych w latach 2004-2009. J. Res. Appl. Agric. Engin. 56 (3), 158-163.

Józwiak W., Mirowska Z., 2006. Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Kocira S., 2009. The intensity of organisation of production and the European Size Unit and the agricultural type of farms. J. Agribus. Rural Dev. 3 (13), 99-104.

Kopeć B., 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 84, 1, 7-26.

Mańko S., Sass R., Sobczyński T., 2006. Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE. W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. W: Mater. XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej. IBMER, Warszawa, 289-294.

Runowski H., 2007. Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 2, 13-26.

Sawa J., 2008. Nakłady materiałowo-energetyczne jako czynnik zrównoważenia procesu produkcji rolniczej. Inż. Roln. 5 (103), 243-248.

Stanisz A., 1998. Przystępny kurs statystyki. T. 1. Statsoft Polska, Kraków.

Szajner P., Szczególska M., 2007. Stan polskiego mleczarstwa na tle pozostałych krajów członkowskich UE i świata. W: Polskie mleczarstwo. Raport o stanie branży i perspektywach jego rozwoju. Wyd. ZPPM, Warszawa, 30-45.

Szuk T., 2009. Mechanization influence on organisation intensity of selected farms on the Lower Silesia area. J. Agribus. Rural Dev. 2 (12), 233-240.

Ustawa z dnia 26.07.2000 r. o nawozach i nawożeniu. 2000. Dz. U. Nr 89, poz. 991.

Żakowska-Biemas S., Gutkowska K., 2003. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.

Ziętara W., 2007. Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności jednostkowej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 2, 27-31.

Published : 2013-12-31


Malaga-Toboła, U., & Kocira, S. (2013). Intensity of the Production Organisation in Organic and Conventional Dairy Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 27(1), 153-165. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/601

Urszula Malaga-Toboła  urszula.malaga-tobola@ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Sławomir Kocira 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.