Development of Economic Culture in Terms of Regional Differentiation of Rural AreasAbstract

The article Development of Economic Culture in terms of regional differentiation of rural areas relates to the issue of individualisation of development policies in the area of creating economic culture. Pointing to the nature and significance of economic culture as a factor of economic development, the author advocates a focus on some of the support instruments in order to influence its shape, taking into account Polish regional differences. The article uses the achievements of economic and sociological research based on the methodology of desk research and the use of its own research achievements. 

Keywords

Regional diversity; Rural areas; Culutre; Regional development

Gardocka A., 2005. Kultura ekonomiczna jako instytucja. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 231.

Hałasiewicz A., 2011. Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju.
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [dostęp: listopad 2013].

Krzyminiewska G., 2010. Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.

Krzyminiewska G., 2013. Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy. Przekształcenia. Wyzwania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa, Warszawa.

Stanny M., 2012. Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich. W: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 149-174.

Published : 2014-12-31


Krzymieniewska, G. (2014). Development of Economic Culture in Terms of Regional Differentiation of Rural Areas. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 81-87. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/478

Grażayn Krzymieniewska  grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.