THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND


Abstract

Land consolidation is considered as a tool for accomplishingthe goals of multifunctional rural development.However, the mechanisms of execution of the idea do not offera clear explanation. The aim of this paper is to assess thescope of implementation of the idea of multifunctional ruraldevelopment in land consolidation projects in Poland. Thispaper attempts to assess whether all elements of the conceptincluded in land consolidation procedures are dealt with ina sufficient manner. The analyses were based on the exampleof 15 selected land consolidation projects carried out indisparate regions of Poland. This paper presents the analysesof design solutions concerning three major aspects: the improvementof efficiency of farming, the preservation of theenvironment and the landscape, the social influence of landconsolidation. According to the results of the studies, for allanalyzed objects, satisfactory economic results were obtainedwhich indirectly influence the social effects. However, environmentaland landscape solutions were only partially considered.The studies have shown, that in Poland it seems necessaryto create appropriate organizational and administrativestructures in order to generate a tool for implementation of themultifunctional rural development idea within the process ofland consolidation.

Keywords

land consolidation project; effects of land consolidation; multifunctional rural development; rural areas in Poland

Act of 26 March 1982 on land consolidation and exchange (2014). Dz. U. item 700 with amendments.

Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich [The Concept of Multifunctionality as an Element of Sustainable Development of Rural Areas]. Zesz. Nauk. SGGW Warsz.. Pol. Eur. Fin. Market., 2(51), 11–38.

Akińcza, M., Malina, R. (2007). Geodezyjne urządzanie terenów rolnych. Wykłady i ćwiczenia [Geodetic arrangement of rural areas. Lectures and exercises] (p. 57–62). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Baranowska-Janota, M., Marcinek, R., Myczkowski, Z. (2004). Czerwona księga krajobrazu Polski. Projekt pilotażowy tematu (Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Środowiska) [The Red Book of Landscapes of Poland. Pilot project (study commissioned by the Ministry of the Environment)]. Kraków. Retrieved 11th Dec 2017 from: https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2015_11/100ffeb90e 324436b27e45b5e9080237.pdf

Bielska, A. (2012). Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich [The influence of the land consolidation process on multifunctional sustainable development of rural areas]. Infr. Ecol. Rural Areas, 1(II), 5–14.

Bórawski, P., Gotkiewicz, W. (2012). Factors contributing to the multifunctional development of rural areas in the opinion of farmers with alternative sources on income. In: P. Bórawski (Ed.), Multifunctional development of rural areas. International experience (p. 11–22). Ostrołęka: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Społecznej w Ostrołęce.

Duczkowska-Małysz, K. (1993). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich: w stronę wsi wielofunkcyjnej [Entrepreneurship in rural areas: towards a multifunctional village]. Warszawa: PAN, FRNP.

Durand, G., Van Huylenbroeck, G. (2003). Multifunctionality and rural development; a general framework. In: G. Van Huylenbroeck, G. Durand (Eds.), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development (p. 1–16). Aldershot: Ashgate.

European Landscape Convention (2000). Council of Europe, European Treaty Series – No. 176, Doc. 8833, Florence, 20 October 2000. Dz. U. (2006) No. 14 item 98.

Kaleta, A. (1998). Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju [Rural area and concepts of its development]. In: A. Kaleta (Ed.), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską [Rural development in the perspective of integration with the European Union] (p.45–61). Toruń: UMK.

Kłodziński, M. (1997). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej [Multifunctional development of rural areas in Poland and European Union countries]. Warszawa: SGGW.

Krupowicz, W. (2016). Metodyka kształtowania sieci dróg w pracach scaleniowych na obszarach wiejskich z uwzględnieniem aspektów środowiskowo-krajobrazowych [Methodology of development of the road network in consolidation works in rural areas with consideration of environmental-landscape aspects] (p. 31–41). Dissertation. Warszawa: Politechnika Warszawska.

Kulczyk, S. (2009). Ekologia-krajobraz-turystyka: w poszukiwaniu wspólnego mianownika. Problemy ekologii krajobrazu [Ecology – landscape – tourism: in search of a common denominator], XXIII, 47–51.

Mania, W. (2007). Krajobraz – o czym właściwie mówimy? [Landscape: what exactly are we talking about?]. Genius Loci (bezpłatny dodatek do miesięcznika Urbanista), 6, 1, 7.

MARD (2014). The Ministry of Agriculture and Rural Development. Retrieved Oct 11th 2016 from: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020

Mazurek, J. (2010). Rozwój obszarów wiejskich w Polsce – przegląd koncepcji teoretycznych [Development of Rural Areas in Poland – Review of Theoretical Concept]. Zesz. Nauk. Wydz. Nauk Ekon. Polit. Koszal., 14, 61–81.

Myga-Piątek, U. (2001). Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych [A dispute about the koncept of landscape in geography and related fields]. Przegl. Geogr., 73(1–2), 163–176.

Myga-Piątek, U. (2012). Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne [Cultural landscape. Evolutionary and typological aspects]. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Pietrzak, M. (2006). Krajobraz – między naturą a kulturą (czy istnieją krajobrazy kulturowe?) [Landscape – between nature and culture (are there cultural landscapes?)]. In: W. Wołoszyn (Ed.), Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona [Cultural landscape – features, values, protection]. Probl. Ekol. Krajob., XVIII, 115–118.

Psyk-Piotrowska, E. (2005). Demarginalizacja wsi drogą: urbanizacji, skansenizacji, samodzielnego rozwoju [Demarginalization of the countryside leading to: urbanization, open-air museum, independent development]. Paper presented at the conference: Przyszłość wsi polskiej a rola państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz aktywności mieszkańców [The future of the Polish village and the role of the Polish state, the EU agricultural policy and the activity of the inhabitants]. Retrieved Nov 23rd 2017 from: http://www.isp.org.pl/files/5817730480358727001128607475.pdf

Szczurowska, M., Podawca, K., Gworek, B. (2005). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich szansą dla wsi [Multipurpose development of rural areas chance to village]. Ochr. Środ. Zas. Natur., 28, 49–59.

Szulczewska, B. (2009). Przyroda, środowisko, krajobraz w planowaniu przestrzennym [Nature, environment, and landscape in spatial planning]. In: B. Domański, W. Kurek (Eds.), Gospodarka i Przestrzeń. Prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej [Economy and Space] (p. 305–319). Kraków: IGiGP UJ.

Woźniak, M. (2008). Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce [Diversification as an opportunity for development of individual agricultural farms in global economy]. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 67, 15–24.

Van Dijk, T. (2003). Dealing with Central European land fragmentation. A critical assessment on the use of Western European instruments (p. 137–138). Delft: Uitgeverij Eburon.

Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E., Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments. Liv. Rev. Lands. Res., 1(3), 5–43.
Download

Published : 2018-12-31


Sobolewska-Mikulska, K., & Stańczuk-Gałwiaczek, M. (2018). THE ASSESSMENT OF THE SCOPE OF IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF MULTIFUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN POLAND. Journal of Agribusiness and Rural Development, 47(1), 81-88. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00375

Katarzyna Sobolewska-Mikulska 
Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek 


CitedBy Crossref
7

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.