THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP


Abstract

The purpose of this paper was to assess the impactof demographic conditions on the labor market situationin the Kujawsko-Pomorskie voivodeship, consideringthe spatial dependencies prevailing in the municipality systemin 2004–2015. The problem of reducing inequalities inthe voivodeship’s labor market was also addressed. Accordingto the Development Strategy of the Kujawsko-Pomorskievoivodeship until 2020, the main objective is to improve thecompetitiveness of the voivodeship’s economy which wouldresult in increased employment, especially in the region’srural areas. This aspect of development may be affected bydemographic processes (e.g. changes in the share of the working-age population in the total population). The labor marketand the demographic situation in the region under considerationwere assessed based on the spatial taxonomic measure ofdevelopment. Panel data models were evaluated to verify therelationships between the examined aspects of regional development.Supporting the analysis was a labor market convergencemodel developed to verify the hypothesis of inequalitiesreduction in the labor market.

Keywords

labor market; demographic situation; spatial taxonomic measure of development; β-convergence

Antczak, E. (2013). Przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju [Spatial taxonomic measure of development]. Wiad. Stat., 7, 37–53.

Arbia, G. (2006). Spatial Econometrics. Statistical Founda­ tions and Applications to Regional Convergence. Berlin– Heidelberg: Springer–Verlag.

Danecka, M. (2013). Bezrobotni – niewykorzystane zasoby rynku pracy wobec problemów demograficznych. In: M. Kiełkowska (Ed.), Rynek pracy wobec zmian demogra­ ficznych (pp. 24–37). Instytut Obywatelski.

Grabiński, T. (1984). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. [Multi­ dimensional comparative analysis in the study of the dy­ namics of economic phenomena]. Kraków: Wyd. Akade­ mii Ekonomicznej.

Hadyński, J. (2016). Konkurencyjność regionów transgra­ nicznych w Unii Europejskiej [The competitiveness of trans-border regions in the European Union]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 433, 82–90.

Kasztelan, A. (2014). A comparative Analysis of Lubelskie and Kujawsko-Pomorskie voivodships in the context of environment al competitiveness of regions. Biul. Geogr. Socio-econ. Ser., 23(23), 87–96. https://doi.org/10.2478/ bog-2014-0006

Kolenda, M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfika­ cja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Kuc, M. (2017). The Taxonomy Spatial Measure of Devel­ opment in the Standard of Living Analysis. Acta Univ.
Lodz. Folia Oecon., 1(327), 167–186. http://dx.doi. org/10.18778/0208-6018.327.10

Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Mikuła, A. (2013). Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej – demografia i rynek pracy [Poverty of rural areas in the european union member states – de­ mography and labor market]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 305, 481–491.

Osińska, M. (Ed.). (2007). Ekonometria współczesna. Toruń: TNOiK.

Pietrzak, M. B. (2014). Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych [Ta­ xonomic Measure of Development (TMD) with the Inclu­ sion of Spatial Dependence]. Przegl. Stat., 61(2), 181–201. Pomianek, I. (2014). Socio-economic Development of Ag­ ricultural Problem Areas in Poland. Econ. Sociol., 7(2), 218–235.

Sobolewski, M., Migała-Warchoł, A., Mentel, G. (2014). Ranking poziomu życia w powiatach w latach 2003-2012 z uwzględnieniem korelacji przestrzennych [Ranking the Standards of Living in Districts in Poland between 2003 and 2012 Including Spatial Correlation]. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon., 308(6), pp. 159–172.

Sompolska-Rzechula, A. (2017). Diversification of rural areas in Poland in terms of level of living. Econ. Sci. Rural Dev. Confer. Proceed., 44, 182–189.

Suchecki, B. (Ed.) (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: C.H. Beck.

Surówka, A. (2014). Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych [The Competitiveness of Polish Eastern Provinces Against the Regions of the European Union in the Light of Own Studies]. Nierówn. Społ. Wzrost Gos­ pod., 39, 394–407.

Szulc, E., Jankiewicz, M. (2017). The labour market situation in medium-sized urban centres of the Kujawsko-Pomor­ skie voivodeship and the problem of unemployment in the province. The 11thProfessor Aleksander Zelias In­ ternational Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, 397–406.

Szymańska, D., Biegańska, J., Gil, A. (2009). Rural Ar­ eas in Poland in The Context of Changes in Population Age Structure in 1996, 2001 and 2006. Biul. Geogr. So­ cio-econ. Ser., 12(12), pp. 91–107. https://doi.org/10.2478/ v10089-009-0006-1.

Zieliński, M. (2013). Demografia i aktywność zawodowa lud­ ności a poziom bezrobocia w Unii Europejskiej [Demo­ graphy and economically active population vs. the level of unemployment im the European Union]. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 305, 907–916.
Download

Published : 2018-12-31


Jankiewicz, M. (2018). THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP. Journal of Agribusiness and Rural Development, 48(2), 121-128. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00414

Mateusz Jankiewicz 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.