LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND


Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the latest legal changes to the farmers’ social security scheme in Poland. The research was based on both national legal acts and draft laws that constitute an explicit base for the current and recent changes to the farmers’ social security scheme. The author intends to identify fundamental legal amendments, indicate the direction followed by the domestic farmers’ social security scheme, and evaluate the importance and consequences of recent legal developments. The research was based on the Act on the farmers’ social security scheme of December 20, 1990, which also constitutes an explicit legal base for the national farmers’ social security scheme, and on other legal acts and draft laws related to the issue discussed in this paper.

Keywords

farmers’ social security scheme; legal framework; amendment; legal changes; farmer; Poland

GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015. Pobrano 20.12.2016 z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2015,6,9.html.

Jankowska K., Jędrasik-Jankowska I. (2011), Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. [w:] Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. LexisNexis.

Kosikowski C. (2006), Fundusz emerytalno-rentowy oraz fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS [w:] Sektor finansów publicznych w Polsce. ABC.

Kuźniar J. (2009), Wybór rolniczego ubezpieczenia społecznego przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą - uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 12/2009.

Orlewski M., Słowiński Ł. (2005), Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników. Rejent, 2/2005.

Prusinowski P. (2014a), Relacje zachodzące między podstawowymi pojęciami ubezpieczenia społecznego rolników. Przegląd Sądowy, 2/2014.

Rzemek M. (2014b), Rolnik musi unikać ZUS jak ognia. Rzeczpospolita, 2014/8/18.

Ustawa z 26.06. 1974 r. - Kodeks pracy (2016), t.j. Dz. U. 2016 poz. 1666 ze zm.

Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (2016a), t.j. Dz.U.2016 poz. 277 ze zm.

Ustawa z 13.10. 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (2016b), t.j. Dz.U. 2016 poz. 963 ze zm.

Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2016c), t.j. Dz. U. 2016 poz. 887 ze zm.

Ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (2016d), jt. Dz. U. 2016 r. poz. 1518.

Ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (2015), Dz. U. 2015 poz. 1217.

Ustawa z 6.10.2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (2016e), Dz.U. 2016 poz. 1921.

Ustawa z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (2016f), Dz.U. 2016 poz. 2043.

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2016g), Dz.U. 2017 poz. 38.

Ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2016h), Dz.U. 2016 poz. 2169.

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (2015), nr druku: 3335.VII.

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (2016), nr druku: 1017.VII.
Download

Published : 2017-12-31


Gołaś, J. (2017). LATEST DEVELOPMENTS OF THE FARMERS’ SOCIAL SECURITY SCHEME IN POLAND. Journal of Agribusiness and Rural Development, 46(4), 747–754. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00349

Jakub Gołaś  jk.golas@gmail.com
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.