The Comparative Analysis of Ukrainian and Polish AgricultureAbstract

The analysis of the characteristics and differences between Polish and Ukrainian agriculture and of overcoming negative trends in the development of agriculture of these countries, is shown in this paper.

Keywords

Agriculture; Rural development

Agropromysłowyj kompleks Ukrajiny: stan, tendencji ta perspektywy rozwytku. Informacijno-analitycznyj zbirnyk. (2000) Red. P.T. Sabłuk i in. IAE, Kyjiw.

Bugała A. (2001): Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi z krajami CEFTA. Rynek Roln. 6, 127: 34-36.

Pałasz L. (1997): Bezrobocie w Polsce w gminach województwa szczecińskiego wobec integracji z Unią Europejską. W: Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską - nadzieje, szanse, obawy. IV Kongres SERiA, Szczecin 1997. Red. L. Pałasz. TEXT, Szczecin: 255-265.

Pawlak J. (2001): Siła pociągowa w rolnictwie w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Zesz. Nauk. AR Krak. 377, Ses. Nauk. 78, t. 1: 283-292.

Polityka rolna. (1997) Red. B. Kożuch. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Published : 2002-12-31


Chomczuk, T. (2002). The Comparative Analysis of Ukrainian and Polish Agriculture. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(343), 53-70. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1066

Tatiana Chomczuk 
Państwowy Uniwersytet Agroekologiczny w Żytomierzu (Ukraina)  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.