Demographic Changes and Consumers Behaviours on the Bread MarketAbstract

Analysis of demographic changes occurring in Poland conducted in the present article shows trends and allows the consideration of demographic premises of the development and changes in behaviours of consumers on the bread market, i.e. of the product which takes priority place in the group of essential needs. Following demographic indicators were discussed: the size of Polish population, the rate of the fertility and mortalities, the age structure, average life expectancy, the household and the level of education. Appearing demographic trends allow forecasting the volume of demand for products. It was stated that on the bread market there will be changes of quantitative, genre as well as qualitative character that determine a challenge for enterprises of the bakery industry. 

Keywords

Bakery; Consumer behaviour; Demographic transformation

Berbeka J., 1998. Czynniki przestrzennego zróżnicowania konsumpcji żywności. Wieś i Roln. 4 (101), 40-54.

Cotte J., Wood Stacy L., 2004. Families and Innovative Consumer Behavior: A Triadic Analysis of Sibling and parental Influence. J. Consum. Res. 31, 78-86.

Deepchand K., 1997. Eating habits, The Scottish Health Survey. www.archive.offical-documents.co.uk./dokument/scottish/ehealth/shch3.html.

Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W., 1993. Consumer behaviour. The Drygen Press, Chicago.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2000. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa.

Goryńska-Goldmann E., 2010. Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce. Acta Sci. Pol. Oecon. 9 (1), 73-86.

Human Development Report. 2004. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. World Population Prospects: The 2004 Revision and World Urbanization Prospects: The 2003 Revision oraz UN (United Nations) 2003 r.

Iglehart R., 1993. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western Publics, New Yersey.

Jeżewska-Zychowicz M., 2004. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kowrygo B., 2000. Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce. Rozprawy naukowe i monografie. Wyd. SGGW, Warszawa.

Kowrygo B., 2003. Polityka wyżywienia w Polsce na początku XXI wieku. Przemysł Spożywczy 9, 14-18.

Kowrygo B., 2004. Europejski konsument - wyzwania dla nowoczesnej gospodarki żywnościowej. W: Problemy rolnictwa światowego. T. 9. Wyd. SGGW, Warszawa, 299-309.

Kowrygo B., Kutermankiewicz J., 2001. Starzenie się polskiego społeczeństwa. Przemysł Spożywczy 6, 6-8.

Mały rocznik statystyczny. 2003-2008. GUS, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2003-2030. 2004. GUS, Warszawa.

Prognoza ludności na lata 2008-2035. 2009. GUS, Warszawa.

Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. 2004. Red. E. Kieżel. PWE, Warszawa.

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 2002. www.stat.gov.pl.

Roszkowski W., 1997. Specyfika żywienia ludzi starszych. Przemysł Spożywczy 6, 11-13.

Rudnicki L., 2000. Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa.

Sfera społeczna w okresie transformacji - zjawiska i tendencje. 2002. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.

Solheim R., Mc Ewan J., 1996. Consumers investigation - Methods and Application. Przemysł Spożywczy 12, 6-9.

Szwacka-Salmonowicz J., 2003 Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Świtała M., 2005. Proces starzenia się a zachowania konsumentów. Handel wewnętrzny. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji 3 (5-6), 51-57.

Verbeke W., 2005. Consumer acceptance of functional foods: socio-demographic, cognitive and attitudinal determinants. Food Quality and Preference 16.

Wei Sheng-Chung, 2005. Consumers' Demographic Characteristics, Cognitive Ages and Innovativeness. Adv. Consum. Res. 32.

Woś J., 2003. Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka. Wyd. AE, Poznań.

Published : 2009-12-31


Goryńska-Goldmann, E. (2009). Demographic Changes and Consumers Behaviours on the Bread Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 59-69. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/969

Elżbieta Goryńska-Goldmann  gorynska-goldmann@up.poznan.pl
Poznan University of Life Sciences, Poland  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.