LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS


Abstract

This study attempts to assess the financial liquidityof fruit and vegetable producer groups and organizations.Based on static liquidity ratios, the analysis was used for a preliminaryassessment of the financial condition of the abovementionedeconomic operators in the context of forecastingtheir further market activity. Financial statements from 2012–2015 served as research material. The survey extended to 78groups and organizations of fruit and vegetable producers. Asshown by the results, most of the operators surveyed failed tomeet all the criteria of financial liquidity management. Theaverage and median values of current, quick and cash ratiossuggest that the operators face quite a high liquidity risk. Thiswas confirmed by the results of detailed studies which showedthat the liquidity ratios reported by ca. 60% of the operatorswere below the recommended optimum. Therefore, in the reportingperiod considered, such operators could be unable tomeet their liabilities as they fall due. This may pose a severethreat to their continued existence and further development.

Keywords

financial liquidity; producer groups; producer organizations; horticultural

Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2008). Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce [Factors Shaping the Level of the Financial Liquidity of Enterprises]. J. Agribus. Rural Dev., 2(8), 13–24 [in Polish].

Boguta, W. (Ed.). (2008). Organizacja i funkcjonowanie grup producentów rolnych [Organization and Functioning of Agricultural Producer Groups]. Warszawa: Kraj. Rada Spółdzielcza [in Polish].

Boratyńska, K. (2014). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw sektora spożywczego [Reasons of insolvency of food businesses]. In: E. Mączyńska (Ed.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne [Business bankruptcy. Selected economic and legal aspects] (pp. 127–136). Warszawa: Wyd. SGH [in Polish].

Camanzi, L., Malorgio, G., García Azcárate, T. (2009). The role of Producer Organizations in supply concentration and marketing: a comparison between European Countries in the fruit and vegetables sector. Retrieved June 30th 2017 from: http://ageconsearch.umn.edu

Chlebicka, A. (2011). Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych [Factors Affecting Success of Agricultural Producers Groups]. J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 31–39 [in Polish].

Cicirko, T. (2010). Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa [Basics Liquidity Management Companies]. Warszawa: SGH [in Polish].

Czernyszewicz, E., Pawlak, J. (2012). Integracja w ogrodnictwie-uwarunkowania, korzyści i bariery [Integration in Horticulture – Conditions, Benefits and Barriers]. In: E. Skrzypek (Ed.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach [Integrated management system in organizations] (pp. 313–332). Lublin: UMCS [in Polish].

Filipiak, T. (2013). Grupy producentów owoców i warzyw w Polsce [Producers Groups of Fruit and Vegetables in Poland]. Rocz. Nauk. SERiA, XV (6), 69–74 [in Polish].

Florek, J., Czerwińska-Kayzer, D. (2012). Kształtowanie płynności finansowej i wypłacalności w przedsiębiorstwach produkujących pasze [Evaluation of Liquidity and Gearing in Animal Feed Producing Enterprises]. ZN SGGW, Ser. Ekon. i Org. Gosp. Żywn. 97, 81–91 [in Polish].

Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej [Basics of Financial Analysis]. Warszawa: PWE [in Polish].

Kwiecień, A. (2015). Zarządzanie płynnością jako sposób na poprawę efektywności w zarządzaniu finansami [Liquidity management as a way to improve the efficiency in financial management]. ZN Uniw. Szczec. 854 Fin. Rynki Fin. Ubezp., 73, 39–46 [in Polish].

Makać, W., Urbanek-Krzysztofiak, D. (2004). Metody opisu statystycznego [Methods of Statistical Description]. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego [in Polish].

Mańko, S., Sobczyński, T., Sass, R. (2008). Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989–2005 [Changes in Balancing of Financial Liquidity in the European Union’s Agricultural Farms in the Years 1989–2005]. ZN SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn. 64, 5–22 [in Polish].

Nowak, A., Gąsior, R. (2017). Integracja pozioma producentów rolnych – możliwości i bariery [Horizontal Integration of Agricultural Producers – Possibilities and Barriers]. Ann. UMCS Lublin, LI, 1, H, 63–72 [in Polish].

Rogowski, W. (2015). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny [Reasons for Bankruptcies of Polish Companies. A Theoretical Aspect]. Stud. Prac. Kol. Zarz. Fin. Zesz. Nauk., 143, 119–154 [in Polish].

Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie [Financial Liquidity Management in an Enterprise]. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN [in Polish].

Sobczak, W., Jabłońska, L., Dziedzic, A. (2013). Korzyści członkostwa w grupie producentów owoców i warzyw w opinii ogrodników [Benefits of Membership in the Group of Fruit and Vegetable Producers in Their Opinion]. Rocz. Nauk. SERiA, XV(3), 306–311 [in Polish].

Strategia Krajowa dla Zrównoważonych Programów Operacyjnych Organizacji Producentów Owoców i Warzyw oraz Zrzeszeń Organizacji Producentów Owoców i Warzyw w Polsce na lata 2010–2017. [National Strategy for Sustainable Operational Programs of the Fruit and Vegetable Producers Organization and the Association of Fruit and Vegetable Producers Organizations in Poland for 2010–2017] (2016). Warszawa: MRiRW [in Polish].

Wasilewski, M. (2005). Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu [Financial Liquidity Strategy in Agribusiness Enterprises]. Rocz. Nauk. SERiA, VII (1), 269–277 [in Polish].

Woźniak, M. (Ed.). (2002). Statystyka ogólna [General Statistics]. Kraków: Wyd. AE w Krakowie [in Polish].

Zmarlicki, K., Brzozowski, P., Karmańska, M. (2013). Analiza SWOT warunków i czynników determinujących powstawanie grup producenckich. [SWOT Analysis of Conditions and Factors Determining the Formation of Producer Groups]. Skierniewice: Instytut Ogrodnictwa [in Polish].
Download

Published : 2018-12-31


Pawlak, J., Kopiński, Łukasz, Paszko, D., & Banach-Albińska, B. (2018). LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS. Journal of Agribusiness and Rural Development, 48(2), 205-212. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00402

Joanna Pawlak 
Łukasz Kopiński 
Dariusz Paszko 
Barbara Banach-Albińska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.