ADAPTATION PROCESSES IN AGRICULTURE VS. MARKET REQUIREMENTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES


Abstract

This paper presents changes in the structure of the national economy in Poland, mainly in the post-war period, manifested through a dramatic decline in the share of agricul- ture in the Gross Domestic Product (GDP) and employment and a decrease in household food expenses. However, this does not represent a decline in the importance of agriculture, which is the first link in the food economy. As a result of tech- nical and biological progress, the level of intensity of agricul- tural production and land productivity increased, which made it possible to satisfy food needs. Given that, attention started to be paid to other agricultural functions related to the protec- tion of the environment, including landscape. The economic objectives of farmers striving to further increase the level of production intensity and farm area (market and production scale) started competing with environmental protection ob- jectives. The purpose of this paper is to present agricultural production systems that differ in the degree of accounting for measures related to environmental protection. To this end, the following farming systems were evaluated: conventional, or- ganic, integrated and precision farming systems, taking into account the principles of the Common Agricultural Policy. The systems assume a holistic approach to the organization of farms and the commitment to circular economy. These expec- tations are met to the greatest extent by the organic farming system. However, this system will not dominate due to exist- ing limitations (in knowledge and markets). It is the integrated farming system that should prevail, as it makes it possible to the greatest extent to meet the farmers’ economic and social objectives while addressing the environmental protection ob- jectives. Also, the fulfillment of environmental objectives by farmers gives legitimacy to supporting their activities from the state budget.

Keywords

agriculture; farms; farming systems

Dominik, A. (2010). System rolnictwa precyzyjnego [Preci- sion farming system]. Radom: Centrum Doradztwa Rolni- czego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.

GUS (2017). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. [Characteristics of farms in 2016]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Grzega, U. (2015). Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012 [Income and consumption in households in Po- land and the European Union in 2004 and 2012]. Handel Wewn., 4, 124–134.

Fijoł-Adach, E. (2016). Systemy produkcji rolnej we współ- czesnym rolnictwie. IUNG. Pobrano z: http://iung.pl/SD/images/materialy/Systemy%20produkcji%20rolnej.pdf

Jezierski, A., Leszczyńska, C. (2003). Historia gospodarcza Polski [Polish economic history]. Warszawa: Key-Text.

Józwiak, W., Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2018). Gospodar- stwa pomocnicze a wykorzystanie ziemi rolniczej [Aux- iliary farms and the use of agricultural land]. Warszawa: IRWiR PAN.

Kluk, K. (1954). O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich [About agriculture, cereals, meadows, hop gardens, vineyards and farm plants]. Wrocław: Ossolineum.

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej [Code of Good Agricul- tural Practice] (2004). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, FAPA.

Krzyżanowski, J. (2018). Dywersyfikacja upraw jako środek ochrony gleby w krajach Unii Europejskiej – czy to właściwe rozwiązanie? [Crop diversification as a measure to protect soil in the European Union countries – is it the right solution?]. Maszynopis w Katedrze Ekonomiki Rol- nictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW w Warszawie.

Leśkiewicz, K. (2017). Produkcja żywności w gospodarce o zamkniętym obiegu – wybrane aspekty prawne [Food production in a circular economy – selected legal aspects]. Stud. Iurid. Lublin., XXVI, 1.

Majewski, E. (1996). Koncepcja systemu integrowanej pro- dukcji rolniczej [The concept of the integrated farming system]. Zagad. Ekon. Roln., 6, 39–55.

Majewski, E. (2002). Ekonomiczno-organizacyjne uwarun- kowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rol- niczej (SIPR) w Polsce [Economic and organizational constraints of the development of the Integrated Farming System in Poland]. Warszawa: Wyd. SGGW.

Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teo- ria a praktyka gospodarstw rolniczych [Sustainable devel- opment and sustainable agriculture – the theory and prac- tice]. Warszawa: Wyd. SGGW.

Manteuffel, R. (1984). Ekonomika i organizacja gospodar- stwa rolniczego [Economics and organization of a farm]. Warszawa: PWRiL.

Niewiadomski, W. (1993). Rolnictwo jutra [Agriculture of tomorrow]. In: Materiały z sympozjum „Biologiczne środowisko uprawne a zagrożenia chorobowe roślin” [Materials used at the conference “Biological crop envi- ronment and plant health risks”] (pp. 9–23). Olsztyn, ART.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015 i 2016 [Report on the organic farming condition in Poland in 2015 and 2016] (2017). Warszawa: IJHARS. Rtrieved from: https://www.teraz-srodowisko.pl/media/ pdf/aktualnosci/3861-raport-o-stanie-rolnictwa-ekologic-znego-w-polsce-w-latach-2015-2016.pdf

Reisch, E. (2002). Ekonomika rolnictwa [Agricultural Eco- nomics]. In: Stan i kierunki rozwoju nauk ekonomiczno-rolniczych z uwzględnieniem procesów integracji z Unią Europejską i procesów globalizacji [The status and direc- tions of the development of economic and agricultural sciences, taking into account processes of integration with the European Union and globalization processes]. War- szawa: Wyd. SGGW.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001 (Statistical Yearbook: Agriculture 2001) GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017 [Statistical Year- book: Agriculture 2017]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rocznik Statystyczny 1960 (1961). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Rozporządzenie MRiROW z 15 września 2017 r. zmieniają- ce rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach „Rol- nictwo ekologiczne” objętego PROW 2014–2020. [Regu- lation of the Minister of Agriculture and Rural Develop- ment of 15 September 2017 amending the Regulation on the Detailed Conditions and Procedure for Granting Fi- nancial Aid for “Organic Farming” under Rural Develop- ment Program for 2014–2020]. Dz. U z 2017 r. poz. 1775. retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe- tails.xsp?id=WDU20170001775

Runowski, H. (1996). Ograniczenia i szanse rolnictwa ekolo- gicznego [Limitations and opportunities of organic farm- ing]. Warszawa: Wyd. SGGW. Statistisches Jahrbuch über Ernährung Landwirtschafts und Forsten (2016). Münster: Landwirtschaftsverlag. The 2030 Agenda for Sustainable Development (2016). Re- trieved from: https://ec.europa.eu/europeaid/policies/ european-development-policy/2030-agenda-sustainable- development_en

Wigier, M. (2013). Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR [Model of Polish agri- culture development in the light of the effects of the imple- mentation of the CAP]. ZER, 5, 22–41.

Wójcicki, Z. (2008). Systemy produkcji rolniczej w Polsce [Farming systems in Poland). Infr. Ekol. Teren. Wiej, 2, 27–37.

Ziętara, W. (2012). Pozycja konkurencyjna polskich go- spodarstw rolnych w procesie integracji i globalizacji [Competitive position of Polish farms in the integration and globalization process]. J. Agribus. Rural Dev., 2(24), 297–308.

Ziętara, W. (2017). Pozycja konkurencyjna polskich go- spodarstw rolnych z uwzględnieniem typów rolniczych [Competitive position of Polish farms taking into account agricultural types]. Rocz. Nauk. SERiA, XIX, 3.
Download

Published : 2018-12-31


Ziętara, W. (2018). ADAPTATION PROCESSES IN AGRICULTURE VS. MARKET REQUIREMENTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES. Journal of Agribusiness and Rural Development, 50(4), 455-463. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00443

Wojciech Ziętara  Wojciech.Zietara@ierigz.waw.pl
Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Świętokrzyska 20 St., 00-002 Warszawa  Poland
https://orcid.org/0000-0002-3182-522X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.