Studia podyplomowe

„Edukacja przyrodniczo-leśna” Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych ochroną środowiska przyrodniczego i edukacją przyrodniczo – leśną. Dotyczy
to nie tylko leśników ale również nauczycieli, pracowników samorządów lokalnych, instruktorów harcerstwa. Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie problematyki edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji przyrodniczo leśnej. Odnosi się to zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i przede wszystkim instrumentalnej (praktycznej), możliwej do zastosowania
w praktyce. Ukończenie studiów pozwala uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego zakresu. Na różnych poziomach kształcenia prowadzone są różnorakie formy edukacji z tego zakresu. Problem jednak polega głównie na tym, że proces edukacji powinien obejmować nie tylko kształcenie, a więc przekazywanie wiadomości niezbędnych do zrozumienia wartości środowiska przyrodniczego, lecz również wychowanie, tj. oddziaływanie na człowieka w celu kształtowania jego świadomości, wykształcenia hierarchii wartości i postaw wobec tego środowiska. Powyższe uwarunkowania wymagają od osób zajmujących się zawodowo tymi zagadnieniami ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Różne są oczekiwania i potrzeby co do metod i treści kształcenia. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi niniejsza oferta.