Studia podyplomowe

Celem studiów jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki ogólnych podstaw organizacji i zarządzania oraz organizacji i zarządzania w leśnictwie
i ochronie przyrody.
Zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów mają na celu przede wszystkim poinformowanie słuchaczy o aktualnym stanie wiedzy na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodach i narzędziach możliwych do zastosowania w praktyce gospodarstwa leśnego i ochronie przyrody.