Publications

POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY`S PUBLICATIONS

1. "Phytopathologia Polonica"
Phytopathologia Polonica (1), Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 160, PWN Warszawa 1974
Phytopathologia Polonica II, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 198, PWN Warszawa 1978
Phytopathologia Polonica III, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 213, PWN Warszawa 1978
Phytopathologia Polonica IV, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 230, PWN Warszawa 1979
Phytopathologia Polonica V, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 250, PWN Warszawa 1981
Phytopathologia Polonica VI, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 275, PWN Warszawa 1983
Phytopathologia Polonica VII, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 289, PWN Warszawa 1984
Phytopathologia Polonica VIII, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 301, PWN Warszawa 1984
Phytopathologia Polonica IX, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 307, PWN Warszawa 1987
Phytopathologia Polonica X, Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 374, PWN Warszawa 1989

2.
Phytopathologia Polonica XII. Proceedings of the XXIIIrd Conference of Polish Plant Virologists and the 1st Symposium of Plant Viruses Section of the Polish Phytopathological Society, Warsaw, 19-20 September, 1991. Polish Academy of Science - Polish Phytopathological Society, Warsaw 1991, ss. 52.; price 1,- PLN

Scientific magazine [in english]
Phytopathologia Polonica 1 (XIII), Poznań 1991; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 2 (XIV), Poznań 1991; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 3 (XV), Poznań 1992; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 4 (XVI), Poznań 1992; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 5 (XVII), Poznań 1993; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 6 (XVIII), Poznań 1993; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 7 (XIX), Poznań 1994; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 8 (XX), Poznań 1994; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 9 (XXI), Poznań 1995; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 10 (XXII), Poznań 1995; price 6,- PLN
Phytopathologia Polonica 11, Poznań 1996; price 8,- PLN
Phytopathologia Polonica 12, Poznań 1996; price 8,- PLN
Phytopathologia Polonica 13, Poznań 1997; price 10,- PLN
Phytopathologia Polonica 14, Poznań 1997; price 10,- PLN
Phytopathologia Polonica 15, Poznań 1998; price 12,- PLN
Phytopathologia Polonica 16, Poznań 1998; price 12,- PLN
Phytopathologia Polonica 17, Poznań 1999; price 12,- PLN
Phytopathologia Polonica 18, Poznań 1999; price 15,- PLN
Phytopathologia Polonica 19, Poznań 2000; price 18,- PLN
Phytopathologia Polonica 20, Poznań 2000; price 18,- PLN

Twórcy polskiej fitopatologii. Red. J. Kochman, T. Majewski, K. Mańka. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1978, ss. 68.; price 3,- PLN

Environmental Biotic Factors in Integrated Plant Disease Control, Proceedings of 3rd Conference of European Foundation for Plant Pathology, Poznań, Poland, September 5-9, 1994, Red. M. Mańka, The Polish Phytopathological Society, Poznań 1995, ss. 646.; price 50,- PLN

Wykorzystanie metod biologicznych w ochronie roślin przed chorobami. Materiały z I Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin, Skierniewice 28-29 listopada 1991. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Skierniewice
1991, ss. 40.; sold

Płodozmian i zmianowanie w biologicznej ochronie roślin przed chorobami. Mikoryza endotroficzna jako element biologicznej ochrony roślin przed chorobami. Materiały z II i III Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 1992, ss. 55.; sold

Grzyby ryzosferowe a zdrowotność roślin. Materiały z IV Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Skierniewice 22-23 kwietnia 1993, Red. L.B. Orlikowski. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne i Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Skierniewice 1993, ss.42.; sold

Nowe kierunki badań nad ochroną roślin przed chorobami powodowanymi przez wirusy i inne czynniki chorobotwórcze. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zarząd Główny, Sekcję Wirusologiczną i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1992, ss. 44.; sold

Materiały z Sympozjum na temat: "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin", Olsztyn, 7-9 września 1993 r. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Akademia
Rolniczo-Techniczna im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn 1993, ss. 468.; price 10,- PLN

Rola mikroorganizmów i niektórych roślin w ochronie upraw przed grzybami chorobotwórczymi. Materiały z V Konferencji Sekcji Biologicznych Metod Ochrony Roślin przed Chorobami Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, Skierniewice, 21-22 kwietnia 1994 r. Red. L.B. Orlikowski. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Skierniewice 1994, ss. 92.; sold

Biological control of soil-borne and postharvest pathogens. Eds. L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. The Polish Phytopathological Society, Section of Biological Control of Plant Diseases, Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice 1995, ss. 159.; price 15,- PLN

Effectiveness of some microorganisms and plant extracts in the control of plant diseases. Eds L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. Section for Biological Control of Plant Diseases of The Polish Phytopathological Society, Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, 1996, ss. 208.; sold

Polskie nazwy chorób roślin uprawnych opracowane przez Sekcję Nazewnictwa Chorób Roślin pod przewodnictwem prof. dr hab. Zbigniewa Boreckiego. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1996, ss. 148.; price 14,- PLN

Choroby roślin a środowisko. Materiały z sympozjum naukowego połączonego z uczczeniem jubileuszu 50-lecia pracy w Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dr. Karola H. Mańki, członka rzeczywistego PAN. Poznań, 27-28 czerwca 1996. Red. M. Mańka, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Poznań 1996.; price 10,- PLN

Nowe kierunki w fitopatologii. Materiały z Sympozjum, Kraków, 11-13 września 1996. Red. M. Kowalik, S. Kowalski. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Oddział w Krakowie,
Kraków, ss. 434.; price 10,- PLN

Trichoderma spp., other microorganisms and plant extracts in plant diseases control. VIII Conference of the Section of Biological Control of Plant Diseases of The Polish Phytopathological Society, April 21-22, 1997, Eds L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, Poland, ss. 165.

Biological agents and their effectiveness in the control of plant pathogens. IX Conference of the Section for Biological Control of Plant Diseases, of The Polish Phytopathological Society, April 23-24, 1998, Skierniewice, Poland. Eds L.B. Orlikowski, Cz. Skrzypczak. Research Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice, ss. 202.

3.
Books

Gondek J., Kamieńska H., Turczyńska E. Katalog bibliograficzny polskich publikacji z zakresu fitopatologii. Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 1978, ss. 204. [Wydana po I Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTFit. w Krakowie w 1974 roku].; price 2,- PLN

Majewski T., 1982. Fitopatologia w działalności puławskich instytutów rolniczych. PWRiL, Poznań, ss. 43. [Wydana z okazji IV zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Lublinie w 1981 roku].; price 2,- PLN

65 lat fitopatologii w Wielkopolsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CLXXXI, Poznań 1988, ss. 203. [Zawiera pokłosie sympozjum zorganizowanego w 1984 roku w Zielonce koło Poznania].; price 4,- PLN

VI Zjazd PTFit. Bygdoszcz 1987. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zeszyty Naukowe Nr 159, Rolnictwo. Bydgoszcz 1990, ss. 151.
[Wydana z okazji VI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Bydgoszczy w 1987 roku].
Profilaktyka i terapia w szkółkach leśnych zagrożonych przez choroby infekcyjne. Materiały konferencji naukowo-technicznej 25-25 III 1998 Warszawa - Sękocin, ss. 97.; sold

4.
Within series: Plant diseases diagnostics

Borecki Z. Choroby drzew owocowych i roślin jagodowych. Diagnostyka chorób roślin. Wydawnictwo SGGW-AR Warszawa, 1990. ss. 196.; price 2,- PLN

Filipowicz A., Łacic B., Machowicz-Stefaniak Z., 1993. Diagnostyka chorób roślin warzywnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1993, ss. 97.; sold

Fiedorow Z., Weber Z., 1994. Diagnostyka chorób roślin. Choroby buraka i ziemniaka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1994, ss. 110.; price 3,50 PLN

Addresses of publishers:

Wydawnictwo AT-R Bydgoszcz,
ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

Wydawnictwo AR Poznań,
ul. Witosa 45, 61-693 Poznań

Wydawnictwo AR Lublin,
ul. Akademicka 13, 20-934 Lublin

Wydawnictwo SGGW Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166, 02-766 Warszawa

WBK S.A. III Oddział Poznań 10901359-3098-128-00-0
Św. Marcin 81, 60-961 Poznań
 

Book
Chemiczna metoda ochrony roślin drzewiastych przed chorobami - pozytywne aspekty i zagrożenia. Materiały z IV konferencji Sekcji Chorób Roślin Drzewiastych Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. Rogów - Skierniewice
5-7 lipca 2000. Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.; price 10,- PLN.

"Seed health as quality criterion" - międzynarodowa konferencja naukowa (Radzików 9-11.10.2000.), Sekcja Chorób Nasion Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Abstrakty.