part 4. - seed treatment

SEED TREATMENT

 1. ACHER T. 1980. Zaprawiarka do nasion. Owoce. Warz. Kwiaty. 6: 19-20, il.
 2. ADAMCZEWSKI K., JAŃCZAK C., MRÓWCZYŃSKI M. 1993. Program ochrony kukurydzy. Ochrona Roślin vol. 37 (9): 19-21. tab.
 3. ADAMCZEWSKI K., JAŃCZAK C., MRÓWCZYŃSKI M. 1993. Program ochrony grochu. Ochrona Roślin vol. 37 (10): 14-17. tab.
 4. ADAMCZEWSKI K., JAŃCZAK C., MRÓWCZYŃSKI M. 1993. Program ochrony koniczyny i lucerny. Ochrona Roślin vol. 37 (12): 10-12. tab.
 5. ADAMCZEWSKI K., JAŃCZAK C., MRÓWCZYŃSKI M. 1993. Program ochrony bobiku przed chorobami, szkodnikami i chwastami. Ochrona Roślin (6): 15-17. tab.
 6. ADAMCZYK K. 1957. Obserwacje nad występowaniem bakteriozy soi (Pseudomonas glycinae Coeper) i próby jej zwalczania za pomocą zaprawiania nasion. Biul. IOR 1: 15-22, tab. bibl. rez. sum.
 7. AGACIAK K., STEFANIAK H. 1965. Płynna zaprawa nasienna typu Panogen. Post. Nauk. Rol. 12 (1): 19-26 bibl.
 8. ANDRUSZEWSKA A., WYSAKOWSKA I. 1996. Możliwoć ochrony lnu przed fuzariozą przez zastosowanie zapraw do nasion z grupy triazoli. Nowe kierunki w fitopatologii. Materiały z Sympozjum, Kraków, 11-13 września 1996, Pol. Tow. Fitopatologiczne, Kraków: 183-186, tab. ryc., sum. bibl.
 9. ANDRUSZEWSKA A., WYSAKOWSKA I. 1998. Apron TZ 69 WS i Panoctine 300 LS-Zaprawy ograniczające występowanie fuzariozy lnu. Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 530-533. tab. bibl. sum.
 10. BABKIEWICZ M. 1993. Perhydrol jako dezynfektant nasion sosny pospolitej (Pinus silvestris L.) do dowiadczeń infekcyjnych. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 79-85.
 11. BAKUNIAK E. 1995. Śnieć cuchnąca w ataku. Ochrona Roślin 39 (5): 10.
 12. BAKUNIAK E., ZIMIŃSKA Z. 1979. Zaprawianie nasion zbóż jarych. Ochr. Rol. 2: 22.
 13. BALUL W., KŁOCZOWSKI Z. 1959. Dowiadczenia nad chemicznym zaprawianiem nasion dyni oleistej. Biul. IOR 4: 153-182. tab. rez. sum.
 14. BANASZAK H., JAŃCZAK C., MRÓWCZYŃSKI M., ROŻEJ A., IGNASZAK H., LEDÓCHOWSKI P., SZYMCZAK J. 1993. Program ochrony buraka cukrowego, pastewnego i nasiennego przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin vol. 37 (2): 13-18. tab.
 15. BARBACKA K. 1934. Wyniki badań nad wartością różnych zapraw przeciw nieci pszenic Tilletia tritici (Bjerk.) Win. Uprawa Rol. i Nawoż. 6 (55): 152-182, il.
 16. BARTNIK-KROBICKA I., ZUB J. 1958. Wpływ niektórych zapraw rtęciowych i bezrtęciowych na zdolność kiełkowania nasion i stan zdrowotny siewek grochu cukrowego w wietle wyników dwuletnich dowiadczeń. Biul. IOR 2: 39-56. il. tab. bibl. rez. sum.
 17. BEDNAREK-TOMALA J. 1961. Z dowiadczeń nad zwalczaniem głowni Ustilago perennas Rostrup. na rajgrasie wyniosłym (Arrhenatherum elatius L.) przy pomocy zaprawiania nasion. Rocz. Nauk Rol. ser. A. 83 (4): 929-958. il. bibl. rez. sum.
 18. BERBEĆ E. 1979. Zaprawianie nasion i granulaty w ochronie wschodów buraków przed szkodnikami. Ochr. Rol. 2: 9-10.
 19. BERENDT W., DOBRZAŃSKI A. 1979. Wpływ herbicydów stosowanych na fasolę i groch na tle zaprawiania nasion insektycydami i fungicydami. Biul. Warz. 23: 321-330. tab. bibl. rez. sum.
 20. BEYME B. 1973. Możliwoci zwalczania głowni pyłkowej jęczmienia (Ustilago nuda) metodami termofizycznymi i chemicznymi [w:] Polsko-Niemieckie Sympozjum Chem. Ochr. Zbóż. Kazimierz Dolny 26-30 marca: 2 Inst. Przem. Org.
 21. BIAŁKOWSKA H. 1973. Badania nad skutecznością zaprawiania nasion ogórków przeciwko kanciastej plamistoci lici Pseudomonas lachrymans E. F. Sm. et Br.) Carsner. Biul. Warz. 14: 309-318. il. tab. bibl. rez. sum.
 22. BŁASZCZAK W. 1956. Zwalczanie głowni owsa (Ustilago avanea Jeans., Ustilago levis Kell. et. Sw.) przy pomocy mokrych i suchych zapraw w latach 1953 i 1954. Pr. Kom. Nauk Roln. i Le. Wydz. Mat. Przyr. 3 (3): 119-154. il. tab. bibl. sum.
 23. BŁASZCZAK W., WEBER Z., GŁĘBCZYŃSKI E. 1978. Skuteczność czterech zapraw systemicznych w zwalczaniu głowni pyłkowej (Ustilago nuda Jeans.) i innych chorób jęczmienia jarego. Rocz. Nauk. Rol. Ser. E, 7 (2): 153-165, il. bibl. rez. sum.
 24. BŁASZKOWSKI J. 1994. The effect of foliar fungicides on the mycoflora seeds on Triticum aestivum . Acta Mycol. 29 (2): 141-145. tabl. bibl. sum.
 25. BŁAŻEJ J. 1991. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion na niektóre cechy morfologiczne i zdrowotność siewek soczewicy jadalnej (Lens esculenta Moench.). Mat. 31 Sesji Naukowej IOR. Część II-Postery. Poznań 1991: 284-289. il. tabl. bibl. sum.
 26. BŁAŻEJ J. 1996. Wpływ fungicydów na grzyby zasiedlające nasiona soczewicy jadalnej (Lens esculenta Moench.). Postępy w Ochronie Roślin vol. 36 (2): 174-176. il. bibl. sum.
 27. BŁOTNICKA K. 1983. Ocena laboratoryjna działania trzech zapraw nasiennych na grzyb Botrytis fabae Sard. przenoszonych z nasionami bobiku (Vicia faba L. var. minor Harz.). Biul. IHAR 150: 149-154. tab. bibl. rez. sum.
 28. BOGUSŁAWSKI W. 1960. Wstępne obserwacje nad występowaniem głowni zwykłej (Ustilago zeae Unger) na kukurydzy w zależnoci od terminu siewu, nawożenia preparatem torfowym Oxychum i sposobu zakażania. Biul. IOR10: 193-202, tab. bibl. rez. sum.
 29. BOGUSŁAWSKI W. 1967. Wstępne badania skuteczności zaprawiania nasienników cebuli przeciw szyjkowej zgniliźnie (Botrytis allii Munn.). Pr. Nauk. IOR 9 (1): 195-198, il. rez. sum.
 30. BOMBACH F. 1973. Obecny stan zaprawiania nasion w uprawie zbóż w NRD. [w:] Polsko-Niem. Sympozjum Chemicznej Ochrony Zbóż. Kazimierz Dolny 26-30 marca 1973: 1. Inst. Przem. Org.
 31. BYDLIŃSKA A. 1961. Wpływ niektórych czynników zewnętrznych na rozwój i wartość siewną katranu abisyńskiego (Crambe abyssinica Hochst.). Cz. III. Badania nad zachowaniem się mikroflory nasion poddanych zabiegom termiczno-chemicznym. Hod. Rol. Akl. i Nasien. 5 (5): 601-628. bibl. rez. sum.
 32. CHMIELEWSKI W., FILIPEK P. 1968. Wpływ zaprawiania nasion lnu i konopi Panogenem na roztocze (Tyrophagus patrescentiae Schrank, Acarus siro L.). Rocz. Nauk. Rol. Ser. A, 39: (4): 701-710, il. bibl.
 33. CHOINKA A., GORSKA-POCZOPKO J., WIŚNIEWSKI T., PTASZKOWA J. 1987. Nowa forma użytkowa preparatów Siarkol K i Zaprawa Funaben T. Mat. XXVII Sesji Nauk. IOR. Poznań 1987. Część II Postery. 143-147 tab. bibl. sum.
 34. CYBULSKA W. 1983. Równomiernoć pokrycia nasion zaprawą. Post. Nauk. Rol. 4: 115.
 35. CYBULSKA W. 1983. Pokrycie nasion zaprawą w procesie zaprawiania. Ochr. Ro. 7: 10-11.
 36. CZAPLICKI E. 1976. Zanikanie dichlorfosu (Nuwan 7) w czasie magazynowania nasion w pojemnikach zamkniętych. Hod. Ro. 6: 41-42.
 37. CZAPLICKI E. 1993. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji pestycydów (42). Ochrona Roślin vol. 37 (1): 21-22. tab.
 38. CZAPLICKI E. 1993. Zmiany w zakresie rejestracji pestycydów (43). Ochrona Roślin vol. 37 (2): 30.
 39. CZAPLICKI E. 1995. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (69). Ochrona Roślin 39 (4): 20-21.
 40. CZAPLICKI E. 1995. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (70). Ochrona Roślin 39 (5).
 41. CZAPLICKI E. 1995. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (72). Ochrona Roślin 39 (7): 17-19.
 42. CZAPLICKI E. 1996. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (80). Ochrona Roślin 40 (3): 12-16.
 43. CZAPLICKI E. 1997. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (84). Ochrona Roślin 41 (3): 23-27.
 44. CZAPLICKI E. 1997. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (85). Ochrona Roślin 41 (4/5): 91-94.
 45. CZAPLICKI E. 1997. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (86). Ochrona Roślin 41 (6): 19-22.
 46. CZAPLICKI E. 1997. Aktualne zmiany w zakresie rejestracji środków ochrony roślin (87). Ochrona Roślin 41 (7): 23-24.
 47. CZEMBOR E. 2000. Effect of Drechslera poae and fungicide Tilt on Kentucky bluegrass seed quality. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 39.
 48. CZYŻEWSKA S. 1958. Próby zwalczania czerni rzepakowej wywoływanej na rzepaku przez Alternaria brassicae (Berk) Sacc. przy pomocy zaprawiania nasion. Biul. IOR 3: 111-137, il. bibl. rez. sum.
 49. CZYŻEWSKA S. 1970. Zaprawianie nasion roślin warzywnych. Biul. IOR (3): 84-85.
 50. CZYŻEWSKA S. 1970. Zaprawianie nasion podstawowych warzyw. Hasło Ogrod.-Rol. (4): 118-119.
 51. CZYŻEWSKA S. 1985. Próby z zaprawianiem nasion marchwi. Ogrodnictwo 4: 10-14 tab. il. bibl.
 52. CZYŻEWSKA S., GRABIEC B., KŁOCZOWSKA T. 1967. Badania nad zwalczaniem altenariozy katranu abisyńskiego (Crambe abyssinica Hochst.) za pmocą zaprawiania materiału siewnego. Biul. IHAR 6: 127-145. tab. bibl. rez. sum.
 53. CZYŻEWSKA S., KŁOCZOWSKA T., ZARZYCKA H. 1958. Dowiadczenia z przedsiewnym zaprawianiem nasion maku. Biul. IHAR 2: 83-91, tab. il., bibl. rez. sum.
 54. CZYŻEWSKA S., LANGERAK C. J. 1987. Badania nad zaprawianiem nasion. Sekcja Chorób Nasiennych PTFN. (Plakat, nie publikowane).
 55. CZYŻEWSKA S., PIETKIEWICZ T. 1968. Wpływ zaprawiania nasion lnu na wysokoć plonów. Zesz. Inf. Inst. Przem. Włók. Poznań, 4 (1): 35-71, il. bibl.
 56. CZYŻEWSKA S., SKIERKOWSKA B., MURAS H. 1989. Wykrywanie mikroflory zaprawianych i inkrustowanych nasion kopru. Ochr. Rol. 10-11: 17-21.
 57. CZYŻEWSKA S., ZARZYCKA H. 1959. Z badań nad zaprawianiem nasion maku przeciwko Helminthosporium papaveris Hennings. Biul. IOR 4: 183-205. il. bibl. rez. sum.
 58. DAWISKIBA K. 1961. Zaprawy zbożowe. Hasło Ogrod.-Rol. 10: 384-385.
 59. DORNA H., TYLKOWSKA K., YUEHUA Z., STYPA M. Effect of priming and chemical or biological treatments on germination and fungal infestation of onion seeds. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 40.
 60. DRATH M. 1968. Zaprawianie jęczmienia i pszenicy przeciwko głowniom pyłkowym metodą beztlenową. Biul. IOR 40: 449-459.
 61. DRATH M. 1970. Dotychczasowy stan prac nad stosowaniem fizycznych metod przy zaprawianiu ziarna siewnego zbóż. Biul. PIMR, 1-10.
 62. DRATH M. 1973. Zwalczanie głowni pyłkowej jęczmienia za pomocą zapraw chemicznych. Biul. IPO 2: 21-30.
 63. DULSKA M. 1996. Powrót Zaprawy Nasiennej T Zawiesinowej do zaprawiania nasion zbóż ozimych. Ochrona Roślin 40 (7): 19.
 64. DZIĘCIOŁ R. 1985. Zaprawianie nasion. Działkowiec 1985 (3): 19.
 65. FIEDUSZKO M. 1927. Wpływ rozmaitych środków do zaprawiania ziarna na jego kiełkowanie. Rocz. Nauk Rol. i Leśn. 18: 1-21. res. bibl.
 66. FILIPOWICZ A. 1988. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion na wzrost i plonowanie łubinu żółtego. Ochr. Ro. 11/12: 11-12. tab.
 67. FILIPOWICZ A. 1989. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion na liczebnoć i plonowanie łubinu wąskolistnego. Ochr. Ro. 10-11: 17-21.
 68. FILIPOWICZ A. 1993. Stosowanie środków ochrony roślin w uprawach rzepaku ozimego w latach 1989 - 1992. Ochrona Roślin vol. 37 (2): 9-10. tab.
 69. FILIPOWICZ A., SOCZYŃSKI: 1997. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion na plonowanie i wzrost bobiku (Vicia fabae L. var. minor Harz.). Postępy w Ochronie Roślin vol. 37 (2): 269-272. tab. bibl. sum.
 70. GARBOWSKI L. 1913. Wygrzewanie nasion buraczanych. Burak 3: 1-7.
 71. GARBOWSKI L., LESZCZENKO P. 1925. Dowiadczenia z zaprawianiem nasion zbóż przeciwko grzybkom głowniowym. Rocz. Nauk. Rol. Tech. 14 (1): 44-56.
 72. GARBOWSKI L., LESZCZENKO P. 1927. Zaprawianie nasion buraczanych, jako rodek walki z chwocikiem buraczanym (Cercospora beticola Sacc.). Gaz. Cukrownicza. 61: 613-619.
 73. GARBOWSKI L., LESZCZENKO P. 1928. Wyniki trzyletnich prób z zaprawianiem pszenicy przeciw nieci cuchnącej (Tilletia tritici Wint.). Prace Wydz. Chor. Rol. w Bydgoszczy, PINGW 5: 1-18. tab. res.
 74. GARBOWSKI L., LESZCZENKO P. 1929. Dowiadczenia z zaprawianiem nasion. Prace Wydz. Chor. Rol. w Bydgoszczy, PINGW 8: 1-43. il. bibl. res.
 75. GONDEK J., GÓJ H. 1973. Wpływ zaprawiania nasion fasoli szparagowej na stopień porażenia jej przez antraknozę fasoli. Biul. Reg. Zesz. Upow. Post., Dz. Ochr. Rol. 210: 8. tab.
 76. GONDEK J., GÓJ H., KURZAWIŃSKI J. 1974. Zastosowanie nowych fungicydów w walce z antraknozą fasoli Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. et. Magn.). Biul. Reg. Zesz. Upow. Post., Dz. Ochr. Rol. 216: 12. il.
 77. GOOS M. 1965. Pamiętajmy o zaprawianiu nasion warzyw. Hasło Ogrod.-Rol. 3: 96.
 78. GORSKA-POCZOPKO J. 1957. Porównanie skuteczności 15 zapraw suchych w zwalczaniu nieci cuchnącej pszenicy Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. Biul. IOR 1: 41-49. tab. bibl. rez. sum.
 79. GORSKA-POCZOPKO J. 1958. Wypróbowanie działania nowych zapraw polskiej produkcji Fungitox T i Fungitox OR w zwalczaniu nieci cuchnącej pszenicy. Biul. IOR 2: 113-126. tab. bibl. rez. sum.
 80. GORSKA-POCZOPKO J. 1962. Wstępne badania nad możliwocią zwalczania głowni pyłkowej pszenicy i jęczmienia nowymi metodami. Biul. IOR 14: 43-61. il. bibl. rez. sum.
 81. GORSKA-POCZOPKO J. 1972. Z badań nad chemicznym zwalczaniem głowni pyłkowych pszenicy i jęczmienia. Biul. IOR 52: 211-215. tab. bibl. res. sum.
 82. GORSKA-POCZOPKO J. 1974. Próby wykorzystania pochodnych o-fenylenodwuaminy w preparatach kombinowanych do zaprawiania nasion zbóż. Biul. IPO 2: 57-68. il. bibl.
 83. GORSKA-POCZOPKO J., CHOINKA A., ŁĄCKI J., STEC M. 1971. Nowe aspekty zaprawiania nasion. Biul. IPO 50: 369-394. tab. bibl. rez. sum.
 84. GORSKA-POCZOPKO J., MIERNIK J., PTASZKOWA J. 1984. Aktualna sytuacja w produkcji i stosowaniu zapraw nasiennych. Materiały XXIV Sesji Naukowej IOR Poznań IOR 1984: 155-166. il. tab. bibl. rez. sum.
 85. GRALA B., JAZDON J., MUSIAŁ W. 1993. Koszty chemicznej ochrony rzepaku ozimego w 1992 r. Ochrona Roślin vol. 37 (2): 5-8. tab.
 86. GRZYBOWSKA T. 1986. Patogenicznoć i zwalczanie dwóch izolatów grzybów z rodzaju Fusarium występujących na tymianku właciwym (Thymus vulgaris L.). Rocz. Nauk Rol. E 16 (2): 43-52. tab. bibl. rez. sum.
 87. JACZEWSKA A., KOTARSKA M., SULIGA H. 1990. Efektywnoć nowych zapraw nasiennych do zwalczania chorób jęczmienia jarego. Mat. 30 Sesji Naukowej IOR. Część II-Postery. Poznań 1990:161-163. tabl. sum.
 88. JAGIELSKI A. 1965. Wpływ zapraw rtęciowych na kiełkowanie nasion pszenicy. Biul. IOR 31: 147-159. tab. bibl. rez. sum.
 89. JAGIELSKI A. 1969. Wyniki dwuletnich badań nad skutecznością działania nowych zapraw nasiennych przeciwko nieci cuchnącej pszenicy. (Tilletia tritici Wint.). Biul. IOR 45: 51-55, il. rez. sum.
 90. JAGIELSKI A. 1971. Przydatność Voronitu i niektórych innych zapraw do zwalczania nieci cuchnącej pszenicy (Tilletia tritici Wint.). Biul. IOR 48: 61-66, il., bibl., rez., sum.
 91. JAGIELSKI A. 1973. Badania nad skutecznością niektórych nowoczesnych fungicydów bezrtęciowych do zwalczania chorób zbóż. Polsko-Niemieckie Sympozjum Chemicznej Ochrony Zbóż. Inst. Przem. Org. 2.
 92. JAGIELSKI A., KLICZA A. 1963. Przyczepnoć zapraw krajowych. Biul. IOR 31: 147-159, il., rez., sum.
 93. JAGIELSKI A., KLICZOWA K. 1970. Przydatność Voronitu i niektórych innych zapraw do zwalczania pleni niegowej żyta. Biul. IOR 47: 257-266.
 94. JAGIELSKI A., KLICZOWA K. 1971. Przydatność Voronitu i niektórych innych zapraw do zwalczania pleni niegowej żyta (II rok badań) 1969-1970. Biul. IOR 50: 207-213, il. rez. sum.
 95. JAJOR E., WAŁKOWSKI T. 1996. Porażenie odmian rzepaku przez choroby grzybowe w aspekcie wybranych czynników agrotechnicznych. Postępy w Ochronie Roślin vol. 36 (2): 192-194. sum.
 96. JANAS R., ROBAK J. 1999. Wpływ wybranych fungicydów zastosowanych na plantacji nasiennej cebuli na zdrowotność nasion. Postępy w Ochronie Roślin vol. 39 (2): 902-904. tab. bibl. sum.
 97. JANAS R., SZAFIROWSKA A. 2000. Development of mycoflora during matriconditioning of onion seeds. International Seed Health Conference PTFiT, Seed health as Quality Criterion; Radzików 9-11 October 2000: 41.
 98. JANAS R., WOYKE H., SOKOŁOWSKA A. 1996. Wpływ zaprawiania nasion marchwi mieszaniną pestycydów na ich zasiedlanie przez mikroflorę. Postępy w Ochronie Roślin vol. 36 (2): 134-136. tab. sum.
 99. JANKOWSKI F., FLORCZAK K. 1960. Przyczynek do badań nad termiczną metodą odkażania nasion tytoniu. Rocz. Nauk. Rol. Tech. Ser. A, 81 (4): 757-774, il. bibl. rez. sum.
 100. JANKOWSKI F., FLORCZAK K. 1962. Dalsze badania nad termiczną metodą dezynfekcji nasion tytoniu. Rocz. Nauk. Rol. Tech. Ser. A, 86 (2): 221238.
 101. JAŃCZAK C. 1997. Zalecanie ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi na rok 1997. Ochrona Roślin 41 (2): 7-20. tabl.
 102. JAŃCZAK C., JANKOWSKA M. 1991. Choroby grzybowe rzepaku ozimego w Polsce. Ochrona Roślin 35 (9): 8-9.
 103. JAŃCZAK C., TURKIEWICZ A. 1991. Zaprawianie ziarna siewnego zbóż. Ochrona Roślin 35 (5-6): 7-8. tab.
 104. JAROWAJA N. 1974. Zgorzel siewek buraka cukrowego. Biul. IOR. Wyniki badań nad pestycydami w 1972 r.: 18.
 105. JAROWAJA N. 1975. Skuteczność działania nowych zapraw bezrtęciowych przeciw zgorzeli siewek buraków cukrowych. Cz. I. Gaz. Cukrownicza, 10: 245-248.
 106. JAROWAJA N. 1975. Skuteczność działania nowych zapraw bezrtęciowych przeciw zgorzeli siewek buraków cukrowych. Cz. II. Gaz. Cukrownicza 11: 263-266.
 107. JAROWAJA N. 1978. Przechowywanie zaprawionych nasion buraków cukrowych. Inst. Przem. Cukrown. Warszawa (druk wewn. VII) 2/1978, 2-11. 1979, 2-7. 1980, 2-7.
 108. JAROWAJA N. 1981. Nowe zaprawy przeciw zgorzeli siewek buraków cukrowych 1977-1980. Gaz. Cukrownicza 5-6: 127-128.
 109. JUSZCZAK M. 1987. Koszty zaprawiania ziarna siewnego zbóż w Polsce w latach 1976-1984. Pr. Naukowe IOR 29 (2): 151-159. Poznań 1988. il. tabl. bibl. rez. sum.
 110. JUSZCZAK M., WONY J. 1991. Nakłady na chemiczną ochronę pszenicy ozimej w województwie poznańskim. Ochrona Roślin 35 (5-6): 8-9. tab.
 111. KLIMACH A.,NARKIEWICZ-JODKO M. 1984/85. Wpływ zapraw nasiennych na żywotnoć i mikoflorę ziarna pszenicy jarej przechowywanego bez dostępu powietrza. Organika. Pr. Nauk. Inst. Przem. Org.: 63-75.
 112. KŁOCZOWSKA T., CZYŻEWSKA S. 1958. Dowiadczenia z przedsiewnym zaprawianiem nasion maku. Biul. IHAR 2: 83-91, tab. bibl.
 113. KŁOCZOWSKI Z., BALUL W. 1958. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion dyni oleistej na wschody i zdrowotność siewek. Biul. IHAR 2: 74-82, tab. bibl.
 114. KOCHMAN J. 1946. Zaprawiajmy nasiona. Chłopska Gospodarka 2 (3): 53-54.
 115. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., CHMIELIŃSKA M. 1974. Owies. Ustilago avenae . Głownia pyłkowa owsa. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin (nlb.), Wyniki badań nad pestycydami w roku 1972,cz. I: 6-7.
 116. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., CHMIELIŃSKA M. 1974. Owies. Wpływ zapraw na kiełkowanie nasion. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin (nlb.). Wyniki badań nad pestycydami w roku 1972,cz. I: 8.
 117. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., SZPONDER M. 1974. Pszenica. Wpływ zapraw na kiełkowanie nasion. Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin (nlb.). Wyniki badań nad pestycydami w roku 1972,cz. I: 4.
 118. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., SZPONDER M. 1974. Pszenica. Tilletia caries . Śnieć cuchnąca pszenicy. Biuletyn IOR (nlb.). Wyniki badań nad pestycydami w roku 1972,cz. I: 2-3.
 119. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., SZPONDER M. 1975. Proso. Ustilago panici miliacei, głownia prosa. Biuletyn IOR (nlb.). Wyniki badań nad pestycydami w roku 1973: 30.
 120. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., SZPONDER M. 1975. Pszenica. Tilletia caries , nieć cuchnąca pszenicy. Biuletyn IOR (nlb.). Wyniki badań nad pestycydami w roku 1973: 26.
 121. KOCHMAN J., TOMALA-BEDNAREK J. W., SZPONDER M. 1975. Pszenica. Tilletia caries, nieć cuchnąca pszenicy i Ustilago tritici , głownia pyłkowa pszenicy. Biuletyn IOR (nlb.). Wyniki badań nad pestycydami w roku 1973: 27-28.
 122. KORBAS M., STANISZEWSKA H. 1991. Choroby podstawy źdźbła pszenżyta i ich wczesne rozpoznawanie. Ochrona Roślin 35 (5-6): 13-15. ill.
 123. KOŚCIK B., KOWALCZYK-JUŚKO A. 1998. Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników rzepaku w południowo-wschodniej Polsce. Postępy w Ochronie Roślin vol. 38 (2): 637-639. tab. bibl. sum.
 124. KOTLIŃSKI: 1997. Zaprawianie nasion roślin warzywnych. Postępy w Ochronie Roślin vol. 37 (1): 194-201. il. bibl. sum.
 125. KOTLIŃSKI S., STRUSZCZYK H. 1988. Inkrustacja nasion- nowa technika zaprawiania zwiększająca efektywnoć i bezpieczeństwo ochrony roślin. Materiały XXVIII Sesji Nauk. IOR, Poznań IOR cz. I.: 165-175, tab. bibl. rez. sum.
 126. KOTLIŃSKI S., STRUSZCZYK H. 1988. Polikrust-polski preparat do inkrustowania nasion. Mat. 28 Sesji Naukowej IOR. Część II - Postery. Poznań 1988: 279-285. il. bibl. sum.
 127. KRASSOWSKA W., TRZEBIŃSKI J. 1921. Wpływ odkażania ziarn pszenicy różnymi preparatami chemicznymi na występowanie w kłosach nieci (Tilletia ). Pamiętnik PINGW Puławy 1: 205-210. res.
 128. KRASSOWSKA W., TRZEBIŃSKI J. 1921. Wpływ odkażania ziarna prosa na występowanie głowni (Ustilago panici miliacei Wtr.). Pamiętnik PINGW Puławy 1: 211-212.
 129. KRASSOWSKA W., TRZEBIŃSKI J. 1924. Wpływ odkażania ziarna prosa na występowanie głowni (Ustilago pancici miliacei Wtr.). Pamiętnik PINGW Puławy 5: 273-276.
 130. KRASSOWSKA W., TRZEBIŃSKI J. 1924. Wpływ odkażania ziarna pszenicy różnymi preparatami chemicznymi na występowanie w kłosach nieci (Tilletia ). Pamiętnik PINGW Puławy 5: 277-293.
 131. KRYSZTAŁOWSKA H. 1957. Wpływ zaprawiania nasion na plony lnu. Pr. Inst. Włók. Łyk. 2: 1-10.
 132. KUBAJAK A. 1986. Zaprawianie musi być kompleksowe. Hasło Ogrod. 11: 13.
 133. KUBIAK K. 1995. Vitavax 200 FS - płynny koncentrat zawiesinowy do zaprawiania materiału siewnego. Ochrona Roślin 39 (8): 14.
 134. KUBIAK K., KORBAS M. 1996. Możliwoć zwalczania nieci cuchnącej pszenicy. Postępy w Ochronie Roślin vol. 36 (2): 212-214. tab. sum.
 135. KUĆMIERZ J., MAZUR W. 1982. Chemiczne zaprawianie nasion w walce z chorobami grzybowymi grochu. Owoce. Warz. Kwiaty 5: 10-13.
 136. KUDELKA: 1880. Wpływ półprocentowego siarczanu miedzi na nieć i ziarno zbóż. Gazeta Roln. 14.
 137. LESZCZENKO P. 1932. Dowiadczenia z nowymi środkami do zaprawiania nasion zbóż przeciw grzybkom głowniowym. Pr. Wydz. Ch. Ro. PINGW w Bydgoszczy 11: 77-86. il. tab. res.
 138. LESZCZENKO P. 1933. Zaprawianie nasion zbóż przeciwko grzybkom głowniowym. Gaz. Rol. 12: 12 bibl.
 139. LESZCZENKO P. 1938. Wpływ nawożenia gleby i zaprawianie nasion na porażenie kukurydzy głownią Ustilago maydis Tul. Rocz. Ochr. Ro. 5 (3): 18-26.
 140. LESZCZENKO P. 1938. Badania nowych środków do zaprawiania zbóż przeciw grzybkom głowniowym. Rocz. Ochr. Ro. 5 (4): 103-108.
 141. LISOWICZ F. 1983. Skuteczność nowych zapraw nasiennych w zwalczaniu chorób porażających kiełki i hamujących wschody kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 275: 59-69.
 142. LISOWICZ F. 1995. Najważniejsze choroby kukurydzy w Małopolsce. Ochrona Roślin 39 (2): 10-11. tabl.
 143. ŁACICOWA B. 1960. Próby zwalczania czerni krzyżowych na kapucie abisyńskiej (Crambe abyssinica Hochst.) metodą zaprawiania termicznego nasion. Rocz. Nauk. Rol. Tech. Ser. A, 81 (2): 465-481. tab. bibl. rez. sum.
 144. ŁACICOWA B. 1981. Zaprawianie fungicydami systemicznymi nasion fasoli przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby. Ochr. Ro. 9: 5-7.
 145. ŁACICOWA B. 1982. Zaprawianie fungicydami systemicznymi ziarna jęczmienia jarego porażonego przez Helminthosporium sorokinianum. Ochrona Roślin 6: 6-9.
 146. ŁACICOWA B. 1998. Choroby podsuszkowe jęczmienia jarego i sposoby ograniczania ich występowania. Ochrona Roślin 42 (12): 13-14.
 147. ŁACICOWA B., PIĘTA D. 1985. The effectiveness of bean seed dressing with systemic fungicides against diseases caused by certain fungi. Rocz. Nauk Rol. Ser. E, 11 (1-2): 51-62. il. tab. bibl. rez. stresz. sum.
 148. ŁACICOWA B., PIĘTA D. 1988. Skuteczność zaprawiania fungicydami nasion niektórych gatunków kwiatów. Rocz. Nauk Rol. Seria E. 18: 179-189. il. tabl. bibl. sum.
 149. ŁACICOWA B., PIĘTA D. 1990. Skuteczność zaprawiania nasion fasoli Trichoderma koningii Oud i Gliocladium catenulatum Gliman et Abbott w warunkach zagrożenia chorobowego przez grzyby przeżywające w glebie. Phytopatologia Polonica 11: 16-24.
 150. ŁĄCKI J. 1983. Zaprawianie nasion w skrzyni nasiennej siewnika zbożowego. Ochr. Ro. 7: 21-23.
 151. MACIAS W. 1964. Kilka słów o zaprawianiu nasion. Hasło Ogrod.-Rol. 3: 73.
 152. MACIAS W. 1966. Zaprawianie nasion warzyw. Hasło Ogrod.-Rol. 3: 83-84.
 153. MACIAS W. 1970 Badania nad zaprawianiem nasion fasoli. Biul. Warz. 11: 195-210. il. bibl. rez. sum.
 154. MACIAS W. 1970 Wstępne badania przydatnoci zapraw nasiennych zawierających insektycydy i fungicydy w uprawie fasoli i grochu. Biul. Warz. 11: 177-193. il. rez. sum.
 155. MACIAS W. 1998. Wyniki badań nad zwalczaniem zielonej mozaiki ogórka. Nowoci Warzywnicze z. 32: 25-31. tabl.
 156. MACIAS W., DUTKIEWICZ L., MACIEJEWSKA Z. 1969. Wpływ kilku nowych fungicydów na kiełkowanie nasion oraz na wzrost i rozwój siewek ogórka. Biul. Warz. 10: 127-138. tab. bibl. rez. sum.
 157. MAŃKA K., GIERCZAK M., BURKOT-KLONOWA L., PRZEZBÓRSKI A. 1971. Próby zwalczania zgorzeli siewek sosny zwyczajnej za pomocą preparatów Ceresan i Cynkotox. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 127: 75-86 bibl. rez. sum.
 158. MARCINKOWSKA J., SCHOELLENBERGER M. 1981. Przydatność wybranych fungicydów do zaprawiania nasion soi. Rocz. Nauk. Rocz. Ser. E, 9 (2): 55-64. tab. bibl. rez. sum.
 159. MIERNIK J., STEC M., GORSKA-POCZOPKO J. 1967. Badania nad aktywnocią grzybobójczą preparatów kombinowanych. Biul. IOR. 36: 201-220. tab. bibl. rez. sum.
 160. MIERNIK J., GORSKA-POCZOPKO J. 1976. Nowe zaprawy nasienne przeznaczone dla zbóż, buraków i innych upraw. Ochr. Ro. 20 (8): 3-4.
 161. MIKSIEWICZ M. 1959. Prace nad kombinowanymi preparatami do zaprawiania ziarna kukurydzy. Biul. IOR 5: 181-207, il. bibl. rez. sum.
 162. MILLER F. 1979. Uwagi w sprawie zaprawiania nasion krajowym zestawem: zaprawiarka P 202 + mieszalnik zapraw zawiesinowych P 204. Ochr. Ro. 8: 12-15.
 163. MRÓWCZYŃSKI M., NEUMAN J. 1997. Zaprawy nasienne-tendencje i perspektywy. Ochrona Roślin 41 (3): 20-22. il. tabl.
 164. MRUGAS D., MRÓWCZYŃSKI M. 1998. Zaprawianie nasion i jesienna ochrona rzepaku przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin 42 (8): 14-15. tabl.
 165. NARKIEWICZ-JODKO J. 1985. Skuteczność zaprawiania nasion insektycydami w zwalczaniu szkodników warzyw. Materiały XXV Sesji Nauk. IOR, Poznań IOR: 401-414. tab. bibl. rez. sum.
 166. NARKIEWICZ-JODKO J., MACIAS W. 1981. O czym należy pamiętać przy zaprawianiu nasion roślin warzywnych. Owoce. Warz. Kwiaty 1: 10-11.
 167. NARKIEWICZ-JODKO M. 1990. Wpływ zapraw nasiennych na wartość siewną i mikoflorę przechowywanych nasion grochu. Biul. IHAR 173-174: 201-203.
 168. NARKIEWICZ-JODKO M. 1991. Możliwoci przechowywania zaprawianych nasion grochu (Pisum sativum L.). Biul. IHAR 180: 131-143.
 169. NAWROCKA B., NARKIEWICZ-JODKO J., SZWEJDA J., BRZESKI M., ROBAK J., RONDOMAŃSKI W. 1993. Program ochrony warzyw korzeniowych (burak ćwikłowy, marchew, pietruszka, seler) przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin 37 (1): 15-17. tab.
 170. NOWICKI B. 1986. Zaprawianie nasion roślin warzywnych przeciwko patogenom grzybowym. Owoce, Warz., Kwiaty 4: 7-8.
 171. NOWICKI B. 1987. Zwalczanie zgorzeli siewek roślin warzywnych. Owoce, Warz., Kwiaty 2: 10-11.
 172. ORLIKOWSKI L. B. 1995. IV Konferencja na temat Biologicznej Ochrony Roślin przed patogenami. Ochrona Roślin 39 (8): 17-18.
 173. ORŁOWSKA J. 1960. Dowiadczenia nad skutecznością zapraw do odkażania nasion buraka cukrowego. Wyd. Przem. Lekkiego i Spożyw. Warszawa 1960.
 174. ORŁOWSKA J. 1965. Ustalenie skuteczności grzybobójczych zapraw nasiennych. Gaz. Cukrownicza 21.
 175. ORŁOWSKA J. 1966. Zaprawianie nasion buraków. Ochr. Ro. 4: 10-12.
 176. OSIŃSKA B., PISZCZEK J., SZYMCZAK-NOWAK J. 1987. Aktualne możliwoci ochrony plantacji buraka przed zgorzelą siewek. Ochr. Ro. 6: 3-5, tab. bibl.
 177. PAŁOSZ T., MRÓWCZYŃSKI M., JAŃCZAK C. 1993. Program ochrony rzepaku ozimego przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin vol. 37 (1): 12-14. tab.
 178. PĘDZIŃSKI M., SYDOREK P. 1986. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion grochu konserwowego na zdolność kiełkowania. Hod. Ro. 1-3: 27-33, il. tab.
 179. PIETKIEWICZ T. 1946. Zaprawianie ziarna siewnego. Wiadomoci Korespondenta Rolnego GUS 9 (3): 4-5.
 180. PIETKIEWICZ T. 1947. Zaprawianie nasion warzyw. Chłopska Gospodarka 3 (4): 83-84.
 181. PIETKIEWICZ T. 1949. Przed jesiennym zaprawianiem ziarna. Wiadomoci Korespondenta Rolnego GUS 12 (9): 3-4.
 182. PIETKIEWICZ T. 1949. Zwalczanie chorób zbóż. Poradnik Rolnika. Kalendarz na rok 1949. Wyd. tygodnik "Chłopska Droga", Warszawa: 68-70.
 183. PIETKIEWICZ T. 1949. Zaprawa mokra czy sucha? Gazeta Rolnicza-Chłopi 5 (8): 11.
 184. PIETKIEWICZ T. 1958. Badania nad zaprawianiem nasion jako środkiem walki z głównymi chorobami lnu. Biul. Hod. Sel. Rol. 5-6: 58-97, il. bibl. rez. sum.
 185. PIETKIEWICZ T., CZYŻEWSKA S. 1960 a. Wpływ zaprawiania nasion na infekcję lnu przez grzyby z rodzaju Fusarium . Pr. Nauk. Inst. Ochr. Rol. 2 (2): 35-79, il. bibl. rez. sum.
 186. PIETKIEWICZ T., CZYŻEWSKA S. 1960. Wpływ zaprawiania nasion na infekcję siewek lnu przez grzyby Colletotrichum lini Manns et Bolley. Rocz. Nauk Rocz. Ser. A, 81 (3): 671-710, tab. rys., bibl. rez. sum.
 187. PIETKIEWICZ T., KŁOCZOWSKA T. 1958. Dowiadczenia z chemicznym zaprawianiem nasion lnów oleistych w latach 1954-1956. Biul. IHAR 2: 101-109, tab. bibl.
 188. PIETKIEWICZ T., PIETRZYK T. 1948. Zaprawianie nasion. Chłopska Droga 4 (8): 8.
 189. PIĘTA D. 1993. Zaprawianie nasion fasoli wielokwiatowej (Phaseolus coccineus L.) bakteriami antagonistycznymi przeciwko grzybom przeżywającym w glebie. Materiały z Sympozjum "Biotyczne środowisko uprawne a zagrożenie chorobowe roślin". Olsztyn 7-9 września 1993. VII Walne Zgromadzenie PTFiT: 349-355.
 190. PIĘTA D., SŁOTWIŃSKI J. 1991. Wpływ chemicznego zaprawiania ziarna na zdrowotność siewek jęczmienia jarego. Ochrona Roślin 35 (5-6): 15-16. tab.
 191. PISAREK M., STOMPOR-CHRZAN E., BŁAŻEJ J. 1997. Oddziaływanie chemicznych i roślinnych zapraw na patogeniczną mykoflorę nasion bobiku. Materiały z Sympozjum "Fitopatologia wczoraj, dziś i jutro", Warszawa 23-24 września 1997: 97.
 192. PISZCZEK J. J. 1986. Preparaty chemiczne do zaprawiania nasion buraka cukrowego i ich skuteczność. Ochr. Ro. 1: 6-8, tab., bibl.
 193. PODGÓRSKA B. 1995. Zaprawianie ziarna siewnego zbóż sto lat temu i dzisiaj. Ochrona Roślin 39 (11): 4-5.
 194. POHOSKA I. 1960. Pomylmy wczeniej o nasionach i o ich zaprawianiu. Hasło Ogrod. -Rol. 3: 94-96.
 195. POHOSKA I. 1961. Zaprawiamy nasiona przed siewem, jeli chcemy mieć zdrowe i obfite plony. Hasło Ogrod. -Rol. 1: 24-25.
 196. POKACKA Z. 1991. Choroby lici pszenżyta. Ochrona Roślin 35 (5-6): 11-13.
 197. POKACKA Z., JAŃCZAK C., RUSZKOWSKA M. 1991. Opracowanie kompleksowych programów ochrony na przykładzie ochrony zbóż. Mat. 31 Sesji Naukowej IOR. Część I-Referaty. Poznań 1991: 30-38. bibl. sum.
 198. PRĄDZYŃSKA K. 1937. Dowiadczenia z zaprawianiem nasion fasoli przeciwko Gleosporium lindemuthianum Sacc. et Magn. Rocz. Ochr. Rol. 4 (4): 1-8. il. tab.
 199. PTASZKOWSKA J., BAKUNIAK E., TUROS-BIERNACKA M., MOLIŃSKI Z. T. 1999. Tribenoks 330 FS-Zaprawa grzybobójcza do zaprawiania ziarna zbóż. Postępy w Ochronie Roślin vol. 9 (2): 864-867. il. sum.
 200. ROBAK J. 1998. Integrowana ochrona ogórka przed mączniakiem rzekomym. Nowoci Warzywnicze vol. 32: 37-41. tabl.
 201. ROBAK J., MACIAS W. 1995. Choroby cebuli i ich zwalczanie. Nowoci Warzywnicze z. 26: 39-44. tabl. bibl.
 202. ROBAK J., RONDOMAŃSKI W., MACIAS W., SOBOLEWSKI J., NARKIEWICZ-JODKO J., SZWEJDA J., NAWROCKA B. 1993. Program ochrony ogórka, pomidora i cukinii przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin 37 (5): 14-17. tab.
 203. ROMANKOW W., BARANOWSKI T., ZARZYCKA K. 1972. Wyniki badań nad oceną przydatnoci zaprawy nasiennej T zawiesinowej do zaprawiania nasion fasoli. Biul. IOR 54: 209.
 204. RONDOMAŃSKI W. 1959. Zaprawianie nasion kapusty suchymi zaprawami. Biul. Warzyw. 4: 437-450, il. bibl. rez. sum.
 205. ROUPPERT K. 1931. Głownie i niecie oraz walka z nimi przez zaprawianie (bejcowanie). Kraków, Stacja Ochrony Roślin: 5. il.
 206. ROŻEJ A., WNĘKOWSKI: 1979. Skuteczność nowych zapraw bezrtęciowych w zwalczaniu zgorzeli siewek buraka cukrowego. Materiały XIX Sesji Naukowej IOR, Poznań IOR: 173-184. il. tab. bibl. rez. sum.
 207. SANIEWSKA A. 1991. Wpływ przedsiewnego zaprawiania nasion na kiełkowanie i wzrost astra chińskiego. Ochrona Roślin 35 (2-3): 23-24. tab.
 208. SAWARYN Z. 1958. Badania nad gatunkami Fusarium wywołującymi więdnięcie grochu i próby zwalczania choroby, za pomocą zaprawiania nasion i terminów siewów. Biul. IOR 3: 185-198, tab. rez. sum.
 209. SAWARYN Z. 1961. Badania nad gatunkami Fusarium wywołującymi więdnięcie grochu i próby zwalczania choroby, za pomocą zaprawiania nasion i terminów siewów. Cz. II. Biul. IOR 13: 207-224, tab. bibl. rez. sum.
 210. SKONECZNA K. 1981. Nowe preparaty: Zaprawa nasienna GTS, Gamatox płynny, Rospin 25 EC, Torque 50, Alav 85, Ethrel. Ochr. Ro. 10: 22-24.
 211. SKONECZNA K. 1995. Nowe preparaty (40), Dithane 455: C. produkcji firmy Rohm and Haas (USA). Ochrona Roślin 39 (12): 11-12.
 212. SMÓŁKO E. 1951. Zaprawiajmy nasiona warzyw. Działkowiec 3 (2): 3-5.
 213. SOBOLEWSKI J. 1997. Kompleksowa ochrona pomidora przed chorobami bakteryjnymi. Nowoci Warzywnicze z. 30: 53-54. bibl.
 214. STEC M. 1972. Przydatność różnych fungicydów do zwalczania niektórych chorób zgorzelowych roślin warzywnych. Biul. Warz. 13: 204-205.
 215. STEC M. 1973. Zaprawiaj nasiona. Warszawa wyd. 4. il. (ulotka).
 216. STEC M., ŚWIĘCH T. 1967. Ocena aktywnoci biologicznej nowosyntezowanej zaprawy typu Panogen - zaprawa nasienna płynna. Biul. Inst. Przem. Org. 2: 11-18.
 217. STEC M., ŁASZCZ E. 1968. Badania nad aktywnocią grzybobójczą różnych zapraw. Pestycydy. Biul. Inst. Przem. Org. 2: 85-91. tab. bibl.
 218. STEC M., KLIMACH A., GÓRECKI K. 1972. Zaprawy nasienne w zwalczaniu chorób zgorzelowych buraków. Pestycydy. Biul. Inst. Przem. Org. 3: 65-74. tab. bibl.
 219. STEFANIAK H., GORSKA-POCZOPKO J. 1965. Jeszcze o płynnej zaprawie nasiennej typu Panogen. Ochr. Ro. 7: 11-12.
 220. STOBIECKI T. 1974. Nowoczesne kierunki zaprawiania nasion. Biul. IOR 57: 49-66.
 221. SZERSZEŃ J., NOWICKI B. 1974. Wpływ zaprawiania nasion grochu różnymi zaprawami z uwzględnieniem różnej wilgotności nasion i różnych długoci okresów ich magazynowania. Zeszyty Naukowe AR Warszawa, Ogrodnictwo 8: 77-92.
 222. SZWEJDA J., NARKIEWICZ-JODKO J., NAWROCKA B., BRZESKI M., RONDOMAŃSKI W., ROBAK J., ŚLUSARSKI C. 1993. Program ochrony warzyw kapustnych przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin 37 (3): 14-17. tab.
 223. SZWEJDA J., NARKIEWICZ-JODKO J., NAWROCKA B., ROBAK J., SOBOLEWSKI J., RONDOMAŃSKI W. 1993. Program ochrony warzyw strączkowych przed chorobami i szkodnikami. Ochrona Roślin 37 (4): 34-37. tab.
 224. TOMALA-BEDNAREK J. 1961. Z dowiadczeń nad zwalczaniem głowni Ustilago perennans Rostrup na rajgrasie wyniosłym (Arrhenatherum elatius L.) przy pomocy zaprawiania nasion. Rocz. Nauk Rol. Ser. A, 83 (4): 929-959, il. bibl. rez. sum.
 225. TOMALA-BEDNAREK J. 1963. Zaprawa nasienna R. Plon 22 (7): 12.
 226. TOMALA-BEDNAREK J. 1977. Jęczmień jary. Ustilago nuda. Głownia pyłkowa jęczmienia. Biuletyn IOR (nlb.), Wyniki badań nad pestycydami w roku 1974: 35.
 227. TOMALA-BEDNAREK J. 1977. Proso. Ustilago panici-miliacei . Głownia prosa. Biuletyn IOR (nlb.), Wyniki badań nad pestycydami w roku 1974: 36.
 228. TOMALA-BEDNAREK J. 1977. Pszenica jara. Tilletia caries . Śnieć cuchnąca pszenicy. Biuletyn IOR (nlb.), Wyniki badań nad pestycydami w roku 1974: 33-34.
 229. TOMALA-BEDNAREK J. 1978. Zwalczanie głowni rajgrasu wyniosłego (Ustilago perennas Rostr.) przy pomocy ochronnych i nowoczesnych systemicznych zapraw nasiennych. Chemiczne metody ochrony roślin przed chorobami. Streszczenie referatów. Skierniewice 12-14. IX. 1978. (wyd.) Komitet Ochrony Roślin PAN i Pol. Tow. Fitopatologiczne. Skierniewice: 3-4.
 230. TOMALA-BEDNAREK J. 1983. Zwalczanie głowni rajgrasu wyniosłego za pomocą ochronnych i nowoczesnych systemicznych zapraw nasiennych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 275: 31-45.
 231. TOMALA-BEDNAREK J. 1985. Zwalczanie głowni pyłkowej jęczmienia i głowni pyłkowej pszenicy w Polsce za pomocą nowoczesnych systemicznych zapraw nasiennych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 301 (1984): 175-192.
 232. TOMALA-BEDNAREK J., KOCHMAN J. 1985. Zwalczanie głowni prosa (Sphacelotheca panici-milliacei (Pers.) Bub.) w Polsce za pomocą zapobiegawczych i nowoczesnych systemicznych zapraw nasiennych. Rocz. Nauk Rol. Ser. E. 11 (1-): 77-89. tab. bibl. rez. sum.
 233. TOMASZKIEWICZ H. 1968. Zaprawianie nasion ogórków. Owoce, Warz., Kwiaty 3: 7-8.
 234. TRZEBIŃSKI J. 1920. Grzyby głowniowe zbóż i ich zwalczanie. Gaz. Rol. Warszawa 60: 641-645.
 235. TRZEBIŃSKI J. 1931. Odkażanie (zaprawianie) ziarna zbóż przeciw nieci i głowni. Tyg. Rol.: 3.
 236. TRZEBIŃSKI J. 1934. Zaprawianie nasion zbóż suchymi zaprawami. Dow. Stacji Ochr. Ro. w Wilnie 1928-1930. Ibid. 18: 3-4.
 237. TYLKOWSKA K., KRYŚLAK K. 1986. Zaprawianie nasion marchwi przeciw Alternaria radicina . Pozn. Tow. Prz. Nauk Wyd. Nauk. Rol. i Leśn. 61: 249-261. tab. bibl. sum.
 238. WACHOWIAK M. 1984. Czy zaprawiarki do nasion są konieczne. Ochr. Ro. 8: 16-17.
 239. WARGOCKI M. 1981. Co z zaprawiarkami i organizacją zaprawiania nasion. Ochr. Ro. 10: 16-18.
 240. WARGOCKI M. 1983. Czy tylko problem w maszynach do zaprawiania. Ochr. Ro. 7: 23-24.
 241. WARGOCKI M. 1987. Zaprawianie materiału siewnego. Ochr. Ro. 1: 19-20. il.
 242. WERNER M., KWAŚNA H. 1997. Choroby ozdobnych roślin iglastych. Ochrona Roślin 41: 10-12.
 243. WIŚNIEWSKI P. 1929. Wpływ kwasu octowego na zwalczanie głowni prosa i na kiełkowanie ziarna prosa. Rocz. Nauk Rol. 22: 363-378.
 244. WITKOWSKI W., WITKOWSKA D. 1960. Porównanie skuteczności działania krajowej zaprawy Fungitox OR z zaprawami zagranicznymi przeciwko nieci cuchnącej pszenicy (Tilletia tritici Wint.). Biul. IOR 8: 179-190 tab. bibl. rez. sum.
 245. WITKOWSKI W., WITKOWSKA D. 1962. Wyniki dowiadczenia polowego nad skutecznością działania zapraw nasiennych typu Panogen przeciwko Tilletia tritici Wint. Biul. IOR 14: 137-149. il. tab. bibl. rez. sum.
 246. WOJDYNA L. 1980. Zaprawianie nasion - początkiem i podstawą ochrony zbóż. Ochr. Ro. 7: 7-8.
 247. WOYKE H. W. 1989. Wpływ zaprawiania nasion grochu zielonego w obrocie na ich zdrowotność i zdolność kiełkowania. Ochr. Rol. 10-11: 12-15.
 248. ZAKRZEWSKA E. 1986. Mikroflora nasion bobiku i ocena laboratoryjna działania trzech zapraw nasiennych na grzyb Ascochyta fabae Speg. Materiały XXVI Sesji Naukowej IOR. Poznań IOR 1986. Cz. I: 249-261. il. bibl. rez. sum.
 249. ZAKRZEWSKA E. 1995. Wpływ Benlate T na ograniczenie występowania chorób na bobiku oraz na plon nasion. Mat. XXXV Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin. Część II: 244-247.
 250. ZALESKI K. 1932. Chemiczne zwalczanie grzybków głowniowatych zbóż ze szczególnym uwzględnieniem nieci cuchnącej pszenicy. Nawozy Sztuczne. vol. 4 nr. 7: 155-158.
 251. ZALESKI K. 1932. Skuteczność zaprawiania zbóż w wietle dowiadczeń krajowych i zagranicznych z lat ostatnich. Nawozy Sztuczne. vol. 4 nr. 9.
 252. ZALESKI K. 1932. Skuteczność zaprawiania zbóż w wietle dowiadczeń niemieckich z lat ostatnich. Nawozy Sztuczne. vol. 4 nr. 10-11.
 253. ZALESKI K. 1933. Problem zaprawiania ziarna siewnego zbóż w Polsce. Nawozy Sztuczne. vol. 4 nr. 1.
 254. ZALESKI K., DORYWALSKI J. 1935. Dwuletnie dowiadczenia polowe z zaprawami nad zwalczaniem nieci cuchnącej u pszenicy ozimej Edel-Epp (z lat 1932/33 i 1933/34). Rocz. Nauk Rol. i Leśn. 35 (3): 444-453.
 255. ZALESKI K., GRELA T. 1957. Dwuletnie dowiadczenia porównawcze z kilkoma nowymi zaprawami na zwalczanie nieci pszenicznej w latach 1948/49 i 1949/50. Prace Komisji Nauk Rol. i Leśn. 3/7: 235-249.
 256. ZALESKI K., GRELA T., HORÓWNA W. 1950. Dwuletnie dowiadczenia porównawcze z kilkoma nowymi zaprawami na zwalczanie nieci pszenicznej (Tilletia tritici) w latach 1948-49 i 1949-50. Prace Komisji Nauk Roln. i Leśn. Wydz. Mat.-Przyr. PTPN 3 (7): 235-249. bibl. rez. sum.
 257. ZAMORSKI C., MILCZAREK K. 1978. Wpływ zapraw na kiełkowanie nasion roślin ozdobnych. Acta Agrobotanica 30 (2) (1977): 335-340.
 258. ZARZYCKA H. 1968. Badania skuteczności działania preparatu F-50 do zwalczania chorób lnu. Pr. Inst. Przem. Włók. 15: 83-94, il. bibl. rez. sum.
 259. ZARZYCKA H. 1971. Zaprawianie nasion - jedną z podstawowych metod zwalczania chorób lnu. Poradnik Plantatora Roślin Włókn.-Ochr. Lnu i Konopi: 13-16.
 260. ZARZYCKA H. 1972. Zaprawianie nasion i inne sposoby zapobiegania obniżenia wartości użytkowej nasion lnu i konopi oraz instrukcja stosowania zaprawiania nasion lnu i konopi. Materiały z Krajowej Narady Agrotechn. w Lublinie z 1972. 03. 23.
 261. ZARZYCKA H. 1977. Fungicydy systemiczne w walce z chorobami lnu. Biul. IOR Mat. 17 Sesji Nauk. IOR. Poznań IOR: 251-276.
 262. ZARZYCKA H. 1977. Skuteczność preparatów systemicznych w odkażaniu nasion lnu. Pr. Nauk. IPO, Organika: 201-215.
 263. ZARZYCKA H. 1977. Zapobieganie infekcji glebowej lnu przez grzyby z rodzaju Fusarium przy pomocy zaprawiania nasion. Acta Agrobot. 30 (2): 317-333.
 264. ZARZYCKA H. 1978. Wpływ zaprawiania preparatami systemicznymi na wartość siewną nasion lnu. Ochr. Ro. 2: 18-19.
 265. ZGÓRKIEWICZ A. 1972. Synteza wyników dowiadczeń nad skutecznością działania zapraw nasiennych w zwalczaniu głowni (Ustilago perennans Rostr.) rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius L.). Biul. IOR. 54: 561-564.
 266. ZGÓRKIEWICZ A. 1980. Głownia rajgrasu wyniosłego i jej zwalczanie przez zaprawianie nasion zaprawami bezrtęciowymi. Ochr. Ro. 6: 8-9.
 267. ZIMIŃSKA Z., BAKUNIAK E. 1984. Wpływ warunków przechowywania zaprawionych nasion pszenicy jarej na ich siłę rostową. Mat. XXIV Sesji Nauk. IOR Poznań IOR: 361-371. il. tab. bibl. rez. sum.
 268. ZIOMBRA M. 1980. Przygotowanie nasion roślin warzywnych do siewu. Owoce, Warz., Kwiaty 2: 8-9. il.