SP Zarządzanie Ryzykiem

Studium Podyplomowe Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring

Organizator Studiów Podyplomowych

Termin: październik 2020 – czerwiec 2021

Nabór do 15 września 2020 r.

Koszty: 5 000,00 zł brutto 2 semestry.

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring
Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 71A
60-625 Poznań
tel. (61) 848 7754
http://www.up.poznan.pl

Kierownik Studium Podyplomowego
prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Jelonek
e-mail: tomasz.jelonek@up.poznan.pl

Tel.: 600 077 368

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie zakresu tematycznego nierealizowanego w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu. Są to zarówno pracownicy zatrudnieni w administracji państwowej różnego szczebla jak i w sektorze prywatnym.

Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy biologii, prawa, leśnictwa, ochrony środowiska, arborystyki, inżynierii.

Cele kształcenia obejmują nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

1. Oceny ryzyka w otoczeniu drzew na podstawie:

- analizy cech morfologicznych drzew pod kątem ich stabilności;

- identyfikacji wad drewna, grzybów oraz owadów wraz z określeniem ich wpływu na stan zdrowotny i statykę drzewa;

- stosowania dostępnych metod i narzędzi diagnostycznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

2. Zarządzania drzewami niebezpiecznymi, w tym:

- znajomość elementów prawa dotyczących odpowiedzialności i obowiązków właścicieli i zarządców;

- sporządzania dokumentacji i wniosków;

- zasad pielęgnacji i usuwania drzew niebezpiecznych,

- zasad postępowania z drzewami niebezpiecznymi objętymi ochroną konserwatorską.

Wykładowcy na studiach stanowią najlepszą kadrę zarówno naukowców jak i praktyków i ekspertów w różnych dziedzinach. Zakres studiów jest interdyscyplinarny i utylitarny ponieważ łączy w sobie wiedzę z zakresu systematyki, fizjologii, statyki drzew, a także prawo, diagnostykę, pielęgnację oraz monitoring drzew ze szczególnym uwzględnieniem drzew uznanych za niebezpieczne.