Projekty badawcze - Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej

Projekty badawcze

 • Poprawa jakości produktów z mleka koziego w tym wartości odżywczej poprzez dodatek soków roślinnych. 2023-2024
 • Wpływ polimeryzacji białek serwatkowych na właściwości fizykochemiczne i reologiczne sera maślankowego. 2022-2023
 • Związek sprodukcji sera heceńskiego ze Śląskiem. 2022-2023
 • Analiza wpływu morfologii mikrocząsteczek na stan jakościowy suszonych rozpyłowo owoców z zastosowaiem uczenia maszynowego i głębokiego. 2022-2023
 • Projektowanie jakości, wartości odżywczej i cech prozdrowotnych produktów mleczarskich oraz sparametryzowanie modelu zachowania ich konsumentów. 2021
 • Ocena jakości innowacyjnych produktów mleczarskich na bazie mleka fermentowanego przy udziale bakterii probiotycznych i z dodatkiem substancji biologicznie czynnych. 2020
 • Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków. 2018-2021
 • Analiza właściwości fizyko-chemicznych i żywieniowych jogurtów probiotycznych wytworzonych w oparciu o modyfikacje procesu technologicznego prowadzące do redukcji immunoreaktywności białek mleka krowiego oraz z mleka koniowatych w aspekcie CMPA. 2020
 • Projektowanie jakości i optymalizacja warunków wytwarzania produktów z mleka koziego o zwiększonej zawartości składników bioaktywnych. 2019
 • Ocena trwałości kefiru zawierającego galaktooligosacharydy (GOS), otrzymanego z mieszaniny mleka koziego i jego permeatu po procesie MF/UF. 2019
 • Determinanty stabilności cieplnej i punktu krioskopowego mieszaniny mleka koziego i jego permeatu po mikrofiltracji (MF/UF) będącej innowacyjnym surowcem do produkcji kefiru. 2018
 • Ocena jakości i właściwości prozdrowotnych produktów mleczarskich.2018
 • Charakterystyka stabilności matrycy kazeiny i potencjału antyoksydacyjnego produktów mleczarskich wytworzonych w procesach fermentacyjnych. 2018
 • Wpływ polimeryzacji białek serwatkowych na parametry reologiczne jogurtu probiotycznego, w tym stabilność matrycy kazeinowo-albuminowo-globulinowej. 2018
 • Projektowanie jakości i warunków wytwarzania mleka fermentowanego o zwiększonej wartości prozdrowotnej. 2017
 • Technologiczne uwarunkowania syntezy kwasu 2-hydroksypropanowego w mleku fermentowanym. 2017
 • Ocena potencjału antyoksydacyjnego jogurtu probiotycznego z dodatkiem polimeryzowanych białek serwatkowych. 2017
 • Ocena stanu jakościowego suszonego rozpyłowo soku truskawkowego z wykorzystaniem nowoczesnej techniki wspomagania komputerową analizą obrazu, modelowaniem neuronowym oraz sygnałem akustycznym. 2017

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszelkie prawa zastrzeżone | Administrator strony: Paulina Bielska | Script logo
Przeczytaj Politykę Cookies w UP w Poznaniu