Copyright 2021 - Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców

Nauczyciele akademiccy i doktoranci Katedry, prowadzą zajęcia dla studentów macierzystego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, w ramach 8 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia: zootechnika (specjalność: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich oraz animal production management – specjalność anglojęzyczna), biologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria, biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo. Do głównych przedmiotów prowadzonych w ramach w/w kierunków studiów należą: hodowla i użytkowanie zwierząt (bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz, zwierząt futerkowych, drobiu), proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, hodowla zachowawcza zwierząt, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo, higiena mleka, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, diagnostyka ultradźwiękowa i komputerowa analiza obrazu. Zajęcia dydaktyczne są ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Sprzyja temu szeroka współpraca z przodującymi gospodarstwami hodowlanymi i zakładami przetwórstwa żywności. Ponadto, lokalizacja Katedry w Złotnikach, w sąsiedztwie gospodarstwa doświadczalnego Uczelni utrzymującego m.in. trzodę chlewną, owce, kozy oraz króliki, pozwala na prowadzenie ćwiczeń praktycznych w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami.

Pracownicy Katedry współpracują z uzdolnionymi studentami w ramach Koła Naukowego Zootechników i Biologów. Studentów zachęcamy do przygotowywania prac dyplomowych w naszej Katedrze. Prace magisterskie wykonane pod opieką naszych pracowników są często wyróżniane i nagradzane w konkursach, m.in. Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, co świadczy o ich jakości i jest wyrazem uznania dla umiejętności i wkładu pracy magistrantów i ich opiekunów.

Wszystkich studentów zachęcamy do zapoznania się z programami wykładów i ćwiczeń oraz z regulaminem zajęć.