Vol 53 No 3 (2019):


Articles

Amurtiya Michael, Abdu Karniliyus Tashikalma, David Chinda Maurice, Ahmadu Abubakar Tafida
233–241
Karolina Sowa, Bartłomiej Bajan
243–255
Wojciech Kazimierz Ziętara, Marek Zieliński
281–290