Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen UnionAbstract

Mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten im Mai 2004 werden die Disparitäten zwischen den Ländern, aber auch zwischen den Regionen in der Europäischen Union um einiges größer werden. Es betrifft sowohl Beschäftigung nach Sektor, Arbeitslosenquote als auch Pro-Kopf-BIP. Es wird die Regionaldifferenzierung auf der Grundlage von diesen Kennzahlen zusammen für alle Regionen, sowie getrennt für jedes Land der Gemeinschaft bestimmt.

Keywords

Regional diversity; Employment; National economy; Unemployment rate; Gross domestic product (GDP)

Borowiec J., 1999. Polityka makroekonomiczna a konkurencyjność regionów Unii Europejskiej. In: Konkurencyjność regionów. Hrsg. M. Klamut. Wyd. AE, Wrocław.

Czykier-Wierzba D., 1997. Problemy poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. Probl. Integr. Roln. 4, 39-48.

Duczkowska-Małysz K., 1996. Regionalne aspekty polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Roln. 1, 90, 64-72.

Duczkowska-Piasecka M., 1996. Doświadczenia krajów Unii Europejskiej w sferze polityki regionalnej. Wieś i Roln. 1, 90, 73-80.

Erster Zwischenbericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, 2002. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel.

Europäische Kommission. 2002. Eurostat.

Europäische Kommission. 2004. Eurostat.

Grosse T.G., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Góra M., Walewski M., 2002. Bezrobocie równowagi w Polsce - wstępna analiza i próba oszacowania. Polska Gospodarka. Tendencje - oceny - prognozy 4 (15).

Hidebrandt A., 2001. Zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. Wspólnoty Europejskie 10, 122, 33-43.

Kabaj M., 2003. Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce. Jak utworzyć 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010 roku. In: Materiał z posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej, Warszawa.

Klamut M., 1999. Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski. In: Konkurencyjność regionów. Hrsg. M. Klamut. Wyd. AE, Wrocław.

Kołodziejczak M., 2002. Stopień zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce i w Niemczech. In: Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu. Hrsg. W. Poczta. Wyd. AR, Poznań.

Kołodziejczak W., 2006. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Masz. Pr. dokt. Kat. Ekon. Gosp. Żywn., AR Poznań.

Kołodziejczak W., Wysocki F., 2007. Bezrobocie równowagi i rzeczywiste w Polsce i na wsi w latach 1992-2004. Wieś i Roln. 1, 134, 75-100.

Kozak M., Pyszkowski A., 2000. Uwarunkowania rozwoju regionalnego Polski i podstawowe dylematy polskiej polityki regionalnej. In: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Hrsg. M. Klamut, L. Cybulski. Wyd. AE, Wrocław.

Lira J., Poczta W., Wysocki F., 2001. Próba pomiaru przestrzennego zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania (na przykładzie województwa wielkopolskiego). Zesz. Nauk. WSHiU Pozn. 2.

Marciniak S., 2001. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mierosławska A., Lidke D., 2001. Regionalne dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. IERiGŻ, Warszawa.

Mroczek W., 1997. Struktura gospodarki i handel Unii europejskiej z krajami trzecimi w latach 90. In: Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. Hrsg. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Wyd. IKiCHZ, Warszawa.

Okuniewski J., 1996. Zróżnicowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Probl. Integr. Roln. 2, 96, 5-21.

Pałasz L., 2000. Bezrobocie w strategii rozwoju obszarów wiejskich. Rocz. Nauk. SERiA 2, 4.

Rudnicki M., 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-finansowe. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

Socha M., Sztanderska U., 2002. Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Sosnowska B., 2002. Poziom i struktura bezrobocia na wsi polskiej. In: Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. Hrsg. S. Urban. Pr. Nauk. AE Wroc. 941.

Szlachta J., 1999. Polska polityka regionalna w aspekcie polityki Unii Europejskiej. Wieś i Roln. 3, 104, 59-76.

Wilczyński W., 2003. Determinanty problemów rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej. In: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych. Mater. Symp. Nauk. AE z dnia 6 grudnia 2002, Poznań.

Woś B., 2000. Struktury terytorialne w proeuropejskiej polityce integralnej. Rozwiązania systemowe w Austrii. In: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Hrsg. M. Klamut, L. Cybulski. Wyd. AE, Wrocław.

Zweiter Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. 2001. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel.

Published : 2008-12-31


Poczta, W., & Kołodziejczak, M. (2008). Sozialökonomische Regionaldifferenzierung der Landwirtschaft in der Europäischen Union. Journal of Agribusiness and Rural Development, 7(1), 123-140. Retrieved from https://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/856

Walenty Poczta  poczta@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Małgorzata Kołodziejczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>