Changes in the Level And Structure of Utilisation of Services in Polish and German Agriculture in 1998-2012Abstract

The aim of the paper was to present the differences in the level and structure of utilisation of services in Polish and German agriculture. An attempt to define the factors influencing these values was also done. The research covered the share of agricultural services, veterinary expenses and financial intermediation services in intermediate consumption, the value of the studied services per 1 hectare of agricultural land, 1 AWU or 1 DJP, as well as services absorptivity of agricultural production. It was proved that although a significant difference between the role of these services in Poland and Germany still exists, in many cases in 2012 it was not so considerable as in 1998. It can be also assumed that further absorption of funds from the European Union will stimulate investment processes in Polish agriculture, and progressive improvement in utilisation of services by Polish agriculture.

Keywords

Agricultural services; Animal husbandry; Financial intermediation

Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2000, 2001, 2005, 2012. http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/index_en.htm [dostęp: 14.01.2014].

Bożyk P., 2008. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka. PWE, Warszawa.

Chechelski P., Grochowska R., Wigier M., 2012. Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Program Wieloletni 2011-2014, nr 42. IERiGŻ, Warszawa.

Chmielecki R., 2006. Die künftige Mechanisierung der polnischen Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Erfahrungen mit Kooperationen. Dissertation der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen.

Józwiak W., Ziętara W., 2013. Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość. W: Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. A. Kowalski, M. Wigier, M. Bułkowska. Program Wieloletni 2011-2014, nr 91. IERiGŻ, Warszawa, 36-47.

Kalińska J., Wrzaszcz T., 2006. Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa w Polsce. W: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym. Raport Programu Wieloletniego nr 43. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9-20.

Kołodziejczak M., 2010. Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim. Zesz. Nauk. SGGW, Seria Problemy Rolnictwa Światowego 10 (XXV), 2, 41-48.

Kołodziejczak M., 2013. Korzystanie z usług w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W: Materiały kongresowe, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa, http://www.kongres.pte.pl/kongres/publikacje-kongresowe.html [dostęp: 7.02.2014].

Kołodziejczak M., 2014. Die Rolle der Dienstleistungen in der polnischen und deutschen Landwirtschaft vor dem Hintergrund der EU-27. Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e.V., Bd. 49, Berlin.

Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Pawlak K., 2010. Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne sektora usług w Unii Europejskiej. Hand. Wewn. 4-5 (327-328), 85-92.

Notatka informacyjna Głównego Urzędu statystycznego w sprawie rewizji rachunków narodowych za lata 1995-2004 oraz produkt krajowy brutto w III kwartale 2005 r. 2005. GUS, Warszawa.

Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa, Eurostat 2014. 2014. http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 14.01.2014].

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007. 2007. GUS, Warszawa.

Rosa G., 2005. Struktura i przeobrażenia współczesnego sektora usług. W: Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników. 2003. Dz.U. L 270 z 21 października 2003 r., str. 1 ze zm., Luksemburg.

Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie. 2004. Dz.U. L 33 z 5 lutego 2004 r., str. 1 ze zm., Luksemburg.

Szuk T., 2006. Mechanizacja indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju. Zesz. Nauk. AR Wroc. 540, Roln. 87, 517-522.

Urban R., 2010. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa. W: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (Synteza).Red. A. Kowalski. Program Wieloletni 2005-2009, nr 184. IERiGŻ, Warszawa.

Wymogi wzajemnej zgodności, 2010. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, http:// www.arimr.gov.pl [dostęp: 21.02.2014].

Published : 2014-12-31


Kołodziejczak, M., & Poczta, W. (2014). Changes in the Level And Structure of Utilisation of Services in Polish and German Agriculture in 1998-2012. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 69-79. Retrieved from https://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/477

Małgorzata Kołodziejczak  mkol@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Walenty Poczta 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>