Changes on the Market of Wholesale Companies Selling Plants and Flowers in Poland


Abstract

The aim of the study was to evaluate the changes in the number of plants and fl owers wholesale companies in Poland. Analyses focused on the number of fi rms engaged in wholesale trade and the structure of employment in these companies. The investigations also included the location of the analysed companies in relation to the number of people in each voivodeship. Research period covered the years 2002-2012. The fi rst year of the analysed period was referred to as of 100%. The dynamics of changes and average annual changes in the number of existing companies and start-ups were analysed. The Główny Urząd Statystyczny yearbooks, and i.a. the ones of the Polska Klasyfi kacja Działalności [the abbreviation in Polish: PKD], served as data sources. The performed investigations reveal that the number of firms of the discussed line of business in the investigated period increased very clearly and this rise took the form of a linear trend. What is more, the number of the wholesale companies in particular voivodeships matched the agglomerations of consumers.

Keywords

Wholesale trade; Crop production; Flower industry

Dudek, H., Krawiec, M., Landmesser, J. (2011). Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku. Warszawa: Wyd. SGGW.

Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.

Jabłońska, L., Ragan, M., Olewnicki, D. (2013). Popyt na kwiaty cięte i doniczkowe oraz jego determinanty - przypadek Warszawy. Rocz. Nauk. SERiA, XV, 1, 60-66.

Marczuk, A. (2005). Sieciowa metoda lokalizacji obiektów jako czynnik ograniczający koszty transportu w rolnictwie. Inż. Roln., 7, 161-168.

Olewnicki, D. (2011). Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju. Warszawa: Wyd. SGGW.

Pietrzykowski, R. (2011). Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych. Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. Szk. Wyż. Bydg., 4, 97-112.

Urban, S. (2002). Zarządzanie marketingowe w handlu hurtowym. Zesz. Nauk. Wałb. Wyż. Szk. Zarz. Przeds. Refl . Społ. Gospod., 1, 45-54.

Wyżnikiewicz, B., Fundowicz, J., Łapiński, K., Peterlik, M. (2006). Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce. Warszawa: IBNGR.

Published : 2015-12-31


Olewnicki, D., Jabłońska, L., Orliński, P., & Gontar, Łukasz. (2015). Changes on the Market of Wholesale Companies Selling Plants and Flowers in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 83-89. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.9

Dawid Olewnicki  dawid_olewnicki@sggw.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Liliana Jabłońska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Paweł Orliński 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Łukasz Gontar 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.