Typology of Countries of the World According to the State of Food Situation


Abstract

The aim of the paper was to isolate, from countries where there is the biggest problem of malnutrition, groups which are similar according to the food situation. The research was based on the data of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The analysis covered 115 countries, where according to the FAO there is the highest level of malnutrition. The method of comparative analysis was used in the research and the process of grouping of countries according to the determinants of food situation was conducted with the use of cluster analysis. The research applied to the period 2012-2014. The typology of the countries let us to identify the most important factors determining the food situation in each cluster. There are historical events, national wealth or poverty which was accumulated over the time, natural conditions, as well as cultural and political conditions. Examples of relatively rich countries, where the malnutrition problem also appears, indicate the importance of income inequality. 

Keywords

Malnutrition; Typology; Food security

Błażejczyk-Majka, L., Kala, R. (2005). Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, VII, 5, 5-8.

FAOSTAT (2015). Pobrano 3 kwietnia 2015 z: www.faostat.fao.org.

Food loss and its intersection with food security (2014). Special Report. Global food security index 2014: An annual measure of the state of global food security. The Economist Intelligence Unit Limited. Pobrano 11 lipca 2015 z: http://EIU GFSI%202014 Special%20report Food%20loss.pdf.

Goafrica (b.d.). Pobrano 2 czerwca 2015 z: www.goafrica.gov.pl.

Górecki, J. (2010). Aktualna sytuacja żywnościowa świata. Wieś Roln., 3(148), 107-117.

Gulbicka, B. (2009). Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się. Program wieloletni 2005-2009, nr 124. IERiGŻ-PIB: Warszawa.

Knutson, R. D., Penn, J. B., Boehm, W. T. (1995). Agricultural and Food Policy. Englewood Cliffs: Prentice Hall Education, Career & Technology.

Kołożyn-Krajewska, D., Rejman, K., Gosiewska, M. (2012). Raport Federacji Polskich Banków Żywności: Warszawa.

Kraciuk, J. (2013). Suwerenność żywnościowa a procesy globalizacji w rolnictwie. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oecon. 299 (70), 119-128.

Malthus, T. (1798). An Essay on the Principle of Population. Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard: London. Pobrano 14 lipca 2015 z: Electronic Scholarly Publishing Project 1998, http://www.esp.org.

Małysz, J. (2008). Bezpieczeństwo żywnościowe - strategiczną potrzebą ludzkości. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna: Warszawa.

Mardia, K. V., Kent, J. T., Bibby, J. M. (1979). Multivariate analysis. London: Academic Press.

Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens III, W. W. (1972). The limits to growth. A Report for THE CLUB OF ROME'S Project on the Predicament of Mankind. Universe Books: New York. Tłum. polskie (1973). Granice wzrostu. PWE: Warszawa).

Paszkowski, S. (2015). Problemy światowego i europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego. W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.). Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IX Kongres Ekonomistów Polskich (s. 363-384). PTE: Warszawa.

Pawlak, K. (2008). Analiza i model rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. W: R. Urban (red.), Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę (s. 45). IERiGŻ PIB: Warszawa.

Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Wyd. Nauk. PWE: Warszawa.

Pawlak, K. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 98, 39-51.

Poczta, W., Pawlak, K., Dec, M. (2008a). Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata. Wieś Roln. 2, 9-25.

Poczta, W., Pawlak, K., Dec, M. (2008b). Globalny problem żywnościowy - typologia krajów według stopnia niedożywienia. Ruch Prawn. Ekon. Socjol. LXX, 4.

Runge, C. H., Senauer, B., Pardey, P. G., Rosegrant, M. W. (2003). Ending Hunger in Our Lifetime. Food Security and Globalization. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.

Sapa, A. (2010a). Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się. Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. Szk. Wyż. Bydg., 3, 231-244.

Sapa, A. (2010b). Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzialności. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 10 (XXV), 4, 90-100.

Sokołowski, A. (2002). Metody stosowane w data mining (s. 9). StatSoft Polska: Kraków. Pobrano 11 kwietnia 2013 z: http://www.statsoft.pl/czytelnia/dm/wstepdm.html.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe (t. 3). Kraków: StatSoft.

The State of Food Insecurity in the World (2015). Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress. Rome: FAO.

The State of Food Insecurity in the World (2014). Strengthening the enabling environment for food security and nutrition. Rome: FAO.

The World Factbook (2015). Pobrano 11 lipca 2015 z: https://www.cia.gov.

Weisfeld-Adams, E., Andrzejewski, A. (2008). Hunger and Poverty: Definitions and Distinctions. New York. Pobrano 11 lipca 2015 z: http://thp.org/files/Hunger%20and%20Poverty.pdf.

Published : 2016-12-31


Kołodziejczak, M., & Andrzejewska, A. (2016). Typology of Countries of the World According to the State of Food Situation. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 315-324. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.35

Małgorzata Kołodziejczak  malgorzata.kolodziejczak@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Andżelika Andrzejewska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)