Possibilities of Acquiring and Energetic use of Biomass in Communes in Małopolska Voivodeship


Abstract

This analysis touches upon an evaluation and estimation of the potential of communes in Małopolska voivodeship in terms of energetic use of plant biomass. The research results showed that if biomass, in the form of straw and hay not used in agriculture and willow (salix) cultivated on lands out of agricultural production, was marked for energetic aims, the generation of about 8.3 PJ of energy would be possible. It was also pinpointed that within the group of communes with the highest potential of hay and willow for energetic use (25% of communes), environmental (the quality of production space) and economic factors (the area structure, and confi guration, etc.) will hinder the development of the biomass market. The same conditions which contributed to the regress of agriculture are seen as an obstacle to eff ective and profi table biomass production. The only real opportunity for development of the biomass market is seen in straw, which can be acquired in communes with the best natural and economic conditions.

Keywords

Biomass; Energy raw materials

Bania, M., Mierzejewski, D. J. (2014). Współczesne determinanty architektury bezpieczeństwa europejskiego i globalnego - spojrzenie ekonomiczne. W: J. Mazurkiewicz, K. Pająk (Ed.), Gospodarka niskoemisyjna uwarunkowania i wyzwania. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Fereniec, J. (1999). Ekonomika i organizacja rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.

Gostomczyk, W. (2015). Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Koszalin: Wyd. Politechniki Koszalińskiej.

Gruda, M. (2006). Analiza skutków dochodowych wdrażania ograniczeń rolnośrodowiskowych w rolnictwie. In: S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ.

Jarosz, Z., Faber, A., Borzęcka-Walker, M., Pudełko, R. (2014). Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż. Rocz. Nauk. SERiA, 16(3), 99-103.

Jachymek, M. (2008). Inwestycje w odnawialne źródła energii. In: P. Chmieliński (Ed.), Możliwości wsparcia obszarów wiejskich w wybranych politykach Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ.

Jasiulewicz, M. (2014). Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku. Rocz. Nauk. SERiA, 16(1), 70-76.

Kościk, B. (2011). Teoria i praktyka szacowania potencjału biomasy na cele energetyczne. Retrieved May 30th 2015 from: http://www.warsztaty.wnr.edu.pl/15/konferencja/referaty/koscik.pdf.

Ludwicka, A., Grzybek, A. (2010). Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Probl. Inż. Roln., 2, 101-111.

Musiał, W., Sroka, W., Mikołajczyk, J. (2013). Problemy dysparytetu pogłowia owiec na przykładzie Małopolski. Zagad. Dor. Roln., 4(74), 37-53.

Karwat-Woźniak, B. (2013). Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev., 2 (28), 121-131.
Kulczycka, J., Drożdż, M., Jastrzębski, P., Kucharska, K., Lis, T., Lelek, Ł., Morawska, J., Pasek, J., Stańczuk, P. (2013). Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020. Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska.

Piwowar, A., Dzikuć, M. (2013). Charakterystyka podmiotów zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 1, 207-217
.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Siejka, K., Tańczuk, M., Trinczek, K. (2008). Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inż. Roln., 6 (104), 167-174.

Tańczuk, M., Ulbrich, R. (2009). Assessment of energetic potential of biomass. Proc. ECOpole., 3 (1), 23-26.
Download

Published : 2016-12-31


Sroka, W., & Musiał, W. (2016). Possibilities of Acquiring and Energetic use of Biomass in Communes in Małopolska Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 639-649. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.90

Wojciech Sroka  w.sroka@ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Wiesław Musiał 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.