RECEIPTS AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN POLAND


Abstract

This article aims to assess the income situation of households in Poland, considering the level of receipts and in[1]come as well as their dynamics and structure. An analysis was also carried out with respect to differences between particular socio-economic groups and between households depending on the number of persons in a household. The Gini coefficient was used for analytical purposes. Moreover, an attempt was made to identify the causes of income diversification. The analysis was carried out based on data derived from household budget surveys conducted by Statistics Poland. The research covered the period from 2000 to 2019 (individual years). The study showed a real increase in the average monthly net receipts and available income in all households. The most favour[1]able financial situation was observed in white-collar workers, self-employed persons and one-person households. The least favourable income situation was found in households of blue[1]collar workers and pensioners and households of six or more persons. However, attention should also be paid to changes taking place in the structure of sources of income generated by household members. There is an increase in income from hired work and social assistance benefits. The highest variations in receipts and available income were observed in households of farmers and those of six or more persons. In contrast, the smallest variations were recorded with respect to households of old-age pensioners and one-person households.

Keywords

household; net receipts; available income; savings on the revenue side; income range; income diversification

1. Bryła P. (2010): Uwarunkowania zróżnicowania dochodów rolniczych w Unii Europejskiej (in:) Zeszyty Naukowe SGGW No. 80, Department of International Marketing and Retailing, University of Lodz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, pp. 5-17
2. Drymluch M., Chorkowy B. (2009): Próba oceny zachowań gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, (in:) Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Bernat T. (ed.), University of Szczecin, Szczecin, pp. 235-245.
3. Gasińska M. (2016): Dochody gospodarstw domowych w Polsce – wybrane obiektywne i subiektywne ujęcia i dane (in:) Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2016, no. 50(5), pp. 100-142.
4. Statistics Poland Social Surveys and Living Conditions Department (2011): Metodologia Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (in:) Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, ed. Barlik M., Siwiak K., Warszawa
5. Grzega U. (2007): Wpływ wybranych makrouwarunkowań i czynników ekonomicznych na zachowania gospodarstw domowych (in:) Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, D. Kopycińska (ed.). Conference materials from the International Conference "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska- Unia Europejska- Świat" organised by the Department of Microeconomics at the University of Szczecin as part of the 4th National Congress of Economic Departments, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin, pp. 129-139.
6. Inglot-Brzęk E. (2010): Społeczno-ekonomiczne procesy modernizacji gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemowej (in:) Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no. 17, University of Information Technology and Management in Rzeszów, pp. 265-277.
7. Institute of Agricultural and Food Economics (ed.) (2020): Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministry of Agriculture and Rural Development, Warszawa.
8. Kozera A., Wysocki F. (2014): Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności (in:) Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (33), Poznań, pp. 85, 99.
9. Kramer J. (2004): Struktura otoczenia polskich gospodarstw domowych – próba klasyfikacji (in :) Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, part 2 Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, vol. 179, pp. 121-130.
10. Łącka I. (2017): Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007-2014 i jej skutki (in:) Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Nr 1, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economics, Szczecin, pp. 29-42.
11. Mazurek-Krasodomska E. (2017): Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE (in:) Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia VOL. LI, 5 SECTIO H., Gdańsk University of Technology. Faculty of Management and Economics, pp. 189-197.
12. Michorowski M., Pollok A., Szopa B. (2016): Transformations in the sphere of household income in Poland by socio-economic groups in 1993-2014 (in:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, Wrocław, pp. 412-423.
13. Muszyńska J. (2006): Zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce (in:) Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, pp. 189-212.
14. Muszyńska J., Oczki J., Wędrowska E. (2018:) Konwergencja dochodów gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej (in:) Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, No. 11 (690), pp. 21-40.
15. Niezgoda D. (2009): Zróżnicowanie dochodu w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny (in:) Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 318, (1), University of Life Sciences, Lublin, pp. 24-37.
16. Parlińska M., Wielechowski M. (2009): Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa, Department of Economics of Agriculture and International Economic Relations, Warsaw University of Life Sciences, Warszawa, pp. 152-163.
17. Pochopień J., Rykowska J. (2013): Sytuacja dochodowa oraz materialna gospodarstw domowych w Polsce – w świetle badań GUS (in:) Logistyka no. 4, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, pp. 436-443.
18. Szopa B. (2006): Zróżnicowanie dochodów w Polsce (in:) Zeszyty Naukowe nr 744 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pp. 105-124.
19. Śleszyńska-Świderska A. (2014): Konsumpcja a wzrost gospodarczy w Polsce. W cieniu globalnego kryzysu gospodarczego (in:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, no. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 352-364.
20. Światowy G. (2012): Gospodarstwo domowe jako kreator przemian społecznych i gospodarczych, (in:) Konsumpcja i Rozwój no. 2/2012, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Wrocław, pp. 56-66.
21. Świecka B., Musiał M. (2014): Zarządzanie finansami gospodarstw domowych w warunkach pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej (in:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 33 no. 822, Szczecin, pp. 89-98.
22. Świetlik K. (2011): Zarzadzanie budżetem przez gospodarstwa domowe (aspekty teoretyczne i praktyczne) (in:) Handel Wewnętrzny, no. 5, Institute of Agricultural and Food Economics NRI, Warszawa, pp. 3-11.
23. Urban S. (2016): Wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z innymi typami gospodarstw domowych (in:) Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, no 4, University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management, pp. 93-107.
24. Wałęga G. (2010): Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce w świetle wybranych teorii konsumpcji (in:) Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, ed. Dach Z., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, pp. 114-133.
25. Wiśniewska A. (2016): Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych (in:) Współczesne finanse. Teoria i praktyka, no. 1/2016, Szczecin, pp. 91-100.
26. Wysocki F., Lira J. (2005): Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, p. 137.

Source materials:
1. Household budgets of 2000, 2006, 2008, 2010, 2015, 2017, 2019, Statistics Poland, Warszawa.
2. Act of 11 February 2016 on State Assistance in Raising Children, Dz.U /Journal of Laws/ of 2017.1851
3. Act of 21 June 2001 on Housing Benefits, Dz.U. /Journal of Laws/ No. 71, item. 734
4. Act of 17 December 1998 on Pensions from the Social Insurance Fund (Dz. U. [Journal of Laws] of 1998, No 162, item 1118)
Download

Published : 2021-04-02


Kozak, J., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2021). RECEIPTS AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN POLAND. Journal of Agribusiness and Rural Development, 59(1), 101-115. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2021.01431

Joanna Maria Kozak  joanna.kozak@up.poznan.pl
Poznań University of Life Sciences, Poland  Poland
https://orcid.org/0000-0002-0500-2406
Aldona Mrówczyńska-Kamińska 
Poznań University of Life Sciences, Poland  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5439-7339


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.