ECONOMIC CONDITIONS AFFECTING FRUIT CONSUMPTION IN POLAND: EVIDENCE FROM A COUNTRY WITH TWO ECONOMIC SYSTEMS IN 1965–2014


Abstract

The purpose of this study is to evaluate the longterm changes in total fruit consumption in Poland from 1965 to 2014, and to test the impact of developing trends and the effects of the economic situation on fruit consumption in that period. The analysis suggests that changes in fruit consumption in Poland over the last half century correlate with the characteristics of the economic cycle. Two phases of growth in consumption and two phases representing a downward trend may be identified. The artificial variable (the increase or decrease value) allowed to confirm the existence of cyclical factors. The two methods (HP and MLS) used to assess the changes provided a picture of the activity of these factors. It should be noted that the coefficient of the regression function calculated with the HP is very similar to the one calculate with the MLS, and is R2 = 0.645. These methods may therefore be useful in predicting short-term changes in consumption levels

Keywords

Fruits; Consumption; Business cycles; Economic conditions

Agudo, A., Pera, G. (1999). Vegetable and fruit consumption associated with anthropometric, dietary and lifestyle factors in Spain. EPIC Group of Spain. European Prospective Investigation into Cancer. Public Health Nutr., 2(3), 263–271.

Adamczyk, G. (2002). Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych [Analysis of profitable conditions of household consumption in the nineties]. Rocz. Akad. Roln. Pozn., 343, 3–16.

Ancyparowicz, G. (2009). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej [Direct foreign investment in Poland after accession to the European Union]. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 77, 89–103.

Brzozowski, P. (2008). Zmiany w ekonomice produkcji jabłek w Polsce w latach 1950–2005 [Changes in the economics of apple production in Poland in the years 1950–2005]. PhD thesis, Institute of Pomology and Floriculture, Skierniewice.

Brzozowski, P. (2009). Zagospodarowanie jabłek w Polsce w ostatnim 40-leciu [Development of apples in Poland in the last 40-year period]. Zesz. Nauk. Inst. Sadown. Kwiac., 17, 41–52.

CSO [GUS] (1966–1996). Roczniki statystyczne z lat 1966– 1996 [Statistical Yearbooks from 1966–1996]. Warsaw: Główny Urząd Statystyczny.

Ciechomski, W., Marzec-Wołczyńska, T., Niewiadomski, J. (2000). Rynek owoców i warzyw. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych [Fruit and vegetable market. Strategic options for the Polish agribusiness sector in the light of economic analysis]. Warszawa: Wyd. Wieś Jutra.

De Jong R.M., Sakarya N. (2016). The Econometrics of the Hodrick-Prescott filter. Rev. Econ. Stat., 98(2), 310-317.
Filipiak, T. (2006). Produkcja oraz spożycie owoców i warzyw w Polsce [Production and consumption of fruit and vegetables in Poland]. Rocz. Nauk. SERiA, 8(3), 33–38.

Gałązka, M., Grzelak, A. (2013). Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych [Trends in food consumption in Poland against global conditions]. Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. Szk. Wyż. Bydg., 6, 223–241.

Gorton, G., Rouwenhorst, K. G. (2006). Facts and Fantasies about Commodity Futures. Fin. Anal. J., 62(2), 47–68.
Górczyński, J. (2004). Podstawy ekonometrii [Basics of econometrics]. Sochaczew: Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.

Gulbicka, B. (2000). Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku. Studia i monografie [Polish society nourishment in the last decade of the twentieth century]. Studia i monografie. Wydawnictwo Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

IAFE [Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej] Analizy Rynkowe – Rynek owoców i warzyw z lat 1996–2015 [Market Analysis – Fruit and vegetable market between 1996–2015]. Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej, Warszawa.

Idzik, M. (2009). Zarządzanie ryzykiem cenowym, a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych – aspekty poznawcze i aplikacyjne [Price risk management and the possibility of stabilising the income of agricultural producers-cognitive and application aspects]. W: Program Wieloletni 2005–2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 148. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.

Kieżun, W. (2011). Reforma powiatowa z 1975 roku. Dekada Gierka – wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski [The reform of the counties in 1975. Gierek’s decade-proposals for the modernisation of the Polish current period] (p. 27–35). Warszawa: Wydawnictwo Uczelnia Vistula.

Klepacki, B. (2008). Przesłanki zmiany roli rolnictwa w gospodarce narodowej [Grounds for changing the role of agriculture in the national economy]. Warszawa: SGGW.

Kwasek, M. (2000). Współzależność między spożyciem żywności a poziomem dochodów w świetle współczynników dochodowej elastyczności spożycia (popytu) [The correlation between the consumption of food and income levels in the light of the coefficients of income consumption elasticity (demand)]. Mat. Konf. „Konsument żywności i jego zachowania rynkowe” (pp. 155–159). Warszawa.

Kydland, F. E., Prescot, E. C. (1990). Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth. Quart. Rev. Fed. Reserv. Bank Minneapol., 14(2), 3–18.

McElroy, T. (2006). Exact Formulas for the Hodrick-Prescott Filter. Research report series: Statistics 2006-9, Statistical Research Division U.S. Census Bureau, Washington.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2014: PL-UE. Polskie 10 lat w Unii [Polish 10 years in the EU]. Raport. Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Olewnicki, D. (2011). Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965–2008 oraz perspektywy jej rozwoju [Changes in the economy of horticulture in Poland between 1965–2008 and the prospects of its development]. Praca doktorska. Warszawa: SGGW.

Śleszyńska-Świderska, A. (2014). Konsumpcja a wzrost gospodarczy w Polsce. W cieniu globalnego kryzysu gospodarczego [Consumption and economic growth in Poland. In the shadow of the global economic crisis]. Nierów. Społ. Wzrost Gosp., 38, 352–364.

Wawrzyniak, J. (1998). Zagadnienia ekonomiczne ogrodnictwa w reformującej się gospodarce [Economic issues of horticulture in the economy reforming]. Poznań: Wyd. AR.

WHO (2003). Fruit And Vegetable Promotion Initiative-AMeeting Report, 25-27/08/03. Retrieved July 6th 2016 from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/ f&v_promotion_initiative_report.pdf

Zawojska, A., Pisa, M. (2007). Polityka fi skalna jako stabilizator koniunktury gospodarczej w teorii realnego cyklu koniunkturalnego oraz praktyce krajów OECD w latach 1970–2005 [Fiscal policy as a stabilizerb in economic theory, real business cycle and practice of OECD countries in the years 1970–2005]. Zesz. Nauk. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 63, 5–22.
Download

Published : 2018-12-31


Olewnicki, D., Iwańska, M., & Laudański, Z. (2018). ECONOMIC CONDITIONS AFFECTING FRUIT CONSUMPTION IN POLAND: EVIDENCE FROM A COUNTRY WITH TWO ECONOMIC SYSTEMS IN 1965–2014. Journal of Agribusiness and Rural Development, 49(3), 321-331. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00381

Dawid Olewnicki  dawid_olewnicki@sggw.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie  Poland
Marzena Iwańska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie  Poland
Zbigniew Laudański 
Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.