IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMMODITY PRICES ON CHANGES IN RETAIL PRICES OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN POLAND IN 2007–2016


Abstract

This paper presents the impact of changes in prices of agricultural products on changes in retail prices of agrifood products. The basis for the study was data on changes in prices of milk, wheat, pork and poultry and derived products in Poland in 2007–2016. A relationship was discovered between the variables, on one side, and lags between the examined time series, on the other. The cross-spectral analysis was used to study the periodicity of changes and lags between time series.

Keywords

Food industry; Agriculture; Retail prices

Bełdycka-Bórawska, A., Bórawski P., Jankowski K. (2015). Zmienność cen na rynku rzepaku w Polsce [Price volatility on the rapeseed market in Poland]. Rocz. Nauk. SERiA, 17(3), 37–43.

Chotkowski, J., Deluga, W. (2003). Wpływ cech rynku rolnego na specyfikację marketingu [The impact of agricultural market features on the marketing specification]. In: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego [Marketing in development strategies for the agri-food sector]. Warszawa: Wyd. SGGW.

dlahandlu.pl (n.d.). Retrieved Aug 1st 2018 from: http://www. dlahandlu.pl/

Firlej, K. (2008). Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty [The development of the agro-social industry and its determinants]. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.

GUS (n.d.). Główny Urząd Statystyczny [Central Statistical Office]. Retrieved Aug 1st 2018 from: http://stat.gov.pl

Grudziński, Z. (2009). Relacje cen surowców energetycznych na rynkach światowych [Relations of energy prices on global markets]. Przegl. Górn., 65(11–12), 9–14.

Jerzak, M. A., Łąkowski, H. S. (2013). Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego [Commodity derivatives in stabilizing income from rapeseed production in conditions of increasing price risk]. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gosp. Żywn., 103, 131–140.

Łuczyński, W. (2015). Zastosowanie analizy widma wzajemnego w badaniu dynamiki indeksu giełdowego Dax [Application of the mutual spectrum analysis in the study of the dynamics of the Dax stock index]. Stud. Oecon. Posnan., 3, 9, 19–56.

MacKinnon, J. G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests. In: R. F. Engle, C. W. J. Granger, Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration. Oxford: Oxford University Press.

Mahadeva, L., Robinson, P. (2004). Unit root testing to help model building. London: Bank of England.
Pawlak, J. (2014). Wpływ cen surowców kopalnych na ceny nośników energii w Polsce [The impact of fossil raw materials prices on energy prices in Poland]. Probl. Agric. Eng., I–III, 1(83), 31–42.

Phillips, P. C. B., Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika, 75, 2, 356–346.

Poczta, W., Kiryluk, E. (2004). Relacje cen i wartości produkcji rolniczej i produktów spożywczych. Analiza porównawcza w długim okresie [Relations of prices and values of agricultural production and food products. Comparative analysis in the long run]. In: Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej [Agribusiness 2004. The agribusiness situation in Poland after joining the European Union]. Wrocław: Wyd. AEkonomicznej we Wrocławiu.

Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego [Domestic rape market compare to the world market]. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 14(29), 1, 86–96.

World Bank (2009). Global Economic Prospects 2009: Commodities at the Crossroads. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2581

Zaród, J. (2017). Factors Shaping the Prices of Selected Agrifood Products. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 17 (XXXII), 3, 298–307.

Zawadzka, D., Pasińska, D. (2016). Rynek mięsa. Stan i perspektywy [Meat market. Status and prospects]. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.

Zieliński, K. (2002). Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce [The flexibility of supply of agricultural products in Poland]. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
Download

Published : 2018-12-31


Mierzejewski, M. (2018). IMPACT OF CHANGES IN AGRICULTURAL COMMODITY PRICES ON CHANGES IN RETAIL PRICES OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN POLAND IN 2007–2016. Journal of Agribusiness and Rural Development, 49(3), 287-297. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00425

Mateusz Mierzejewski  mierzejm@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.