POLAND’S PATH TOWARDS SUSTAINABLE PORK PRODUCTION CHAIN


Abstract

This paper analyzes the situation of the Polish pork production sector in the context of all stages of food distribution. As shown by available information, particular links of the pork supply chain changed significantly. This is true for both real (producer-processor-client) and instrumental aspects (including information transfer between sectors). The analysis also identified two worrying developments. The first one is related to the pig production structure (the decreasing number of farms does not result in a considerable increase in the production volume per farm). The other one is related to competitiveness: in Poland, the seemingly strong concentration of operators at slaughter and meat processing stages is still insufficient to face the competitive power of foreign businesses active in the increasingly liberalized agri-food market, both inside and outside the EU.

Keywords

Sustainable food chain; Agribusiness; Pork production; Pork chain; Concentration in pork supply chain

Janiuk, I. (2011). Grupy kapitałowe w procesie koncentracji przetwórstwa mięsnego w Polsce [Capital groups in the concentration process of meat processing in Poland]. Org. Zarz., 2(145), 83–102 [in Polish].

Kozera, M. (2007). The structure of food chain and changes in the producer/consumer relationship in Poland and the EU. Sci. J. Warsaw Univ. Life Sci. Glob. Agric. Issues, 2, 240–246.

Kozera-Kowalska, M. (2016). Klaster na rynku mięsa – integracja z szansą [Cluster on the meat market - integration with an opportunity]. Trzoda Chlew., 4, 12–14 [in Polish].

Maternowska, M. (2004). Łańcuch dostaw – zagadnienia wybrane [Supply chain – selected issues]. Logistyka, 3, 21–24 [in Polish].

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Ministry of Agriculture and Rural Development] (n.d.). Retrieved from: www.minrol.gov.pl/pol/content/download/29134/162057/ file/wykaz

Motowidlak, U., Fajczak-Kowalska, A. (2010). Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności [Value added in the food supply chain]. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat., 10(2), 91–99 [in Polish].

Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016– 2020 [2016–2020 Program for the development of main agricultural markets in Poland] (2016). Warsaw: Ministry of Agriculture and Rural Development [in Polish].

Public Information Bulletin of the Central Statistical Office (n.d.). Quarterly data on national economic operators entered to the REGON register who declare to be active. Retrieved from: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statys tyki-publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-reje strze-regon-tablice/kwartalna-informacja-o-podmiotachgospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-deklarujacychprowadzenie-dzialalnosci/

PWC (2015). Rynek handlu detalicznego w Polsce. Potencjalne skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych dla polskich sieci handlowych [Retail market in Poland. Potential effects of the introduction of Hungarian regulatory solutions for Polish retail chains]. Retrieved from: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/raport_rynek_handlu_detalicznego_w_polsce.pdf [in Polish]

Roczniki statystyczne [Statistical Yearbooks] (n.d.). Retrieved from: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne [in Polish].

Rokicka, E., Woźniak, W. (2016). W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty [Towards sustainable development. Concepts, interpretations, contexts]. Łódź: Wyd. Katedra Socjologii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki [in Polish].

Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką [Supply chain management – an attempt to specify the date and define relationships with logistics]. Gospod. Mater. Logist., 12, 2–8 [in Polish].

Sroka, R. (2012). CRS w łańcuchu dostaw. Aspekty: ekonomiczne, społeczne, środowiskowe [CRS in the supply chain. Aspects: economic, social, environmental]. Retrieved May 10th 2017 from: paiz.gov.pl [in Polish].

Tereszczuk, M. (2014). Internacjonalizacja polskiego sektora mięsnego [Internationalization of the Polish meat sector]. Rocz. Nauk. SERiA, 16(4), 316–322 [in Polish].

Utnik-Banaś, K. (2015). Struktura gospodarstw specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej w Polsce [The structure of farms specializing in pig production in Poland]. Probl. Drobn. Gosp., 2, 69–80 [in Polish].
Download

Published : 2018-12-31


Kozera-Kowalska, M. (2018). POLAND’S PATH TOWARDS SUSTAINABLE PORK PRODUCTION CHAIN. Journal of Agribusiness and Rural Development, 49(3), 273-278. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00385

Magdalena Kozera-Kowalska  mkozera@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.