NUMBER AND STRUCTURE OF FARMS IN POLISH AGRICULTURE AND IN SELECTED EU MEMBER STATES BETWEEN 2005 AND 2013


Abstract

The purpose of this study was to confirm the changes in the number and structure of farms in Poland, as well as in selected EU countries between 2005 and 2013. The selection of countries was intentional, taking into account the following criteria: level of gross domestic product (GDP) per capita and EU ‘seniority’ (older and newer states). A decrease in the number of farms was observed, along with the polarization process present in their structure, consisting in the occurrence of two leading farm groups: large commercial farms, being the main source of agricultural family income, and semi-subsistence or even substantial subsistence farms being the source of additional income. This cluster of farm groups was defined as auxiliary. Their share in the overall number of farms was dependent on the level of GDP per capita. In countries with high levels of GDP (Belgium, the Netherlands), it was lower and amounted to approximately 11%, while in the countries with a low level of GDP (Czech Republic, Hungary, Slovakia, Poland, Bulgaria, Romania), it went beyond 30%. In all countries, except for Bulgaria and Romania, the level of intensity of production organization in auxiliary farms was lower. This was also the for in the production volume per hectare of arable land.

Keywords

Structure of farms; Auxiliary farms; Intensity; Production organization; Specialization of farms

Dudek, M. (2016). Succession of individual agricultural farms as a factor of structural transformations in the Polish agriculture. Doctoral thesis prepared under instruction of Professor M. A. Sikorska, typescript, Warsaw: IERiGŻ-PIB.

Eurostat (n.d.). Retrieved Nov 13th 2017 from: http://appsso. eurostat.ec.europa eu.

Józwiak, W. (2013). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. [Polish agriculture and farms in the first and second decade of the 21st century]. Program Wieloletni 2011–2014. Warsaw: IERiGŻ-PIB.

Józwiak, W. (2016). Ocena możliwości rozwojowych małotowarowych gospodarstw rolnych wobec zmian klimatu i polityki gospodarczej. [Assessment of the development opportunities of small farms against the changes in climate and economic policy]. In: W. Józwiak (Ed.), Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [Agricultural holdings and farms in the face of the climate change and agricultural policy].

Monografie Programu Wieloletniego, nr 28. Warsaw: IERiGŻ-PIB.

Kędziora, A. (2005). Przyrodnicze podstawy gospodarowania wodą w Polsce. [The natural basics of the water management in Poland]. In: L. Ryszkowski, A. Kędziora (Eds.), Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. [Environmental protection in the spatial management]. Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

Kuś, J., Matyka, M. (2014). Zmiany organizacyjne w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE. [Organizational changes in Polish agriculture in the last 10 years against the background of EU agriculture]. Zagad. Ekon. Roln., 4(341), 50–67.

Trzęsowski, M. (1985). Niektóre uwarunkowania zmian strukturalnych w rolnictwie polskim. [Some conditions of structural changes in Polish agriculture]. Ruch Prawn. Ekon. Socjol., XLVII, 4, 195–204.

Wąs, A., Małażewska, S. (2012). Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich. [Structural changes in agriculture in the selected European countries]. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99, 4.

Wąs, A. (2015). Rola małych gospodarstw rolniczych w procesie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa. [The role of small farms in the process of structural changes in Polish agriculture]. Rocz. Ekon. Kuj.-Pomor. Szk. Wyż. Bydg., 8.

Wigier, M. (2013). Model rozwoju rolnictwa polskiego w świetle efektów realizacji WPR. [The model of development of Polish agriculture in the light of the effects of CAP implementation]. Zagad. Ekon. Roln., 1, 22–41.

Wojewodzic, T. ( 2010). Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarach Karpat Polskich.[ Decadent phenomena in farms of natural and legal persons in the areas of the Polish Carpathians]. In: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. [Economic situation of farms from mountain and foothill areas]. Program Wieloletni 2005–2009 nr 185. Warsaw: IERiGZ-PIB.

Ziętara, W. (2015). Sposoby wspierania małych gospodarstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich skuteczność. [Ways of supporting small farms under the Common Agricultural Policy and their effectiveness]. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 2, 81–94.

Ziętara, W., Adamski, M. (2018). Konkurencyjność polskich gospodarstw mlecznych na tle gospodarstw z wybranych krajów Unii Europejskiej [Competitiveness of the Polish dairy farms at the background of farms from selected European Union countries]. Zagad. Ekon. Roln., 1(354), 56–79. DOI: https://doi.org/10.30858/zer/89615

Żmija, D. (2014).Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych. [The impact of the EU common agricultural policy on the functioning of small farms]. Warsaw: Difin.
Download

Published : 2018-12-31


Jóźwiak, W., Mirkowska, Z., & Ziętara, W. (2018). NUMBER AND STRUCTURE OF FARMS IN POLISH AGRICULTURE AND IN SELECTED EU MEMBER STATES BETWEEN 2005 AND 2013. Journal of Agribusiness and Rural Development, 49(3), 261-272. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2018.00423

Wojciech Jóźwiak 
National Research Institute in Warsaw, Poland  Poland
Zofia Mirkowska 
National Research Institute in Warsaw, Poland  Poland
Wojciech Ziętara  Wojciech.Zietara@ierigz.waw.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.