A A A

Strona główna

Kwartalnik Naukowy

INTERCATHEDRA 

ISSN 1640-3622 

 

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa. Stanowi kontynuację nieperiodycznego wydawnictwa „Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu Drzewnego”, w którym w latach 60-tych pracownicy Katedry Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa publikowali wyniki swoich badań. Od roku 1985 wydawnictwo INTERCATHEDRA ukazuje się regularnie, raz w roku, a od 2011 r. funkcjonuje jako kwartalnik.

 

Kwartalnik INTERCATHEDRA wydawane jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Do września 2017 roku redaktorem naczelnym czasopisma był prof. nadzw. dr hab. Wojciech Lis, od października 2017 roku funkcję tę pełni dr hab. Sławomir Kalinowski. 

 

W czasopiśmie INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim (preferowane) i polskim. Zamieszczane artykuły podlegają ocenie przez niezależnych recenzentów oraz redaktora merytorycznego, a teksty weryfikowane są przez native-speakera. Obecnie kwartalnik INTERCATHEDRA indeksowany jest w bazie BazEkon, Agro-Librex i Index Copernicus. Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych MNiSW, za artykuły publikowane w INTERCATHEDRZE otrzymuje się 10 punktów. Redakcja czasopisma zapewnia na swojej stronie internetowej bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji.  

 

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową: http://www.intercathedra.pl. Wszystkie artykuły są udostępniane na zasadach  licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne).